Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Wielki Tydzień

Drukuj Email

Przedpoudniowa Msza w. w Wielki Czwartek jest wyjtkowa. Nie tylko dlatego, e we wszystkich diecezjach odprawiana jest tylko w katedrze i przewodniczy jej biskup. Nie tylko dlatego, e w parafiach Msze w. sprawuje si tego dnia dopiero po poudniu. Nawet nie tylko dlatego, e wszyscy ksia z diecezji, którzy mog, koncelebruj t Eucharysti wraz ze swoim biskupem.

Wielkoczwartkowa Msza w. poranna jest wyjtkowa, poniewa w czasie jej trwania zostaj powicone oleje liturgiczne dla caej diecezji: olej krzyma, uywany podczas sakramentów bierzmowania, chrztu i kapastwa, a take sucy do namaszczania powicanych kocioów i otarzy, oraz olej chorych, uywany przy sakramencie namaszczenia chorych.

W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Boej, namaszczenia przez Ducha witego, zdrowia i radoci. Pismo wite mówi o namaszczeniach królewskich, kapaskich i prorockich. W szczególny sposób zosta namaszczony Duchem witym Mesjasz - Jezus Chrystus. Chcc jednak lepiej zrozumie symbolik tego obrzdu, warto odwoa si do jego pierwotnego znaczenia w obszarze kultury ródziemnomorskiej. Oliwa bya zawsze artykuem spoywczym, ale te pielgnowaa skór, bya uywana do lampek oliwnych oraz jako lek dezynfekujcy rany i agodzcy ból.

Prawie wszystkie zastosowania oliwy w yciu wieckim maj swoje dzisiejsze odniesienie do liturgii. I tak ze wzgldów leczniczych staa si odpowiedni materi do sakramentu namaszczenia chorych. Z tego samego powodu - grzech jest chorob duszy - uywa si oleju przy udzielaniu sakramentu chrztu, który uwalnia od grzechu. Tak jak lampa oliwna daje wiato, tak równie kapani, którzy s namaszczani na swój urzd - maj by "wiatoci wiata". Dlatego przy ich wywicaniu uywa si take olejów.

Liturgia zna trzy rodzaje olejów, którymi si posuguje przy sprawowaniu sakramentów oraz przy innych okazjach: olej chorych, olej katechumenów, uywany przy udzielaniu sakramentu chrztu, oraz olej krzyma. Ten ostatni jest mieszanin naturalnej oliwy lub oleju rolinnego z wonnociami (najczciej z balsamem). Krzymo róni si od pozostaych olejów swoim najszerszym zastosowaniem w Kociele i jest szczególnie uroczycie powicane.

Uywane jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do wice kapaskich. Suy te do namaszczania otarza i cian kocioa. Znaczenie powicenia olejów podczas Mszy w. Krzyma w Wielki Czwartek moe by lepiej zrozumiae po odczytaniu biblijnej symboliki namaszczania. Ju w Starym Testamencie namaszczano arcykapanów, kapanów, proroków i królów. Ten obrzd wiza si od pocztku z oczekiwanym Mesjaszem. Wskazuje na to imi "Mesjasz", które znaczy dosownie - "namaszczony".

W kadym przypadku namaszczania zachodzi bardzo wyrana przemiana. Osoba czy jaki przedmiot trac swój dotychczasowy wiecki charakter. Zostaj wczone do sfery sacrum. Zaczynaj peni inn, religijn funkcj. Warto o tym pamita, uczestniczc w Wielki Czwartek we Mszy w. Krzyma albo jednoczc si duchowo z duszpasterzami zgromadzonymi wokó biskupa w katedrze. Jestemy namaszczani przy chrzcie tym samym olejem, którym namaszcza si wityni. Z jednej strony jest to powód do dumy, z drugiej do wikszej odpowiedzialnoci za t now godno.

ródo - http://www.mbkp.info/lit/wt/krzyzma.html