Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Wielki Tydzień

Drukuj Email

W kocioach parafialnych odprawia si w Wielki czwartek tylko jedn msze wit przez cay dzie. Jest to wieczorna msza Wieczerzy Paskiej. Jest ona pamitk ostatniej wieczerzy, jak Jezus spoy wraz ze swymi uczniami w przeddzie Jego mki i mierci. Tego wieczoru biorc do rk chleb i wino przemieni je w swoje ciao i swoj krew, czynic z nich pokarm i napój, który ma nam towarzyszy do koca wiata. Ustanawiajc w ten sposób sakrament Eucharystii, poleci apostoom, by w przyszoci czynili to na Jego pamitk. T wyjtkow celebracj rozpoczyna si wite Triduum paschalne, które janieje jako szczyt caego roku liturgicznego.

Z sakramentem Ciaa i Krwi Paskiej Jezus zwiza w sposób nierozerwalny posug kapask. Wanie podczas Mszy Wieczerzy Paskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek, Koció wituje ustanowienie przez Jezusa tych dwóch sakramentów: Eucharystii i kapastwa. Radujemy si tego dnia z daru Mszy witej, ale jest to take wito dla kadego ksidza - dlatego na pocztku mszy przedstawiciele parafii skadaj kapanom swoje yczenia. Trzeba jednak o kapanach pamita te w swoich modlitwach.

Wszystkie gesty i sowa Jezusa, bogosawiestwo chleba i wina nawizuj do ydowskiej tradycji. Jednak Chrystus nada tej uczcie nowy sens. Mówic, e powicony chleb jest Jego Ciaem, a wino Krwi, ustanowi Eucharysti, najwaniejszy sporód sakramentów Kocioa.

Wedug Ewangelii w. Jana, w czasie tej wieczerzy Jezus umywa uczniom nogi, dajc im przykad pokory i wskazujc, e maj by sugami. Czytany w Wielki Czwartek fragment Ewangelii wedug w. Jana zwraca moj uwag na suebn postaw Jezusa Chrystusa. Zanim wspólnie z Apostoami zaj miejsce przy stole, "nala wody do miednicy. I zacz umywa uczniom nogi i ociera przecieradem, którym by przepasany" (J 13,5) Przez t czynno Jezus pokaza, e prawdziwa mio nie polega na wielkich sownych deklaracjach, lecz codziennej prozaicznej subie bliniemu. "Jeeli wic Ja, Pan i Nauczyciel, umyem wam nogi, to i wycie powinni sobie nawzajem umywa nogi. Daem wam bowiem przykad, abycie i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniem."

Co si stao w Wieczerniku? Nie sposób byo zrozumie sów i dziaa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, zanim dokonao si wszystko po kolei: pojmanie, sd, ponienie, biczowanie i cierniem koronowanie, niesprawiedliwy wyrok, droga na miejsce strace, upokarzajca mier na krzyu. Nie sposób byo poj znaczenia Ostatniej Wieczerzy, zanim Jezus nie powróci do Wieczernika pokonawszy grzech i mier, ze sowami "Pokój wam". To nie mka i mier nadaje sens Ostatniej Wieczerzy. To byoby za mao. Wydarzenia Wielkiego Czwartku nabieraj waciwego sensu dopiero w wietle Zmartwychwstania.

Od tamtej chwili sowa "To jest Ciao moje... To jest Krew moja", wypowiedziane zostay miliony razy. Niejednemu spowszedniay. Ile razy mona sucha, ile razy mona mówi te same zdania i nie straci pierwotnego zaangaowania?

Mona. Mona nasuchiwa ich rzeczywistego brzmienia, brzmienia gosu Chrystusa. Mona z nieustann gorliwoci powtarza sowa i czynnoci Jezusa, ze wiadomoci niepowtarzalnoci wydarzenia. Bo odprawianie Eucharystii, nie jest teatrem, udawanym powtarzaniem. Jest uobecnianiem wci na nowo tego samego wydarzenia.

Wielki Czwartek nie jest dniem smutnym. Jest dniem wdzicznoci. Za Eucharysti, za kapastwo, za moliwo udziau w Tajemnicy...

Po Wieczerzy Jezus razem z apostoami uda si do ogrodu Getsemani. Ewangelie opisuj lk, jaki Jezus przeywa przed mk i mierci, a równoczenie poddanie si woli Ojca: "Ojcze mój, jeli to moliwe, niech mnie ominie ten kielich! Wszake nie jak Ja chc, ale jak Ty" (Mt 26,39). Po modlitwie Jezus zosta wydany przez Judasza i aresztowany, a wszyscy apostoowie opucili Go. W nocy w domu Kajfasza, najwyszego kapana Wysoka Rada orzeka, e Jezus powinien by skazany na mier.

Na zakoczenie uroczystoci czeka nas jeszcze jeden obrzd: przeniesienie Ciaa Chrystusa do specjalnie przygotowanej kaplicy zwanej ciemnic. Tam do pónych godzin wieczornych wierni uczniowie czuwa bd wraz z Jezusem wspominajc jego samotn modlitw w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesuchania. Ju wczeniej podczas mszy po odpiewaniu hymnu Chwaa na wysokoci Bogu, milkn dzwony i dzwonki, organy. Dzwonki zastpuje si stukotem drewnianych koatek. Tabernakulum jest oprónione i otwarte, ganie wieczna lampka, a otarz, przy którym jeszcze przed chwil sprawowano Najwitsz Ofiar stoi obnaony i pusty. Wchodzimy w czas Boej mki...

ródo - http://www.mbkp.info/lit/wt/czw.html