Tradycja Drukuj

1. Chtnie suchamy o dziejach wasnej rodziny. Zbieramy zdjcia, przechowujemy rodzinne pamitki. Wiele osób poszukuje w archiwach wiadomoci o przodkach... Starsze dzieci na lekcjach historii rysuj drzewo genealogiczne swojej rodziny. Podtrzymujemy nasze zwyczaje, mama przekazuje córce, np. jak powinna wyglda Wigilia czy Wielkanoc. Dlaczego tradycja rodzinna jest taka wana? Dlatego, e signicie do naszych korzeni, przekazywanie (a aciskie sowo „tradycja” oznacza wanie „przekazywanie”) wanych kart z przeszoci, umacnia nasz wspólnot, pozwala nam uwiadomi sobie, kim jestemy, jaka jest nasza tosamo.

2. Jeszcze waniejsza jest tradycja w Kociele. Katechizm Kocioa Katolickiego naucza: „To ywe przekazywanie, wypeniane w Duchu witym, jest nazywane Tradycj w odrónieniu od Pisma witego, z którym jednak jest cile powizane. Przez Tradycj «Koció w swej nauce, w swym yciu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko, w co wierzy»” (KKK 78). Jezus Chrystus poleci bowiem dwunastu Apostoom, których sam wybra (Mk 3,12), aby Ewangeli, któr przyniós i wypeni, gosili wszystkim jako ródo zbawiennej prawdy i ycia moralnego (KKK 75). Powiedzia do nich: „Idcie i nauczajcie wszystkie narody... Uczcie je zachowywa wszystko, co wam przykazaem” (Mt 28,18n). Apostoowie speniali to zadanie przez swoje wiadectwo dawane wiernie sowem i yciem - niemal wszyscy zginli mierci mczesk. Przekazywane przez nich wiadectwo nazywamy tradycj apostolsk. Wyraa si ona w goszeniu, e zbawienie dokonao si przez mier i Zmartwychwstanie Chrystusa, w udostpnianiu Ewangelii – ustnie i na pimie - jako depozytu, czyli najcenniejszego dziedzictwa (por. 1 Tm 6,20), oraz w ksztatowaniu ycia pierwszych wspólnot chrzecijaskich zgodnie z wol Jezusa Chrystusa. Dlatego tradycja apostolska, cile zczona z Pismem witym, jest zawsze obowizujc norm wiary i ycia, a za jej wierne strzeenie i przekazywanie odpowiedzialny jest Urzd Nauczycielski (Magisterium) Kocioa, który tworz biskupi, nastpcy Dwunastu, z papieem, nastpc Piotra, na czele. „Pamitajc o sowach Chrystusa skierowanych do Apostoów: «Kto was sucha, mnie sucha» (k 10,16), wierni z ulegoci [powinni przyjmowa] nauczanie i wskazania, które s im przekazywane w rónych formach przez ich pasterzy” (KKK 87).

3. Czym zatem jest Tradycja? Jest cigle dokonujcym si na fundamencie apostolskim, moc Ducha witego, przekazywaniem w Kociele sowa Boego i dziea zbawczego, powierzonego przez Chrystusa Dwunastu. Nazywamy j yw Tradycj, bo oznacza wci ywe wiadectwo o Jezusie Chrystusie, które wiernie przedua wiadectwo apostolskie. Mona te mówi o tradycjach (przez mae „t”): formach liturgii, katechezy, moralnoci, pedagogii chrzecijaskiej, teologii, prawa i sztuki, które stay si wanymi sposobami kontynuacji dziea Chrystusowego w historii. Do takich tradycji zalicza si: przykazania kocielne, rozmaite obrzdki odprawiania Mszy witej, tajemnice róacowe, inne naboestwa itp. „Stanowi one szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyraa si stosownie do rónych miejsc i czasów”. Urzd Nauczycielski moe je podtrzymywa, odnawia lub zastpowa innymi (por. KKK 83).

Czy jestem dumny, dumna z tego, e trwam w wielkiej, liczcej dwa tysice lat, tradycji Kocioa? Czy potrafi odpowiedzie, czym jest „tradycja apostolska”, „Urzd Nauczycielski Kocioa”, „ywa Tradycja” i „tradycje”?

4. Zapamitajmy: Tradycja oznacza, e - jak naucza II Sobór Watykaski – „Bóg, który niegdy przemówi, rozmawia bez przerwy z Oblubienic swego Syna ukochanego, a Duch wity, przez którego ywy gos Ewangelii rozbrzmiewa w Kociele, a przez Koció w wiecie, wprowadza wiernych we wszelk prawd oraz sprawia, e sowo Chrystusowe obficie w nich mieszka” (KO 8). yw Tradycj oznacza wierne przekazywanie tradycji apostolskiej w naszych czasach.

Nie ma ani „wiary prywatnej”, ani „chrzecijastwa «na ale», wybiórczego, selektywnego”, a wic takiego, które obywa si bez przyjcia wszystkich prawd wiary, bez Mszy witej, bez biskupa. Jest tylko chrzecijastwo wiernie zachowujce i przekazujce cae dziedzictwo Objawienia!

Ks. Henryk Seweryniak

ródo Katechizm Pocki cz I - archiwum