Co to jest Nowe Prawo, czyli Prawo ewangeliczne? Drukuj
1. Kiedy jakaś wartość – na przykład wartość życia lub zdrowia ludzkiego – jest zagrożona, społeczność ustala prawa, które pomagają jej bronić. W kontekście pojawiającej się współcześnie w rodzinach przemocy próbuje się więc ustalać nowe prawa, które będą broniły tych, którzy są tam krzywdzeni. Prawo może być tu niewątpliwie pomocne, ale nie da się nim na pewno ani do końca opisać, ani zastąpić tego, z czego powinny wynikać właściwe relacje w rodzinie: miłości. Trudno bowiem w kodeksie karnym zawrzeć tak szczegółowe i oczywiste wydawałoby się przepisy, jak te, że matka powinna troszczyć się o swoje dziecko, karmić je, czy wstawać, gdy płacze w nocy, by je przewinąć. Matka byłaby nawet zdziwiona, gdyby ktoś próbował przedstawić jej grubą księgę, zawierająca takie jej obowiązki. Ona spełnia to wszystko – mało tego: gotowa jest nawet oddać życie za dziecko – bo je kocha. W tym jednym słowie: „miłość” zawiera się dla niej całe prawo.
 
2. Ortodoksyjni Żydzi wiążą właściwy stosunek człowieka do Boga z zachowywaniem szczegółowych przykazań, które Talmud określa jako 248 nakazów i 365 zakazów, obejmujących każdy aspekt życia. Oparte są one na objawionym przez Boga Mojżeszowi Dekalogu. Jezus w Kazaniu na Górze ukazuje się jako nowy Mojżesz, przynoszący nowe Prawo. Jednak „Kazanie na Górze nie znosi przepisów moralnych Starego Prawa i nie pomniejsza ich znaczenia, ale 129 wydobywa jego ukryte możliwości i odsłania nowe wymagania; objawia całą jego Boską i ludzką prawdę” (KKK 1968).
Poza przykazaniami Nowe Prawo zawiera także rady ewangeliczne, takie jak czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością Boga i bliźniego, celem zaś rad ewangelicznych jest oddalenie tego, co nawet nie sprzeciwiając się wprost miłości, może stanowić przeszkodę w jej rozwoju (por. KKK 1973). Nowe Prawo zawarte jest w całym życiu i nauczaniu Jezusa, zwłaszcza w Kazaniu na Górze, poznajemy je także przez katechezę moralną pouczeń apostolskich, zawartych w ich listach.
 
3. Na czym polega nowość ewangelicznego Prawa, przyniesionego przez Jezusa? „Nie dodaje [ono] nowych zewnętrznych przepisów, ale przemienia samo źródło czynów, czyli serce, gdzie człowiek wybiera między tym, co czyste i nieczyste, gdzie kształtuje się wiara, nadzieja i miłość, a wraz z nimi inne cnoty. W ten sposób Ewangelia prowadzi Prawo do jego pełni przez naśladowanie doskonałości Ojca niebieskiego przebaczanie nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców” (KKK 1968). „Całe Prawo ewangeliczne sprowadza się do nowego przykazania Jezusa (J 13,34), byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował” (KKK 1970). Jest więc ono o tyle doskonalsze od starego Prawa, o ile doskonalsza jest miłość matki od szczegółowych przepisów, mających określać jej zachowanie wobec dziecka.
Jak czytamy w Katechizmie, „Nowe Prawo jest nazywane prawem miłości, ponieważ pobudza do działania bardziej z miłości, którą wlewa Duch Święty, niż z bojaźni. Jest nazywane prawem łaski, ponieważ udziela mocy łaski do działania za pośrednictwem wiary i sakramentów, oraz prawem wolności, ponieważ wyzwala nas od obrzędowych i prawnych przepisów Starego Prawa, skłania do spontanicznego działania pod wpływem miłości, a w końcu pozwala nam przejść ze stanu niewolnika, który «nie wie, co czyni Pan jego», do stanu przyjaciela Chrystusa, (…) lub też do stanu syna – dziedzica” (KKK 1972).
 
4. Zapamiętajmy: Nowe Prawo czyli Prawo ewangeliczne „sprowadza się do przykazania miłości Boga i bliźniego, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak Chrystus nas umiłował; jest prawem łaski, ponieważ łaska Ducha Świętego uzdalnia nas do takiej miłości; i jest «prawem wolności» (por. Jk 1,25), ponieważ skłania do spontanicznego działania pod wpływem miłości”. (KomKKK 420). „Nowe Prawo znajduje się w całym życiu i przepowiadaniu Chrystusa oraz w katechezie Apostołów: zostało ono wyrażone w sposób szczególny w Kazaniu na Górze” (KomKKK 421).

Ks. Tomasz Opaliński

Źródło http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1230,l1.html