Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Wielki Tydzień

Drukuj Email

Na tre wydarze Wielkiego Tygodnia skadaj si: triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedziel Palmow, ostatnie dyskusje z Sanhedrynem Chrystusa Pana w wityni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o kocu wiata. Ostatnia Wieczerza i Mka Paska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa. Obrzdy liturgiczne tych dni s tak wkomponowane, aby wiernym uatwi wizualne niemal odtworzenie tych wypadków, bezporednio zwizanych z tajemnic odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzi do refleksji i wielkiej wdzicznoci, doprowadzi do pojednania si w sakramencie Pokuty, odnowi w nich pierwotn gorliwo w subie Boej. Wielki Tydzie ma tak wysok rang w liturgii Kocioa, e nie dopuszcza nawet uroczystoci. Gdyby za takie wypady, odkada si je po Wielkanocy

Obchody Triduum Paschalnego, cho trwaj od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, wbrew pozorom nie trwaj cztery, lecz trzy dni. Jest to zwizane z ydowsk rachub czasu. Kade wito rozpoczyna si ju poprzedniego dnia wieczorem po zachodzie soca. Tak wic pierwszy dzie witego Triduum (Trzech Dni) Paschalnego rozpoczyna si od Mszy Wieczerzy Paskiej w czwartek a koczy Liturgi Mki Paskiej w pitek jeszcze przed wieczorem. Jest to zgodne z Ewangeli, która mówi, e Ciao Jezusa spoczo w Grobie jeszcze przed nastaniem szabatu. Drugi dzie to czas liturgicznej ciszy i smutku. Koció nie sprawuje Mszy w., a Komuni w. mog, w formie wiatyku, przyjmowa jedynie umierajcy. Waciwie nie sprawuje si adnych sakramentów, cho m.in. polskie dowiadczenie uczy, e to czas wzmoonej posugi kapanów sprawujcych sakrament pojednania. Wieczorem koczy si "dzie aoby". Rozpoczyna si trzeci dzie, w którym Chrystus zmartwychwsta. Nastaje wita Noc Zmartwychwstania, podczas której powstaje z martwych Chrystus Pan - Soce, które nie zna zachodu. Noc Paschalna oraz caa Niedziela Wielkanocna to najwiksze wito chrzecijaskie, pierwszy dzie tygodnia, uroczycie obchodzony w kad niedziel przez cay rok.

"Pascha" - oznacza przejcie. Pascha jest gównym witem Izraelitów, pamitk przejcia z niewoli egipskiej przez Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej. Pascha Chrystusa oznacza Jego przejcie ze mierci do ycia, z tego wiata do Ojca. Pascha wyznawców Chrystusa dokonuje si przez sakramenty, w których przechodzimy ze mierci grzechu do nowego ycia.

Te trzy dni stanowi jedno wito. W liturgii uobecnia si tajemnica mki, mierci i zmartwychwstania Chrystusa. Krzya nie wolno oddziela od zmartwychwstania. W jednoci Triduum Paschalnego kryje si sedno chrzecijaskiego przesania: ycie rodzi si ze mierci. Celebrujc zbawcze wydarzenia, stajemy si ich uczestnikami. Odkrywamy, e stao si to ze wzgldu na nas, dla naszego zbawienia. Dla chrzecijan nie ma nic waniejszego, nic bardziej godnego witowania. Jak niedziela zajmuje gówne miejsce w tygodniu, tak Triduum Paschalne stanowi szczyt roku liturgicznego.

Warunkiem owocnego przeycia Triduum jest wewntrzne nastawienie, e wita paschalne zaczynaj si wieczorem w Wielki Czwartek. Warto wczeniej odprawi spowied, zrobi zakupy i porzdki, skupi si na rozwaaniu tajemnic wiary.