Czym jest łaska Drukuj
1. We wspomnieniach Stefana kardynała Wyszyńskiego czytamy: „Matka moja umierała prawie miesiąc. My - dzieci - siedząc w szkole, z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefan, ubieraj się. Ponieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała: Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. Później zrozumiałem, że matce nie o to szło, bym ubierał się w palto, tylko bym ubierał się w łaskę”. Co to znaczy: ubierać się w łaskę? Czym jest łaska?
 
2. Nie wszystko można kupić. To, co najważniejsze, otrzymaliśmy darmo, bez naszej zasługi. Darmo otrzymaliśmy życie, wiarę, rodzinę, nasze predyspozycje czy zdolności. Darmo otrzymaliśmy to, co najważniejsze – łaskę Bożą. Łaska to dar Boga samego, Jego przychylność, darmowa pomoc, „abyśmy się stali dziećmi Bożymi, przybranymi synami, uczestnikami natury Bożej i życia wiecznego” (KKK 1996). Łaska Boża jest niewidoczna, wymyka się naszemu doświadczeniu i może być poznana jedynie przez wiarę (por. KKK 2005). Jest duchowym darem Boga dla człowieka, stałą i nadprzyrodzoną dyspozycją udoskonalającą samą duszę, by uzdolnić ją do życia z Bogiem i do działania mocą Jego miłości (por. KKK 2000).
 
3. Co znaczy: ubierać się w łaskę? Znamy opis Księgi Rodzaju, gdzie po grzechu pierworodnym pierwsi rodzice ukrywają się przed Bogiem, bo są ogołoceni ze wszystkiego, nadzy, w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy bez łaski. W sakramencie chrztu nowoochrzczony człowiek otrzymuje białą szatę, „bo stał się nowym stworzeniem i przyoblekł się w Chrystusa”. Odtąd może nazywać Boga „Ojcem”, w zjednoczeniu z Jedynym Synem. Otrzymuje życie Ducha który tchnie w niego miłość i buduje Kościół (por. KKK 1997).
Łaska Boża czyni człowieka nowym stworzeniem, wyrywa go z brzydoty i starości grzechu, wypełnia miłością Bożą i uświęca (por. KKK 1999), dlatego też nazywana jest łaską uświęcającą lub przebóstwiającą. Jest ona darem stałym, który zamieszkuje w duszy człowieka, dlatego teologowie nazywają ją darem habitualnym, odróżniając od tej łaski habitualnej inne dary – łaski aktualne, dane człowiekowi „bądź na początku nawrócenia, bądź podczas dzieła uświęcania (KKK 2000).
Oprócz łaski uświęcającej, włączającej człowieka w życie we wspólnocie z Bogiem, Duch Święty udziela człowiekowi również innych darów na różnych etapach jego życia. „Tymi darami są łaski sakramentalne, czyli dary właściwe różnym sakramentom. Są ponadto łaski szczególne, nazywane również charyzmatami” (KKK 2003) które służą dobru wspólnemu Kościoła (niektóre nadzwyczajne, jak np. dar czynienia cudów czy dar języków). „Wśród łask szczególnych należy wymienić łaski stanu, które towarzyszą wykonywaniu odpowiedzialnych zadań życia chrześcijańskiego i posług wewnątrz Kościoła” (KKK 2004). Bóg daje nam łaski całkowicie darmowo i obficie. Mówi św. Jan Maria Vainney: „ryba nie narzeka na nadmiar wody, podobnie chrześcijanin nie narzeka na nadmiar miłości i obecności Boga w jego życiu”.
„Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” – pyta św. Paweł Apostoł. „A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7). Łaska Boża zależy całkowicie od darmowej inicjatywy Boga. Jednocześnie ta sama łaska Boża domaga się wolnej odpowiedzi człowieka, „gdyż Bóg stworzył człowieka na swój obraz, udzielając mu wraz z wolnością zdolności poznania Go i miłowania. Dusza tylko w sposób wolny może wejść w komunię miłości” (KKK 2002).
 
4. Zapamiętajmy: „Łaska jest darmowym darem Boga, który uzdalniana do uczestnictwa w Jego życiu trynitarnym i do działania ze względu na Niego” (KomKKK 423). Obficie wypływa z miłosiernego serca Boga, „pozostaje w służbie miłości która buduje Kościół” (por. KKK 2003) i daje życie. „Łaska wyprzedza, przygotowuje i pobudza wolną odpowiedź człowieka” (KomKKK 425), zaprasza ludzką wolność do współpracy i ją udoskonala.

Ks. Włodzimierz Piętka

Źródło http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1228,l1.html