Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email
1. Z okazji Nowego Roku, wit Boego Narodzenia, Wielkiej Nocy, dnia imienin, zawarcia maestwa i innych okolicznoci yczymy sobie szczcia. Najczciej rozumiemy przez nie sprzyjajcy los, powodzenie, uczucie zadowolenia, dodatni bilans ycia, dostatek dóbr materialnych. Pragnienie szczcia jest czym naturalnym. Bóg je wszczepi w serce czowieka, by przycign je do siebie. Tylko On moe to pragnienie zaspokoi.
Więcej…
 
Drukuj Email
1. W dzisiejsz niedziel rozpoczynamy seri katechez dotyczcych trzeciej czci Katechizmu Kocioa Katolickiego, powiconej „yciu w Chrystusie”. Otwiera j rozwaanie o godnoci ludzkiej. Czym jest ta godno, jakie s jej róda i do czego nas zobowizuje – na te pytania spróbujemy odpowiedzie w trakcie tej katechezy.
Więcej…
 
Drukuj Email

1. Niejednokrotnie uczestniczylimy w pogrzebie bliskich nam osób: krewnych, przyjació lub znajomych. Z pewnoci uwag nasz przyku fakt, e liturgia pogrzebowa nie koncentruje si na smutku po stracie kogo bliskiego, lecz kieruje nasze myli ku radoci i nadziei ycia wiecznego.

2. Mówic o chrzecijaskim pogrzebie, Katechizm Kocioa Katolickiego przypomina take nauk o mierci. W dokumencie czytamy, e „chrzecijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, «opuszcza ciao i staje w obliczu Pana»” (KKK 1681), a dzie jego mierci jest równie „dopenieniem nowych jego narodzin rozpocztych na chrzcie” i „uczestnictwem w uczcie Królestwa”, zapocztkowanej w Eucharystii (KKK 1682).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Trudno wyobrazi sobie polski krajobraz bez krzyy i kapliczek. W maju spotykaj si przy nich ludzie, by wspólnie piewa litani do Matki Boej. W padzierniku ludzie zbieraj si w kocioach i po domach, by odmawia róaniec. Suga Boy Jan Pawe II podczas wizyty w Pocku w czerwcu 1991 r. uczestniczy w naboestwie czerwcowym, sprawowanym w bazylice katedralnej, tak jak we wszystkich chyba polskich kocioach. W wielu parafiach istnieje zwyczaj powicenia pól. To tylko niektóre z przejawów religijnoci ludowej, która stanowi dopenienie celebracji liturgicznych i jest wiadectwem pobonoci chrzecijaskiej wiernych. Przez wieki obok oficjalnej liturgii Kocioa istniay i wci istniej inne formy kontaktu z Bogiem. Owa ludowa religijno bez wtpienia oywia i ubogaca liturgi oraz jest jej przedueniem w codziennym yciu.

Więcej…
 
Sakramentalia Drukuj Email

1. Zapewne kady z nas prosi kiedy o powicenie róaca, medalika czy ksieczki do naboestwa. Bywamy na uroczystociach powicenia nowego kocioa, czsto widzimy powicenie nowej figury Matki Boej, pomnika Jana Pawa II czy tablicy pamitkowej. Niektórzy, zwaszcza rodzice pary narzeczonych, przed wyruszeniem na ceremoni lubn bogosawi swe dzieci na now drog ycia. Kady chyba cho jeden raz egna si znakiem krzya przed posikiem lub wyruszeniem w drog. Moemy wic zapyta, czy te czynnoci i wydarzenia s znakiem zapewniajcym Bo pomoc i z czego wynika ich skuteczno.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Niekiedy dowiadujemy si, e kto po zawarciu lubu kocielnego po jakim czasie rozszed si ze wspómaonkiem, uzyska rozwód cywilny, nastpnie otrzyma pomylne dla siebie orzeczenie sdu kocielnego, po czym zawar nowy lub kanoniczny. Ze zdziwieniem pytamy wówczas, jak to moliwe? Przecie maestwo kanoniczne jest nierozerwalne. Czyby sdy kocielne mogy uniewania maestwo sakramentalne?

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 36