Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Niejednokrotnie uczestniczylimy w pogrzebie bliskich nam osób: krewnych, przyjació lub znajomych. Z pewnoci uwag nasz przyku fakt, e liturgia pogrzebowa nie koncentruje si na smutku po stracie kogo bliskiego, lecz kieruje nasze myli ku radoci i nadziei ycia wiecznego.

2. Mówic o chrzecijaskim pogrzebie, Katechizm Kocioa Katolickiego przypomina take nauk o mierci. W dokumencie czytamy, e „chrzecijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, «opuszcza ciao i staje w obliczu Pana»” (KKK 1681), a dzie jego mierci jest równie „dopenieniem nowych jego narodzin rozpocztych na chrzcie” i „uczestnictwem w uczcie Królestwa”, zapocztkowanej w Eucharystii (KKK 1682).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Trudno wyobrazi sobie polski krajobraz bez krzyy i kapliczek. W maju spotykaj si przy nich ludzie, by wspólnie piewa litani do Matki Boej. W padzierniku ludzie zbieraj si w kocioach i po domach, by odmawia róaniec. Suga Boy Jan Pawe II podczas wizyty w Pocku w czerwcu 1991 r. uczestniczy w naboestwie czerwcowym, sprawowanym w bazylice katedralnej, tak jak we wszystkich chyba polskich kocioach. W wielu parafiach istnieje zwyczaj powicenia pól. To tylko niektóre z przejawów religijnoci ludowej, która stanowi dopenienie celebracji liturgicznych i jest wiadectwem pobonoci chrzecijaskiej wiernych. Przez wieki obok oficjalnej liturgii Kocioa istniay i wci istniej inne formy kontaktu z Bogiem. Owa ludowa religijno bez wtpienia oywia i ubogaca liturgi oraz jest jej przedueniem w codziennym yciu.

Więcej…
 
Sakramentalia Drukuj Email

1. Zapewne kady z nas prosi kiedy o powicenie róaca, medalika czy ksieczki do naboestwa. Bywamy na uroczystociach powicenia nowego kocioa, czsto widzimy powicenie nowej figury Matki Boej, pomnika Jana Pawa II czy tablicy pamitkowej. Niektórzy, zwaszcza rodzice pary narzeczonych, przed wyruszeniem na ceremoni lubn bogosawi swe dzieci na now drog ycia. Kady chyba cho jeden raz egna si znakiem krzya przed posikiem lub wyruszeniem w drog. Moemy wic zapyta, czy te czynnoci i wydarzenia s znakiem zapewniajcym Bo pomoc i z czego wynika ich skuteczno.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Niekiedy dowiadujemy si, e kto po zawarciu lubu kocielnego po jakim czasie rozszed si ze wspómaonkiem, uzyska rozwód cywilny, nastpnie otrzyma pomylne dla siebie orzeczenie sdu kocielnego, po czym zawar nowy lub kanoniczny. Ze zdziwieniem pytamy wówczas, jak to moliwe? Przecie maestwo kanoniczne jest nierozerwalne. Czyby sdy kocielne mogy uniewania maestwo sakramentalne?

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Znane jest nam zapewne zjawisko niewanoci aktów i czynnoci prawnych. Niekiedy syszymy, e taki czy inny akt prawny zosta uznany przez kompetentny organ za niewany. Niewany moe by np. wybór dokonany na dane stanowisko czy urzd, jaka umowa lub transakcja, albo te wystawienie przez urzdnika potrzebnego nam dokumentu, np. dowodu tosamoci. Tego rodzaju sytuacja moe mie miejsce zarówno na forum pastwowym, jak i kocielnym. Niewano aktów i czynnoci prawnych ma zawsze swoje ródo w niezachowaniu okrelonych w prawie przepisów, wymaganych do wanoci danego aktu prawnego.

2. Jakkolwiek maestwo dwojga ochrzczonych jest sakramentem, to jednak samo zawarcie takiego zwizku jest aktem prawnym. Aby sakrament maestwa móg zaistnie, akt zawarcia tego zwizku musi by wany, tzn. speniajcy wszystkie wymogi prawa kocielnego, inaczej kanonicznego.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wród wielu grup istniejcych w naszych parafiach znana jest wspólnota „Domowego Kocioa”. Powstaa ona w ramach Ruchu wiato-ycie, jako maesko-rodzinny ruch wieckich, który zwraca szczególn uwag na duchowo maesk, czyli denie do witoci w jednoci ze wspómaonkiem. Chce pomóc maonkom trwajcym w zwizku sakramentalnym w budowaniu midzy nimi prawdziwej jednoci maeskiej, która jednoczenie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrzecijaskim.

Czy jednak nazwa „Koció domowy” odnosi si tylko do okrelonego ruchu wieckich? A moe kada chrzecijaska rodzina powinna stawa si „Kocioem domowym”?

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 34