Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Prawda wiary o wszechmocy Boga oraz Jego Opatrznoci wywouje w nas mieszane uczucia. Z jednej strony wierzymy w ni i cieszymy si, e jest Kto potniejszy od nas, kto czuwa nad biegiem ludzkich dziejów. Daje nam to ogromne poczucie bezpieczestwa w yciu. Z drugiej jednak strony, gdy syszymy o wybuchach wulkanów, trzsieniach ziemi, powodziach lub innych kataklizmach, albo gdy nas samych dotykaj nieszczcia, rodz si w nas wtpliwoci. Odnosimy nierzadko wraenie, moe nawet niewiadome, jakby Pan Bóg nie do koca mia wadz nad wszystkim.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Zapewne niektórzy z nas zostali kiedy w yciu okamani. Czulimy si wtedy nieswojo, zastanawiajc si, dlaczego kto nie powiedzia nam prawdy, lub wrcz celowo wprowadzi nas w bd. Niewykluczone, e posdzalimy wtedy kogo, kto nas okama, o to, e nie darzy nas sympati albo e brakuje mu mioci bliniego.

2. Takie sytuacje w relacjach midzyludzkich wcale nie s rzadkie. By osign swoje egoistyczne cele, ludzie czsto posuguj si kamstwem. Okamujc drug osob, traktuj j instrumentalnie – jako rodek do zdobycia celu, lub nawet wrogo – jako przeszkod, któr naley omin. Zupenie inaczej rzecz ma si w relacjach midzy czowiekiem a Bogiem. Katechizm Kocioa Katolickiego naucza, e „Bóg jest sam Prawd, Jego sowa nie mog myli” (KKK 215). Wanie dlatego czowiek moe z cakowitym zaufaniem powierzy si Bogu i moe mie pewno, e si na Nim nie zawiedzie. Prawda Boga to nie tylko Jego mdro, przejawiajca si w stworzeniu i kierowaniu wiatem (por. KKK 216), lecz take to wszystko, co Bóg objawi czowiekowi o sobie samym. Jednoczenie uzdolni On czowieka, by przy pomocy swego rozumu móg pozna i zrozumie to Objawienie (por. KKK 217).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. W wierszu „Zdziwienie” ks. Jan Twardowski napisa z charakterystycznym dla siebie umiechem: „Dziwi si kuropatwy co chodz parami / (…) lipcowe gwiazdozbiory Rak i Lew na niebie / (…) dziwi si ksiyc sam na sam ze sob / e Bóg jest jeden / i nigdy samotny”. To proste zdanie „Bóg jest jeden i nigdy samotny” dobrze oddaje rdze chrzecijaskiej wiary w jedyno Boga, bdcego zarazem Trójc Przenajwitsz. W tej katechezie chcemy przypomnie i uwiadomi sobie, czego Koció naucza na temat tej pierwszej prawdy.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Credo w znaczeniu przenonym oznacza ogó wyznawanych przez kogo pogldów, przekona. W katolicyzmie Credo (ac. credo – wierz) jest zbiorem podstawowych prawd wiary, których wyznanie od najdawniejszych czasów wiadczyo o przynalenoci do Kocioa.

2. Od pocztku swego istnienia Koció wyraa i przekazywa swoj wiar w krótkich i zobowizujcych dla swoich wyznawców formuach. Byy to wyznania wiary. Niezwykym wprost szacunkiem otaczano w pocztkach chrzecijastwa Apostolskie wyznanie wiary. Nazywano je symbolem wiary, poniewa miao by znakiem rozpoznawczym dla chrzecijan. Z tego te powodu trzymano je w tajemnicy przed poganami, nie wolno go byo zapisywa, miao by ono wypisane w sercu kadego chrzecijanina.

Więcej…
 
Wiara i rozum Drukuj Email

1.  Podczas spotkania z rektorami i delegacjami wyszych uczelni z caej Polski na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 r. Ojciec wity Jan Pawe II powiedzia midzy innymi: „Odkrycie, jakiego dokona Kopernik i jego znaczenie w kontekcie historii nauki, przypominaj nam stale ywy spór, jaki toczy si pomidzy rozumem a wiar. Chocia dla samego Kopernika jego odkrycie stao si ródem jeszcze wikszego podziwu dla Stwórcy wiata i potgi rozumu ludzkiego, to dla wielu byo powodem porónienia rozumu z wiar”. Czy zatem rozum i wiara rzeczywicie nie dadz si pogodzi?

Więcej…
 
Przymioty wiary Drukuj Email

1. Studenci i uczniowie doskonale wiedz, jak trudno przyswoi sobie i nauczy si na pami tekstu, którego si nie rozumie. Gdy decydujemy si na wspóprac z kim, nie bez znaczenia pozostaj dla nas cechy, jakimi ta osoba si charakteryzuje: czy jest pracowita, otwarta, prawdomówna, niekonfliktowa, szczera. Podobnie jest z wiar, któr my, chrzecijanie, wyznajemy. Nie mona jej zaakceptowa i uzna za swoj, gdy nie rozumiemy jej treci (oczywicie na tyle, na ile umys ludzki jest w stanie to uczyni) oraz jeli nie uwiadomimy sobie istotnych cech, którymi si ona charakteryzuje.

2. Wiara chrzecijaska jest „osobowym przylgniciem caego czowieka do Boga, który si objawia” (KKK 176). Zastanówmy si nad charakterystycznymi cechami naszej wiary. S nimi: Boskie pochodzenie, pewno, wolno, rozumno, konieczno do zbawienia.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 27 z 29