Jesteś tutaj:


Start Struktura Mszy św.

Struktura Mszy Świętej - Obrzedy końcowe Drukuj Email
Spis treści
Struktura Mszy Świętej
Obrzędy wstępne
Liturgia Słowa Bożego
Liturgia Ofiary (Eucharystyczna)
Obrzedy końcowe
Wszystkie strony

Ogłoszenia parafialne mają swoje miejsce po modlitwie zamykającej obrzędy komunijne. Trzeba, aby były dobrze przemyślane, zwarte i og­raniczone do informacji koniecznych. Muszą uwzględnić prawa psy­chologii. Zbyt długie ogłoszenia, przeradzające się w dodatkową homi­lię, zacierają u wiernych religijne przeżycia Mszy świętej, a powinne owocować w ciągu całego tygodnia. Dobry duszpasterz stwarza opty­malne warunki dla przeżyć religijnych. Nie będzie w tym nic niesto­sownego, gdy duszpasterz złoży na koniec życzenia dobrego wypoczyn­ku niedzilnego w religijnej atmosferze i w gronie rodzinnym.

~

Błogosławieństwo kapłańskie może mieć zwykłą formę lub wzboga­coną przez Modlitwę nad ludem względnie formę uroczystą. Nowy mszał zawiera 26 Modlitw nad ludem i tyleż formuł uroczystego błogosławieństwa do wyboru.

Przy zwykłym błogosławieństwie kapłan zwrócony do wiernych roz­kłada ręce i mówi: "Pan z wami", na co odpowiadają: "I z duchem twoim", po czym udziela błogosławieństwa: "Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † Duch Święty". Lud: "Amen".

Uroczyste błogosławieństwo rozpoczyna się od wezwania:

"Pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo"
Następnie kapłan wyciąga ręce nad ludem i mówi:
"Niech Bóg was błogosławi i strzeże"
-"Amen"
"Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską"
-"Amen"
"Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem"
-"Amen"
"Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,  Ojciec i Syn, i Duch Święty."
-"Amen"

Ta uroczysta forma błogosławieństwa kapłańskiego jest jedną z wie­lu, przewidzianych i opracowanych na wszystkie okresy roku liturgicz­nego oraz na Msze obrzędowe i o Świętych Pańskich.

Główna myśl zawarta we wszystkich błogosławieństwach jest nastę­pująca: "Niech Bóg was obdarzy żywą wiarą, nadzieją, miłością, aby wasze życie duchowe obfitowało w dobre uczynki i przygotowało was do radości życia wiecznego".

Inną formą błogosławieństwa jest tak zwana modlitwa nad ludem. Jest to forma nie nowa lecz historyczna. Po wezwaniu: "Pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo", kapłan wyciąga ręce nad ludem i odmawia modlitwę: "Wszechmoący Boże, udziel hojnie swoim sługom opieki i łaski, daj im zdrowie duszy i ciała, daj im szczerą miłość wzajemną i stałą goto­wość do Twojej służby. Przez Chrystusa, Pana naszego" -"Amen" -"Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty" -"Amen".

~

Odesłanie odbywa się w ten sposób, że kapłan (lub diakon), zwrócony do ludu z rękami złożonymi, mówi: "Idźcie w pokoju Chrystusa". Na co lud odpowiada: "Bogu niech będą dzięki". Potem kapłan całuje ołtarz na znak szacunku i kłania mu się wraz z ministrantami, po czym wszyscy przyklękają w kierunku tabernaku­lum przed Najświętszym Sakramentem i odchodzą do zakrystii.

Jeżeli po Mszy świętej następuje jeszcze jakaś czynność liturgiczna, wtedy opuszcza się obrzędy końcowe.


opr. Wojciech Dytko
(na podstawie książki ks. Tarsycjusza Sinki pt. "Liturgika")

Źródło http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/struktura.php#lslowa