Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Kady z nas z pewnoci wielokrotnie uczestniczy w uroczystociach lubnych. Zazwyczaj szczególnie pamitamy chwil, gdy kapan wie stu donie modych na czas zoenia przysigi. Jednake zanim nastpi ten moment, celebrans zadaje modym pytania, dotyczce woli zawarcia maestwa: „Czy chcecie dobrowolnie i bez adnego przymusu zawrze zwizek maeski? Czy chcecie wytrwa w tym zwizku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zej doli a do koca ycia? Czy chcecie przyj i po katolicku wychowa potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Odpowiadajc twierdzco na pytania kapana narzeczeni wyraaj tzw. „zgod maesk”. Oznacza to, e szczerze pragn zawrze zwizek maeski.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Jednym z sakramentów ustanowionych przez Chrystusa jest maestwo. Dla waciwego i godnego sprawowania otrzymao ono odpowiedni opraw liturgiczn, któr nazywamy obrzdem maestwa, bd jego form liturgiczn. Jest ona uroczycie celebrowana, zgodnie z przepisami liturgicznymi, zatwierdzonymi przez Stolic Apostolsk i Konferencj Episkopatu.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wspóczenie, gdy coraz wicej kobiet i mczyzn yje w tak zwanych wolnych zwizkach, wymagania Kocioa odnonie do maestwa mog wyglda na anachronizm. By moe wiele osób zadaje sobie w zwizku z tym pytanie, czy nie naleaoby zmieni chrzecijaskiej nauki o maestwie, zezwalajc na przykad na rozwody?

2. Trzeba podkreli, e nie Koció stworzy instytucj maestwa, lecz pochodzi ona z ustanowienia Boego, za nauka o sakramentalnej godnoci, jednoci i nierozerwalnoci maestwa zostaa przekazana przez Jezusa Chrystusa. Prawda ta znajduje swe odbicie w dokumentach Soboru Watykaskiego II, który stwierdza, e „gboka wspólnota ycia i mioci maeskiej, ustanowiona przez Stwórc i unormowana Jego prawami, zawizuje si przez przymierze maeskie (...) Sam bowiem Bóg jest twórc maestwa” (KDK 48). W Katechizmie Kocioa Katolickiego czytamy natomiast, e „Jezus wypowiada si jednoznacznie o pierwotnym sensie zwizku mczyzny i kobiety, tak jak zosta on na pocztku zamierzony przez Stwórc. (...) Zwizek maeski mczyzny i kobiety jest nierozerwalny; czy ich sam Bóg” (KKK 1614).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wielu z nas wspomina jakiego kapana, który w szczególny sposób zapisa si w naszym sercu. Ilu z nas powraca pamici do wielkiego papiea Jana Pawa II. Moe jednak to by ksidz, którego znalimy, który pomóg nam w cikich chwilach: spowiedzi w., kazaniami, modlitw czy wsparciem materialnym. Czasami jest to proboszcz lub wikariusz, czasami kapan spotkany przypadkowo. Wane jest to, e wracamy do tej postaci, do tego kim by, co mówi i czyni. Czsto jest on dla nas niejako drogowskazem na drogach ycia. Tych kapanów czy jedno: piknie przyjli moc sakramentu wice, czego skutkiem bya ich mio do Boga, Kocioa i kadego czowieka. Ich postawa wypywaa bezporednio z niezatartego charakteru wice i aski Ducha witego, które urzeczywistniay si w wiadectwie ich kapaskiego ycia.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Papie Jan Pawe II w ostatnich latach swego ycia chtnie wraca do dni, w których przyj wicenia prezbiteratu, a póniej wicenia biskupie. W ksice „Wstacie, chodmy” tak wspomina dzie otrzymania sakry biskupiej: „I tak nadszed dzie 28 wrzenia [1958 roku]. (…) Na ten dzie byy wyznaczone moje wicenia biskupie. Mam to wielkie wydarzenie wci przed oczyma. (…) Pamitam ten moment, kiedy leaem krzyem na posadzce, a zebrani piewali Litani do Wszystkich witych. (…) Po litanii konsekrowany wstaje i podchodzi do konsekratora, a ten wkada na niego rce. Jest to zasadniczy gest, który zgodnie z tradycj sigajc Apostoów oznacza przekazanie Ducha witego” (Jan Pawe II, Wstacie, chodmy, Kraków 2004, s. 25 - 28).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. W Dziejach Apostolskich w. ukasz opisa rozwój zaoonego przez Chrystusa Kocioa. W jednym z fragmentów czytamy, e uczniowie w sytuacji narastajcej liczby wyznawców zaczli mie kopoty z realizacj misji goszenia Ewangelii i dziaalnoci charytatywnej. Wtedy to po raz pierwszy wybrano siedmiu pomocników, którym zlecono „obsugiwanie stoów”, czyli dziaalno wspomagajc apostoów w celebrowaniu Eucharystii i penieniu dzie miosierdzia (por. Dz 6,1-6). Czynnoci ich okrelono mianem „diakonii”, czyli posugi, gdy mieli oni stawa si na wzór Chrystusa „sugami wszystkich” (por. KKK 1570).  

Wiadomo, e wybrani mczyni cieszyli si we wspólnocie szacunkiem i wyróniali si pobonoci i mdroci. Apostoowie wczyli ich w swoje posugiwanie poprzez naoenie rk, jednak nie po to, aby udzieli im sakramentu kapastwa, ale by uwici ich do posugi (por. Dz 6,1-6; KKK 1569).

Tak narodzi si diakonat – najniszy ze stopni kapastwa urzdowego. Swoj nazw zaczerpn z greckiego sowa diakonos, co oznacza sug.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 32