Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email
1. Codzienne dowiadczenia pokazuj, e ludzkie postpowanie poddawane jest rónego rodzaju wartociowaniu, ocenom. O jednym czynie mówimy, e by dobry, szlachetny; inny natomiast nazywamy czynem zym, haniebnym. Zauwaamy te, e poszczególne czyny oceniane s zazwyczaj jako moralnie dobre lub ze, albo te moralnie obojtne. Co rozstrzyga o tym, e ludzki czyn jest moralnie dobry lub zy?
Więcej…
 
Drukuj Email
1. Jako naród wiele razy dowiadczalimy zewntrznej niewoli. Wystarczy przywoa choby czas zaborów, niemieckiej okupacji czy komunistycznego zniewolenia. Mimo to, take w tych trudnych czasach, wielu ludzi pozostawao wewntrznie wolnymi i nie godzio si na narzucane przez zaborc lub okupanta zbrodnicze prawa.
 
2. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, e – jak naucza Katechizm Kocioa Katolickiego – „Bóg stworzy czowieka jako istot rozumn, dajc mu godno osoby obdarzonej moliwoci decydowania i panowania nad swoimi czynami” (KKK 1730). Mówic inaczej, Bóg obdarzy czowieka wolnoci, która „jest zakorzenion w rozumie i woli moliwoci dziaania lub niedziaania, czynienia tego lub czego innego, a wic podejmowania przez siebie dobrowolnych dziaa” (KKK 1731). „Prawo do korzystania z wolnoci jest nieodcznym wymogiem godnoci osoby ludzkiej” (KKK 1738).
Więcej…
 
Drukuj Email
1. Z okazji Nowego Roku, wit Boego Narodzenia, Wielkiej Nocy, dnia imienin, zawarcia maestwa i innych okolicznoci yczymy sobie szczcia. Najczciej rozumiemy przez nie sprzyjajcy los, powodzenie, uczucie zadowolenia, dodatni bilans ycia, dostatek dóbr materialnych. Pragnienie szczcia jest czym naturalnym. Bóg je wszczepi w serce czowieka, by przycign je do siebie. Tylko On moe to pragnienie zaspokoi.
Więcej…
 
Drukuj Email
1. W dzisiejsz niedziel rozpoczynamy seri katechez dotyczcych trzeciej czci Katechizmu Kocioa Katolickiego, powiconej „yciu w Chrystusie”. Otwiera j rozwaanie o godnoci ludzkiej. Czym jest ta godno, jakie s jej róda i do czego nas zobowizuje – na te pytania spróbujemy odpowiedzie w trakcie tej katechezy.
Więcej…
 
Drukuj Email

1. Niejednokrotnie uczestniczylimy w pogrzebie bliskich nam osób: krewnych, przyjació lub znajomych. Z pewnoci uwag nasz przyku fakt, e liturgia pogrzebowa nie koncentruje si na smutku po stracie kogo bliskiego, lecz kieruje nasze myli ku radoci i nadziei ycia wiecznego.

2. Mówic o chrzecijaskim pogrzebie, Katechizm Kocioa Katolickiego przypomina take nauk o mierci. W dokumencie czytamy, e „chrzecijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, «opuszcza ciao i staje w obliczu Pana»” (KKK 1681), a dzie jego mierci jest równie „dopenieniem nowych jego narodzin rozpocztych na chrzcie” i „uczestnictwem w uczcie Królestwa”, zapocztkowanej w Eucharystii (KKK 1682).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Trudno wyobrazi sobie polski krajobraz bez krzyy i kapliczek. W maju spotykaj si przy nich ludzie, by wspólnie piewa litani do Matki Boej. W padzierniku ludzie zbieraj si w kocioach i po domach, by odmawia róaniec. Suga Boy Jan Pawe II podczas wizyty w Pocku w czerwcu 1991 r. uczestniczy w naboestwie czerwcowym, sprawowanym w bazylice katedralnej, tak jak we wszystkich chyba polskich kocioach. W wielu parafiach istnieje zwyczaj powicenia pól. To tylko niektóre z przejawów religijnoci ludowej, która stanowi dopenienie celebracji liturgicznych i jest wiadectwem pobonoci chrzecijaskiej wiernych. Przez wieki obok oficjalnej liturgii Kocioa istniay i wci istniej inne formy kontaktu z Bogiem. Owa ludowa religijno bez wtpienia oywia i ubogaca liturgi oraz jest jej przedueniem w codziennym yciu.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 29