Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Szczliwi s ci z nas, którzy maj lub mieli dobrego ojca. Mog z uznaniem przywoywa jego czuo i stanowczo, przytacza mdre powiedzenia i roztropne decyzje, mówi o jego pobonoci, pracowitoci czy uczciwoci. Niestety, niemao jest take osób, które nosz w pamici dowiadczenie zego ojca: agresywnego, czsto nieobecnego w domu. S wreszcie i tacy, którzy nigdy nie poznali swego ojca i wychowali si bez kontaktu z nim.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Kady z nas otrzyma kiedy swoje imi, z którym si utosamia i identyfikuje. Imi zawsze co oznacza, posiada swój ródosów. Jest czym co wyraa istot czowieka, który je nosi. Ci, którzy przygotowuj si do przyjcia sakramentu bierzmowania, obieraj sobie nowe imi, które w oczach samego bierzmowanego zawiera cay program ich nowego, w peni dojrzaego ycia chrzecijaskiego. Takiego wyboru dokonuj te osoby powoane do ycia zakonnego, a take nowo wybrany przez Kolegium Kardynalskie papie.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Czy mona w ludzkim yciu by jednoczenie sprawiedliwym i miosiernym? Wielu rodzicom kraje si serce, kiedy sprawiedliwie chc ukara dziecko, które przecie kochaj. Take w yciu spoecznym nie jest atwo pogodzi sprawiedliwo i miosierdzie. Trudno ta dotyczy take mylenia o Bogu. Niektórzy ludzie wyobraaj Go sobie jako surowego sdziego, który bezlitonie karze za grzechy. Inni - dzisiaj pewnie liczniejsi – licz na Jego miosierdzie, wyrozumiao i przebaczenie.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Prawda wiary o wszechmocy Boga oraz Jego Opatrznoci wywouje w nas mieszane uczucia. Z jednej strony wierzymy w ni i cieszymy si, e jest Kto potniejszy od nas, kto czuwa nad biegiem ludzkich dziejów. Daje nam to ogromne poczucie bezpieczestwa w yciu. Z drugiej jednak strony, gdy syszymy o wybuchach wulkanów, trzsieniach ziemi, powodziach lub innych kataklizmach, albo gdy nas samych dotykaj nieszczcia, rodz si w nas wtpliwoci. Odnosimy nierzadko wraenie, moe nawet niewiadome, jakby Pan Bóg nie do koca mia wadz nad wszystkim.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Zapewne niektórzy z nas zostali kiedy w yciu okamani. Czulimy si wtedy nieswojo, zastanawiajc si, dlaczego kto nie powiedzia nam prawdy, lub wrcz celowo wprowadzi nas w bd. Niewykluczone, e posdzalimy wtedy kogo, kto nas okama, o to, e nie darzy nas sympati albo e brakuje mu mioci bliniego.

2. Takie sytuacje w relacjach midzyludzkich wcale nie s rzadkie. By osign swoje egoistyczne cele, ludzie czsto posuguj si kamstwem. Okamujc drug osob, traktuj j instrumentalnie – jako rodek do zdobycia celu, lub nawet wrogo – jako przeszkod, któr naley omin. Zupenie inaczej rzecz ma si w relacjach midzy czowiekiem a Bogiem. Katechizm Kocioa Katolickiego naucza, e „Bóg jest sam Prawd, Jego sowa nie mog myli” (KKK 215). Wanie dlatego czowiek moe z cakowitym zaufaniem powierzy si Bogu i moe mie pewno, e si na Nim nie zawiedzie. Prawda Boga to nie tylko Jego mdro, przejawiajca si w stworzeniu i kierowaniu wiatem (por. KKK 216), lecz take to wszystko, co Bóg objawi czowiekowi o sobie samym. Jednoczenie uzdolni On czowieka, by przy pomocy swego rozumu móg pozna i zrozumie to Objawienie (por. KKK 217).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. W wierszu „Zdziwienie” ks. Jan Twardowski napisa z charakterystycznym dla siebie umiechem: „Dziwi si kuropatwy co chodz parami / (…) lipcowe gwiazdozbiory Rak i Lew na niebie / (…) dziwi si ksiyc sam na sam ze sob / e Bóg jest jeden / i nigdy samotny”. To proste zdanie „Bóg jest jeden i nigdy samotny” dobrze oddaje rdze chrzecijaskiej wiary w jedyno Boga, bdcego zarazem Trójc Przenajwitsz. W tej katechezie chcemy przypomnie i uwiadomi sobie, czego Koció naucza na temat tej pierwszej prawdy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 35 z 38