Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Wspóczenie wielu ludzi, take sporód uwaajcych si za chrzecijan, wyraa opinie, e zwizanie si na cae ycie z drugim czowiekiem jest zbyt trudne, a nawet wydaje si niemoliwe. Dlaczego wic Koció nieustannie gosi konieczno wiernoci w zwizku maeskim?

2. Katechizm Kocioa Katolickiego naucza, e „mio maeska ze swej natury wymaga od maonków nienaruszalnej wiernoci. Wypywa to z wzajemnego daru, jaki skadaj sobie maonkowie. Mio chce by trwaa; nie moe by «tymczasowa». To gbokie zjednoczenie, bdce wzajemnym oddaniem si sobie dwóch osób, jak równie dobro dzieci, wymaga penej wiernoci maonków i nieprzerwanej jednoci ich wspóycia” (KKK 1646). Wi maeska jest równie „obrazem i znakiem Przymierza czcego Boga z jego ludem.” (Familiaris Consortio, 12). Koció z ca moc naucza, e dziki asce, jak otrzymuj maonkowie w sakramencie maestwa, s oni „uzdolnieni do ycia t wiernoci i do wiadczenia o niej” (KKK 1647), poniewa „maj udzia w [Boej] mioci, która ich prowadzi i podtrzymuje”, oraz uzdalnia do bycia wiadkami wiernej mioci Boga (por. KKK 1648).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Jedn z „plag” wspóczesnego spoeczestwa s rozwody. Czsto syszy si, e przyczyn rozwodów jest niezgodno charakterów maonków albo zdrada maeska. Problemy maeskie, których kocowym efektem jest rozwód, swoimi negatywnymi skutkami odbijaj si na dzieciach, które trac w ten sposób ciepo domowego ogniska. Nie jest to zreszt jedyny negatywny skutek rozwodów: naley wymieni take zniszczenie mioci, jaka istniaa midzy maonkami, jak równie osabienie caego spoeczestwa.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Gdyby zrobi jaki sonda i zapyta zwykych przechodniów, jakie s skutki maestwa, to sporód wielu odpowiedzi, w wikszoci pewnie artobliwych, znalazoby si z pewnoci stwierdzenie, e maestwo wyraa si dozgonnym trwaniem w zwizku ze wspómaonkiem jako jedynym partnerem. Potoczne rozumienie skutków maestwa jest w tym przypadku identyczne z nauczaniem Kocioa. Katechizm wskazuje, e gównym nastpstwem przyrzeczenia maeskiego jest wieczysty i wyczny wze w sposób szczególny zwizany z Bo ask.

2. Kady z przyjmowanych w Kociele sakramentów wywouje okrelone i trwae skutki. Nie inaczej jest w przypadku sakramentu maestwa. Wanie zawarte i dopenione maestwo rodzi wze maeski, który nie moe by rozwizany i musi by traktowany jako wyczny (por. KKK 1638). Nauczanie Kocioa wskazuje nawet, e sakrament maestwa niesie za sob wzmocnienie maonków i jest dla nich „jakby konsekrowaniem” (por. KKK 1638), czyli uwiceniem ich ycia, wspólnoty i zada jakie realizuj.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Trudno dzi nie dostrzec ogromnej fali emigracji zarobkowej z naszego kraju, która naraa wiele maestw na niebezpieczestwo rozpadu. Wikszo wyjedajcych to jednak ludzie modzi, którzy jeszcze nie zaoyli swoich rodzin. Czsto spotykajc si z osobami innego wyznania albo religii pytaj, jakie s moliwoci zawierania maestw pomidzy katolikami a osobami innego wyznania czy religii.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Kady z nas z pewnoci wielokrotnie uczestniczy w uroczystociach lubnych. Zazwyczaj szczególnie pamitamy chwil, gdy kapan wie stu donie modych na czas zoenia przysigi. Jednake zanim nastpi ten moment, celebrans zadaje modym pytania, dotyczce woli zawarcia maestwa: „Czy chcecie dobrowolnie i bez adnego przymusu zawrze zwizek maeski? Czy chcecie wytrwa w tym zwizku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zej doli a do koca ycia? Czy chcecie przyj i po katolicku wychowa potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Odpowiadajc twierdzco na pytania kapana narzeczeni wyraaj tzw. „zgod maesk”. Oznacza to, e szczerze pragn zawrze zwizek maeski.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Jednym z sakramentów ustanowionych przez Chrystusa jest maestwo. Dla waciwego i godnego sprawowania otrzymao ono odpowiedni opraw liturgiczn, któr nazywamy obrzdem maestwa, bd jego form liturgiczn. Jest ona uroczycie celebrowana, zgodnie z przepisami liturgicznymi, zatwierdzonymi przez Stolic Apostolsk i Konferencj Episkopatu.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 34