Drukuj

wito Boego Narodzenia ma bardzo uroczysty charakter. Jest przeywane, zwaszcza w Narodzie Polskim, jako  wito  rodzinne. Zaznacza si to najbardziej w przeywaniu Wieczoru Wigilijnego. Niemal w kadym domu ubiera si choink. Jest ona chrzecijaskim symbolem drzewa  rajskiego. Przez swoj ywo i ziele zachowywan nawet  w  zimie  staje  si  symbolem  Chrystusa   jako  „drzewa ycia’’,  a   przez  przyozdabianie jej wiecami lub lampkami elektrycznymi, symbolizuje Chrystusa „wiato wiata". Pod choink ustawia si czsto óbek, dla upamitnienia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem.

Najwaniejszym wydarzeniem Wieczoru Wigilijnego, jest dzielenie si opatkiem.Ten prosty zwyczaj wypeniony jest wieloma znaczeniami. Do jednego stou zasiadaj razem pogodzeni lub szukajcy zgody. Dzielc si opatkiem skadamy sobie yczenia: dobra  duchowego i materialnego. Dobro materialne symbolizuje materia opatka - chleb. Oby go nam i naszym blinim nigdy nie zabrako, obymy umieli dzieli go z potrzebujcymi!. Opatek Wigilijny jest dla chrzecijanina nawizaniem do potrzeby spoywania Chleba biblijnego, z którym utosami si Chrystus. Fakt dzielenia si chlebem w postaci opatka by znany od pocztków Kocioa. Nie mia on jednak adnego zwizku z okresem Boego Narodzenia. Najstarsze informacje mówice o tym zwyczaju w polskich rodzinach pochodz z koca XVIII wieku. W staroytnoci chrzecijaskiej, znano, bowiem zwyczaj bogosawienia chleba i spoywania go jako rodzaju komunii duchowej, wierni uczestniczcy w Mszy witej skadali na ofiar chleb. By on w czci przeznaczony do konsekracji i rozdzielany jako Komunia wita. Drug cz bogosawiono przy Mszy witej  i  rozdzielano  wiernym  do  spoycia.  Ten  bogosawiony  chleb,  czsto  zabierano  do  domów  dla podzielenia si z tymi, którzy  nie  mogli uczestniczy w Mszy w. Z upywem  czasu  zwyczaj ten  uleg zapomnieniu, gdy  nie  przynoszono ju  chleba  na  ofiar w Mszy witej.W redniowieczu pojawi si rodzaj pieczywa, którego forma przypomina dzisiejsze opatki. W tej zmienionej postaci przetrwa na Ziemiach Polskich. Sowo Adwent oznacza po polsku: przychodz, przybywam, ukazuj si. Od pocztku chrzecijastwa odnoszono te znaczenia do Narodzenia Mesjasza, Chrystusa Jezusa. W okresie Adwentu, kapani  przekazywali wiernym specjalnie przygotowany i bogosawiony chleb–opatek, którym dzielono si podczas Wieczerzy Wigilijnej. Gdy Polska utracia byt pastwowy po rozbiorach, ostoj dla  ycia  narodowego, stao si ycie religijne w Kociele katolickim. Czste w owym czasie rozdzielenie rodzin, spowodowane zesaniami na Sybir, po powstaniach narodowych oraz wymuszon emigracj sprawio, e na wita Boego Narodzenia wraz z innymi prezentami, przysyano sobie opatek. Sta si on w ten  sposób  symbolem wit, a dzielenie si nim byo wyrazem uczu, przyjani i yczliwoci. Na uwag zasuguje fakt, i nazwa  miejscowoci Betlejem oznacza „Dom chleba”. Std dodatkowy aspekt symboliczny opatka, jako znaku Jezusa Chrystusa i Jego  ziemskiego narodzenia.

ródo - http://www.arka.cad.pl/wigilia/