Dary i owoce Ducha Świętego Drukuj
1. Każdy z nas lubi otrzymywać i dawać osobom bliskim prezenty jako wyraz pamięci i miłości. Można by wręcz powiedzieć, że miłość mierzy się darem. Niekoniecznie dary muszą mieć charakter materialny: często darem dla innego może być dany mu czas, towarzyszenie w cierpieniu czy modlitwa za niego. Trudno sobie wyobrazić, że mniej hojny w obdarowywaniu mógłby być sam Bóg, źródło miłości i dobra.
 
2. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina wiernym między innymi o darach i owocach Ducha Świętego. Czytamy w nim że „życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego” (KKK 1830). Tradycja Kościoła odwołując się do proroka Izajasza (Iz 11,2) wymienia siedem darów Ducha Świętego: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. Dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują. Czynią wiernych uległymi wobec natchnień Bożych (por. KKK 1831). Jednocześnie Tradycja Kościoła, odwołując się do Listu św. Pawła do Galatów wymienia dwanaście owoców Ducha Świętego: "miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość" (Ga 5, 22-23 Wulg.). Są to doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty jako pierwociny wiecznej chwały (por. KKK 1832).
 
3. Często po raz pierwszy z wyjaśnieniem znaczenia darów Ducha Świętego katolik spotyka się w czasie przygotowania do sakramentu bierzmowania. Kandydaci do tego sakramentu uczą się, że dar mądrości jest to oświecenie przez Ducha Świętego, dzięki któremu nasz umysł widzi nadzwyczaj wyraźnie prawdy wiary i przeżywa głęboką radość z ich poznania. Przez dar rozumu Duch Święty oświeca nas swoim światłem, tłumacząc nam prawdy objawione i daje nam prawdziwe rozumienie słowa Bożego. Dar umiejętności jest nadprzyrodzonym usposobieniem umysłu, które pozwala mu uchwycić i przeniknąć w sposób nadnaturalny niektóre tajemnice wiary, albo po prostu głęboki sens zawarty w słowach Chrystusa lub natchnionych przez Ducha Świętego. Dar rady jest światłem Ducha Świętego, przez które rozum praktyczny widzi i rozsądza w poszczególnych wypadkach, co należy czynić i jakich środków należy używać. Dar męstwa usposabia nas, żebyśmy doznawali szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych przeszkód w życiu duchowym. Dar pobożności wlewa w naszą duszę skłonność i łatwość w oddawaniu Bogu czci należnej Mu jako naszemu Ojcu i napełnia nas synowską ufnością względem Niego. Dar bojaźni Bożej pobudza nas do unikania grzechów ze względu na szacunek i miłość płynącą z obecności Boga. Wszystkie wyżej omówione dary Ducha Świętego, aby mogły w sposób skuteczny w nas działać, potrzebują dużej świadomości, a przede wszystkim żywej wiary. Dlatego należy dobrze przygotować się, przede wszystkim duchowo, do przyjęcia tak wielkich darów Bożych; ci zaś, którzy już je przyjęli, powinni wciąż ożywiać je przez głęboką modlitwę i życie codzienne w jeszcze większym zjednoczeniu z Chrystusem.
Każdy chrześcijanin powinien jednocześnie przynosić owoce Ducha Świętego. Jest to dowód na bliską więź z Chrystusem i pełne poddanie się Jego wpływowi. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość i czystość to jakby codzienny rachunek sumienia z tego, jak przeżywamy swoje życie względem miłującego Boga i drugiego człowieka żyjącego obok nas.
 
4. Zapamiętajmy: „Dary Ducha Świętego są trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł za natchnieniami Bożymi. Jest ich siedem: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Owocami zaś Ducha Świętego są doskonałości, które On w nas kształtuje jako pierwociny wiecznej chwały. Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość” (Kom KKK 389-390).

Ks. Leszek Piórkowski

Źródło http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1286,l1.html