Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Konsekwencje grzechu pierworodnego Drukuj Email

1. Najbardziej bolesn i dramatyczn rzeczywistoci, z jak przychodzi nam si zderzy, jest moment mierci osób bliskich, poprzedzony niejednokrotnie dugim cierpieniem. Szczególnie trudno nam przyj przedwczesne odejcie kogo modego; czujemy si wtedy rozgoryczeni czyj nieuleczaln chorob. Nie godzimy si z przejawami midzyludzkiej niesprawiedliwoci czy brutalnego traktowania drugiego czowieka. By moe sami dowiadczylimy czego podobnego. Nie godzc si z tym wszystkim, bolenie borykamy si w takich chwilach z pytaniem: po co to wszystko? dlaczego tak jest? – i intuicyjnie zwracamy si z tym do Boga. Jak odpowied moemy od Niego otrzyma?

Więcej…
 
Grzech pierworodny Drukuj Email

1. We wspóczesnym wiecie sowo „wolno” stao si dla niektórych ludzi swego rodzaju „wytrychem”, dziki któremu mona otwiera niemale wszystkie drzwi, za którymi jest pena swoboda, luz, ycie bez jakichkolwiek regu i zasad. Na szczcie s take ludzie – i jest ich zdecydowana wikszo – którzy doskonale zdaj sobie spraw z tego, e wolno to nieustanne dokonywanie wyboru pomidzy dobrem a zem, i e to wanie wolno nie pozwala czowiekowi otwiera niektórych drzwi, za którymi czyha zo. Czasem pytamy, jak to si dzieje, e majc wiedz, i nie powinnimy przekroczy takiego progu, jednak go przekraczamy? Dlaczego naduywamy podarowanej nam przez Boga wolnoci?

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wzajemne odnoszenie si kobiet do mczyzn nastrcza wiele trudnoci w rodzinach, w zakadach pracy, a take w Kociele. Niepokojce jest to, e niektóre prdy kulturowe ujmuj relacje kobiet i mczyzn w kategoriach walki lub handlu. Pciowo staje si towarem na sprzeda. Skutkiem tego w cywilizacji zachodniej powstaje kryzys rodziny; tu i ówdzie proponuje si nienaturalne modele rodzin. Nie prowadzi to ani do wzmocnienia roli kobiety, ani mczyzny. Nadal powszechnie mówi si o kryzysie ojcostwa, narasta te zjawisko kupczenia godnoci kobiety.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Na pytanie, kim jest czowiek, pada dzisiaj wiele odpowiedzi. Dla jednych czowiek jest geniuszem, który posiada nieograniczon moc przeksztacania wiata i kierowania jego losami. Inni redukuj istot ludzk do popdów, oddajc hod cielesnoci i uywaniu. S tacy, którzy traktuj czowieka jako ogniwo procesu ewolucji i ujmuj go tylko w wymiarze doczesnoci. Inni wskazuj cechy, które wyróniaj nas sporód caego wiata oywionego: nieustanne poszukiwanie prawdy; dowiadczenie wolnoci; zdolno pytania o sens; zdolno do mioci bliniego, do autorefleksji, do dziaania wedug sumienia, do tworzenia kultury i zachowania jej dziedzictwa.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. We Mszy w., w IV Modlitwie eucharystycznej, kapan modli si: „Boe, Ty stworzye czowieka na swoje podobiestwo i powierzye mu cay wiat, aby suc Tobie samemu jako Stwórcy, rzdzi wszelkim stworzeniem”. Sowa te wyraaj zaczerpnit z Biblii wiar Kocioa, e czowiek nosi w sobie podobiestwo do Boga, bo na Jego obraz zosta przez Niego stworzony. W Ksidze Rodzaju czytamy: „Stworzy wic Bóg czowieka na swój obraz, na obraz Boy go stworzy: stworzy mczyzn i kobiet. Po czym Bóg im bogosawi, mówic do nich: Bdcie podni i rozmnaajcie si, abycie zaludnili ziemi i uczynili j sobie poddan” (Rdz 1,27-28).

Więcej…
 
Szatan Drukuj Email

1. Wród rónych wypowiedzi o szatanie mona usysze midzy innymi takie, jakie znamy z niegdy popularnej piosenki: „Oj dana dana - nie ma szatana”. Wielu bowiem ludzi uwaa, e szatan nie istnieje, za nauk o jego dziaaniu mona woy midzy bajki. Czy tak jest rzeczywicie?

2. Katechizm Kocioa Katolickiego przypomina, e szatan czyli diabe istnieje i „dziaa w wiecie przez nienawi do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego dziaanie powoduje wielkie szkody - natury duchowej, a porednio nawet natury fizycznej - dla kadego czowieka i dla spoeczestwa” (KKK 395). Zego ducha nazywamy szatanem (od hebrajskiego sowa „satan” – przeciwnik) lub diabem (z greckiego „diabolos” – oszczerca). Nazywany jest te „ksiciem tego wiata” a take „bogiem tego wiata”. Dziaanie szatana jest dopuszczone przez Opatrzno Bo (por. KKK 395). Najskuteczniej moe on dziaa wówczas, gdy udaje mu si skoni czowieka do tego, by nie wierzy w jego istnienie.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 33 z 38