Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Chrzecijanin od najmodszych lat zna sowa, które wypowiada podczas czynienia znaku krzya: „W imi Ojca i Syna, i Ducha witego”. Te sowa syszymy take na pocztku Mszy witej, a w nieco zmienionej formie na jej zakoczenie: „Niech was bogosawi Bóg Wszechmogcy, Ojciec i Syn, i Duch wity”. W ten sposób wyznajemy wiar w Trójc wit, która jednoczy wszystkich chrzecijan (por. KKK 232). Prawda o Trójcy witej jest gówn tajemnic wiary dotyczc Boga, zajmujc gówne miejsce poród prawd objawionych.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Gdy po raz pierwszy spotykamy jak osob, to zazwyczaj chcemy pozna jej imi. Tym imieniem j potem nazywamy i przywoujemy, wyróniamy sporód wielu innych osób i pod tym imieniem j zapamitujemy. Take trzecia osoba Trójcy witej ma swoje imi, chocia o bardzo swoistej naturze. Nazywa si Duchem. Na pocztku Ksigi Rodzaju, w opisie stworzenia wiata jest mowa o Duchu Boym, który unosi si nad wodami. Pojcie „Duch” jest tumaczeniem hebrajskiego sowa „ruah”, które oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. W Starym Testamencie sowo „Duch”, gdy odnosi si do Boga, wystpuje zazwyczaj z okreleniami: Boy, Paski, wity.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Gdy w rónych urzdach trzeba bliej okreli tosamo konkretnej osoby, to najczciej naley poda imi ojca, na przykad „Jan, syn Tadeusza”. Osoba w ten sposób wypeniajca formularz przynajmniej dla urzdnika staje si kim znanym, kogo mona bez wikszej trudnoci zidentyfikowa. Jezus, goszc Ewangeli, chcia wiedzie, czy suchacze dobrze j rozumiej, a tym samym – czy dobrze Go znaj. Pyta wic swych uczniów, za kogo ludzie Go uwaaj. Okazywao si, e opinie na temat tosamoci Jezusa byy róne, czasem bardzo dalekie od prawdy. Jednak gdy w wyznaniu Piotra pado waciwe okrelenie osoby Jezusa: „Ty jeste Mesjasz, Syn Boga ywego” (Mt 16,16), to zostao ono w sposób niezwykle uroczysty potwierdzone przez Mistrza: „Bogosawiony jeste, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiy ci tego ciao i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Szczliwi s ci z nas, którzy maj lub mieli dobrego ojca. Mog z uznaniem przywoywa jego czuo i stanowczo, przytacza mdre powiedzenia i roztropne decyzje, mówi o jego pobonoci, pracowitoci czy uczciwoci. Niestety, niemao jest take osób, które nosz w pamici dowiadczenie zego ojca: agresywnego, czsto nieobecnego w domu. S wreszcie i tacy, którzy nigdy nie poznali swego ojca i wychowali si bez kontaktu z nim.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Kady z nas otrzyma kiedy swoje imi, z którym si utosamia i identyfikuje. Imi zawsze co oznacza, posiada swój ródosów. Jest czym co wyraa istot czowieka, który je nosi. Ci, którzy przygotowuj si do przyjcia sakramentu bierzmowania, obieraj sobie nowe imi, które w oczach samego bierzmowanego zawiera cay program ich nowego, w peni dojrzaego ycia chrzecijaskiego. Takiego wyboru dokonuj te osoby powoane do ycia zakonnego, a take nowo wybrany przez Kolegium Kardynalskie papie.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Czy mona w ludzkim yciu by jednoczenie sprawiedliwym i miosiernym? Wielu rodzicom kraje si serce, kiedy sprawiedliwie chc ukara dziecko, które przecie kochaj. Take w yciu spoecznym nie jest atwo pogodzi sprawiedliwo i miosierdzie. Trudno ta dotyczy take mylenia o Bogu. Niektórzy ludzie wyobraaj Go sobie jako surowego sdziego, który bezlitonie karze za grzechy. Inni - dzisiaj pewnie liczniejsi – licz na Jego miosierdzie, wyrozumiao i przebaczenie.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 następna > ostatnia >>

Strona 32 z 35