Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Na pytanie, kim jest czowiek, pada dzisiaj wiele odpowiedzi. Dla jednych czowiek jest geniuszem, który posiada nieograniczon moc przeksztacania wiata i kierowania jego losami. Inni redukuj istot ludzk do popdów, oddajc hod cielesnoci i uywaniu. S tacy, którzy traktuj czowieka jako ogniwo procesu ewolucji i ujmuj go tylko w wymiarze doczesnoci. Inni wskazuj cechy, które wyróniaj nas sporód caego wiata oywionego: nieustanne poszukiwanie prawdy; dowiadczenie wolnoci; zdolno pytania o sens; zdolno do mioci bliniego, do autorefleksji, do dziaania wedug sumienia, do tworzenia kultury i zachowania jej dziedzictwa.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. We Mszy w., w IV Modlitwie eucharystycznej, kapan modli si: „Boe, Ty stworzye czowieka na swoje podobiestwo i powierzye mu cay wiat, aby suc Tobie samemu jako Stwórcy, rzdzi wszelkim stworzeniem”. Sowa te wyraaj zaczerpnit z Biblii wiar Kocioa, e czowiek nosi w sobie podobiestwo do Boga, bo na Jego obraz zosta przez Niego stworzony. W Ksidze Rodzaju czytamy: „Stworzy wic Bóg czowieka na swój obraz, na obraz Boy go stworzy: stworzy mczyzn i kobiet. Po czym Bóg im bogosawi, mówic do nich: Bdcie podni i rozmnaajcie si, abycie zaludnili ziemi i uczynili j sobie poddan” (Rdz 1,27-28).

Więcej…
 
Szatan Drukuj Email

1. Wród rónych wypowiedzi o szatanie mona usysze midzy innymi takie, jakie znamy z niegdy popularnej piosenki: „Oj dana dana - nie ma szatana”. Wielu bowiem ludzi uwaa, e szatan nie istnieje, za nauk o jego dziaaniu mona woy midzy bajki. Czy tak jest rzeczywicie?

2. Katechizm Kocioa Katolickiego przypomina, e szatan czyli diabe istnieje i „dziaa w wiecie przez nienawi do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego dziaanie powoduje wielkie szkody - natury duchowej, a porednio nawet natury fizycznej - dla kadego czowieka i dla spoeczestwa” (KKK 395). Zego ducha nazywamy szatanem (od hebrajskiego sowa „satan” – przeciwnik) lub diabem (z greckiego „diabolos” – oszczerca). Nazywany jest te „ksiciem tego wiata” a take „bogiem tego wiata”. Dziaanie szatana jest dopuszczone przez Opatrzno Bo (por. KKK 395). Najskuteczniej moe on dziaa wówczas, gdy udaje mu si skoni czowieka do tego, by nie wierzy w jego istnienie.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. W wielu katolickich domach rodzice umieszczaj nad óeczkiem syna lub córki obrazek Anioa Stróa. Zwykle przedstawiony jest on jako uduchowiona istota ze skrzydami, strzegca dzieci przechodzce przez rozwieszony nad przepaci most. W kaplicy Najwitszego Sakramentu w katedrze pockiej anioowie, ubrani w szaty liturgiczne, adoruj Chrystusa. Na niejednym cmentarzu pogreni w bólu rodzice na grobie swego dziecka umieszczaj napis: „Powikszy grono anioków”. Czy rzeczywicie zmare dziecko staje si anioem? Kim s anioowie? Co o nich wiemy? Czego na ich temat uczy Koció?

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Czowiek wszystkich czasów zadaje sobie w pewnych chwilach pytanie, skd si wzi Wszechwiat i jaki jest sens i cel ludzkiego ycia (por. KKK 282). Odpowiedzi na te pytania wielu szuka w nauce, zwaszcza w naukach przyrodniczych. Wspóczesne przyrodoznawstwo, korzystajc ze znajomoci praw fizyki, mówi o istnieniu pocztkowego punktu, od którego wiat zacz si rozszerza. Obliczono, e ten pocztek mia miejsce okoo 20 miliardów lat temu. Co byo wczeniej i dlaczego Wszechwiat zacz si rozszerza - na to wspóczesna nauka nie ma jednak odpowiedzi. Pod koniec XX wieku zaczto gosi, e rozwój Wszechwiata dokonuje si po to, aby móg pojawi si w nim czowiek. Gdyby nie byo czowieka, to Wszechwiat nie miaby nawet wiadomoci swego istnienia. Czy jednak powstanie czowieka byo ostatecznym kresem ewolucji i w jakim celu si dokonao? Czy czowiek powsta wskutek lepego przypadku i jaki jest sens jego istnienia? Równie na te pytania nauki przyrodnicze nie potrafi odpowiedzie.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Czy naprawd – pytaj niektórzy ludzie - powinnimy wierzy w opowiadania o stworzeniu w cigu szeciu dni? O Stwórcy w postaci majestatycznego Ojca? Warto sobie w takiej chwili przypomnie posta Jana Pawa II, który znaczn cz „Tryptyku rzymskiego” powica Kaplicy Sykstyskiej, tej samej, w której 16 padziernika 1978 r. zosta wybrany na Papiea. Stajc w tym miejscu – pisze Ojciec wity – staj „na progu Ksigi. / Jest to Ksiga Rodzaju – Genesis. / Tu, w tej kaplicy, wypisa j Micha Anio / nie sowem, ale bogactwem / spitrzonych kolorów”.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 28 z 32