Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Credo w znaczeniu przenonym oznacza ogó wyznawanych przez kogo pogldów, przekona. W katolicyzmie Credo (ac. credo – wierz) jest zbiorem podstawowych prawd wiary, których wyznanie od najdawniejszych czasów wiadczyo o przynalenoci do Kocioa.

2. Od pocztku swego istnienia Koció wyraa i przekazywa swoj wiar w krótkich i zobowizujcych dla swoich wyznawców formuach. Byy to wyznania wiary. Niezwykym wprost szacunkiem otaczano w pocztkach chrzecijastwa Apostolskie wyznanie wiary. Nazywano je symbolem wiary, poniewa miao by znakiem rozpoznawczym dla chrzecijan. Z tego te powodu trzymano je w tajemnicy przed poganami, nie wolno go byo zapisywa, miao by ono wypisane w sercu kadego chrzecijanina.

Więcej…
 
Wiara i rozum Drukuj Email

1.  Podczas spotkania z rektorami i delegacjami wyszych uczelni z caej Polski na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 r. Ojciec wity Jan Pawe II powiedzia midzy innymi: „Odkrycie, jakiego dokona Kopernik i jego znaczenie w kontekcie historii nauki, przypominaj nam stale ywy spór, jaki toczy si pomidzy rozumem a wiar. Chocia dla samego Kopernika jego odkrycie stao si ródem jeszcze wikszego podziwu dla Stwórcy wiata i potgi rozumu ludzkiego, to dla wielu byo powodem porónienia rozumu z wiar”. Czy zatem rozum i wiara rzeczywicie nie dadz si pogodzi?

Więcej…
 
Przymioty wiary Drukuj Email

1. Studenci i uczniowie doskonale wiedz, jak trudno przyswoi sobie i nauczy si na pami tekstu, którego si nie rozumie. Gdy decydujemy si na wspóprac z kim, nie bez znaczenia pozostaj dla nas cechy, jakimi ta osoba si charakteryzuje: czy jest pracowita, otwarta, prawdomówna, niekonfliktowa, szczera. Podobnie jest z wiar, któr my, chrzecijanie, wyznajemy. Nie mona jej zaakceptowa i uzna za swoj, gdy nie rozumiemy jej treci (oczywicie na tyle, na ile umys ludzki jest w stanie to uczyni) oraz jeli nie uwiadomimy sobie istotnych cech, którymi si ona charakteryzuje.

2. Wiara chrzecijaska jest „osobowym przylgniciem caego czowieka do Boga, który si objawia” (KKK 176). Zastanówmy si nad charakterystycznymi cechami naszej wiary. S nimi: Boskie pochodzenie, pewno, wolno, rozumno, konieczno do zbawienia.

Więcej…
 
Wiara Drukuj Email

1. Wiara to niezwykle delikatna sfera ludzkiego istnienia. Dotyczy ona najgbszych relacji z Panem Bogiem, Stwórc i Zbawicielem czowieka. Doskonale wiemy, jak jest ona wana w yciu kadego z nas. Gdy jednak czasem suchamy wypowiedzi niektórych osób, gdy obserwujemy ich ycie rodzinne i zawodowe, kiedy przypatrujemy si rónym rodowiskom, gdy ogldamy niektóre programy telewizyjne, suchamy pewnych audycji radiowych, czytamy niektóre gazety i wypowiedzi zamieszczane w Internecie, zauwaamy, e wiara, bez której trudno wyobrazi sobie ludzkie ycie i szczcie, nierzadko jest kwestionowana czy te poddawana w wtpliwo. Wiele osób, take z naszego najbliszego otoczenia, pozostaje obojtnych na Boga i oddalonych od Kocioa. Wiele osób yje tak, jakby Boga nie byo, twierdzc, e s ludmi niewierzcymi. Czym zatem jest wiara, która moe niekiedy nastrcza trudnoci take ludziom ochrzczonym, a nawet gboko wierzcym?

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Jednym z czstych tematów naszych rozmów jest Koció i jego nauczanie. Mówimy o tym w miejscach pracy, w czasie spotka rodzinnych bd ssiedzkich. Wielu podejmuje ten temat z autentycznej troski o dobro Kocioa. Niestety, s i tacy, wedug których Koció jest zagroeniem, ograniczeniem ich wolnoci, którzy uwaaj, e to, co on gosi i naucza, jest niemodne. Ich zdaniem, nauczanie Kocioa powinno by bardziej nowoczesne i odpowiada duchowi czasów, a ju na pewno nie powinno stawia czowiekowi wymaga i oczekiwa od niego wyrzecze. Przeciwnie! Koció powinien uatwia ycie, czyni je bardziej wygodnym. Ludzie tacy czsto mówi: „jestem czowiekiem wierzcym, ale nie chodz do kocioa”; „jestem wierzcy, ale nie godz si z tym, czego naucza Koció w kwestiach moralnych”; „jestem wierzcy, ale niepotrzebne s mi przykazania Boe, bo ja sam potrafi oceni, co jest dla mnie dobre, a co ze”.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Uczestniczc w niedzielnej Mszy w. dostrzegamy, jak kapan czytajcy Ewangeli z wielk czci cauje ksig Pisma witego. Niekiedy Biblia wnoszona jest w uroczystej procesji i umieszczana na otarzu. Te liturgiczne gesty wiadcz, e dla wspólnoty wierzcych, jak jest Koció, Pismo wite ma fundamentalne znaczenie.

2. Pismo wite jest podstawowym ródem naszej wiary. Jest to ksiga objawienia si Boga ludzkoci; s w niej zapisane dowiadczenia ludzi w obcowaniu z Bogiem.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 36 z 38