Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Niejeden raz zdarzyo si nam pokóci z drugim czowiekiem. Wiemy, jak trudno jest przyzna racj temu drugiemu. Jeszcze trudniej przychodzi powiedzie sowa: „przepraszam, ju wicej nie bd”. Ciko jest przyzna si do winy, uzna, e postpilimy niewaciwie, wycign rk z gestem pojednania, zrozumie wasn mao moraln.

Tak zderzy si ze swoj ndz moraln Judasz i odszed pogrony w rozpaczy. O swojej saboci przekona si te w. Piotr, który trzykrotnie zapar si Jezusa. On jednak dostrzeg swoj ndz i gorzko zapaka. Jaka bya rónica midzy rozpacz Judasza i gorzkimi zami Piotra? To, co przeywa Piotr, byo alem za grzechy, za to, co przeywa Judasz, byo smutkiem i gorycz z powodu wasnej maoci.

2. al za grzechy – ten podstawowy, zasadniczy warunek sakramentu pokuty – Katechizm Kocioa Katolickiego stawia na pierwszym miejscu wród aktów penitenta (czyli spowiadajcego si). al ten jest jednoczenie dostrzeeniem swojej ndzy moralnej i dostrzeeniem tego, e moje zo obraa mio Bo. Jest to „ból duszy i znienawidzenie popenionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszoci” (KKK 1451). Suga Boy Jan Pawe II naucza e „z pewnoci grzech nie zostaje przebaczony, gdy brak jest osobistego alu” (Jan Pawe II, Przesanie do spowiedników z 15.03.2002 r.).

3. Mówimy o alu mniej doskonaym i o alu doskonaym. W alu mniej doskonaym wystpuje lk przed kar. al ten rodzi si z rozwaania brzydoty grzechu lub lku przed wiecznym potpieniem i innymi karami, które gro grzesznikowi. Takie poruszenie sumienia moe zapocztkowa wewntrzn przemian, która pod dziaaniem aski dopeni si rozgrzeszeniem sakramentalnym. al ten jest darem Boym, nie przynosi jednak przebaczenia grzechów cikich, ale przygotowuje do jego otrzymania w sakramencie pokuty (por. KKK 1453).

W alu doskonaym chodzi o co wicej: to nie tylko przygnbienie, czy lk przed kar. Chodzi o to, co powodowao w. Franciszkiem z Asyu, gdy woa: „Mio nie jest do kochana. Mio nie jest umiowana”. „Gdy al wypywa z mioci do Boga, miowanego nade wszystko, jest nazywany «alem doskonaym» lub «alem z mioci». Taki al odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on take przebaczenie grzechów miertelnych, jeli zawiera mocne postanowienie przystpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko bdzie to moliwe” (KKK 1452). Jest to najdoskonalsza posta alu, do której trzeba dy i o ni Boga prosi. al doskonay to ból, e moja niewierno obraa mio Boga, e jest niewdzicznoci wobec Jego mioci.

Zbawiciel ustanowi w swoim Kociele sakrament pokuty, aby wierni, którzy popeniaj grzechy, mogli pojedna si z Bogiem; jak mówi w. Ambroy, Koció ma „i wod, i zy: wod chrztu i zy pokuty”. al za grzechy czy si z postanowieniem poprawy, które z niego cile wynika: skoro zobaczyem, e mój czyn by zy, to powinienem postanowi nie czyni tego w przyszoci, aby swoim zem nie obraa Boga. Postanowienie poprawy objawia si równie z decyzj zerwania – na ile to moliwe – z okolicznociami, które konkretny grzech powodoway. Bez tej decyzji postanowienie poprawy byoby iluzoryczne.

4. Zapamitajmy: al za grzechy to ból duszy z powodu popenionego za i znienawidzenie popenionego grzechu. Zawiera w sobie postanowienie niegrzeszenia wicej (por. KomKKK 303), wie si wic z postanowieniem poprawy. Jest on doskonay, gdy jego ródem jest mio Boga, lub niedoskonay, jeli opiera si na innych motywach (lk przed wiecznym potpieniem lub innymi karami). al jest tak wanym i podstawowym aktem penitenta, e od niego zaley prawdziwo pokuty i nawrócenia (por. Obrzdy Pokuty, Wprowadzenie, nr 6a).

Ks. Stanisaw Gajewski

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum