Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Boże Narodzenie

Drukuj Email

Mdrcy otwieraj swoje skrzynie ze skarbami i przynosz Dziecitku zoto, kadzido i mirr. Od dawien dawna w rónoraki sposób tumaczono te trzy dary. W drugim stuleciu wity Ireneusz z Lyonu widzia w zocie znak królewskiej godnoci Dziecitka, w kadzidle jego Bosko, a mirra miaa wedug niego symbolizowa mier na krzyu. Kardyna Kari Rahner twierdzi, e zoto wskazuje na nasz mio, kadzido na nasz tsknot, a mirra na nasze bóle. W darach nie widzi wic obrazów symbolizujcych tajemnic Boego Dziecitka, lecz znaki naszego oddania, naszych ludzkich postaw waciwych w stosunku do Wcielonego Boga. Zota legenda zna jeszcze inne wyjanienie. Królowie wrczaj zoto z powodu ubóstwa Maryi, „kadzido z powodu nieprzyjemnego zapachu stajni, mirr, by wzmocni ciao Dziecitka i odegna ze robaki". Zoto moe te symbolizowa bóstwo, kadzido pobon dusz, a mirra czyste ciao, chronic je przed rónymi nieczystociami. Widocznie staroytni z zadowoleniem fantazjowali na temat darów.

Zoto zawsze fascynowao ludzi. W antyku mówiono o zotym blasku bóstw. Dla witego Klemensa Aleksandryjskiego mdro Chrystusa jako wiecznego Logosu jest królewskim zotem. Zoto zostaje oczyszczone przez ogie. Nie mona z nim niczego zmiesza. Od dawien dawna zoto byo uywane podczas kultu, bo zoto przynaley bogom. Zoto ukazuje nie tylko Bosk natur Dziecitka w obie, lecz take wskazuje na zoty blask naszej duszy.

Nie jestemy tylko ludmi ziemi, lecz take ludmi nieba. Nasza dusza odbija zoty blask Boga. W naszym obliczu janieje Boa chwaa. W naszej duszy uczestniczymy w Boym blasku.

W wielu kulturach kadzida uywa si jako przyjemnego rodka zapachowego. Snujce si do nieba kadzido jest obrazem naszej modlitwy, która wznosi si do Boga. Obrazem naszej tsknoty, wykraczajcej poza codzienno. Nasza tsknota tak jak kadzido unosi si do nieba. Nie pozwala uwizi si tu na ziemi. Posiada lekko kadzida. Przenika take przez wszystkie zamknite drzwi. Otwiera ona nasze serce i poszerza je. Kadzido piknie pachnie. Napenia nasze ycie tajemniczym zapachem, boskim aromatem. W czasie pobytu na górze Atos zafascynowa mnie jedyny w swym rodzaju zapach tamtejszego kadzida. Kocioy oddychaj tym zapachem. Rodzi si wtedy natychmiast poczucie tajemnicy, poczucie bycia u siebie w domu, bezpieczestwa, tsknoty i mioci. I chocia kadzido dawno uleciao do góry, pozostawia jednak w caym pomieszczeniu szczególny zapach. Wdycham go wiadomie i czuj si natchniony Boym poczuciem pikna. Odpowiednie zapachy wywouj w mojej wiadomoci silne odczucie przeszoci. Zapach siana przypomina mi urlop. Dowiadczenie urlopu pojawia si nie tylko w gowie, lecz w caym ciele. Tak te jest i z kadzidem. Czuj wtedy wspania, tajemnicz obecno Boga, wtedy dostrzegam Go caym ciaem.

Mirra bya dla staroytnych rajskim zielem. Wskazuje na stan Raju, za którym wszyscy tsknimy. Mirra jest jednoczenie rodkiem uzdrawiajcym, leczcym nasze rany. W podarunku mirry powierzamy Bogu wszystkie nasze rany. Przynosimy to, co mamy najcenniejszego, wiele zranie z historii naszego ycia. Rany nas odmieniy. Zmusiy nas, by zdystansowa si od zdobytego bogactwa. Najwartociowsze, co posiadamy, to serce, potrafice kocha. Rany przywiody nas do kontaktu z naszym sercem. Zamane i zranione serce przynosimy Boemu Dziecitku, ufajc, e te rany uzdrowi i przemieni. Powierzajc Boemu Dziecitku nasz zranion i zaaman histori ycia, moemy odczu, e wszystko jest dobrze. Nie wadzimy si ju wicej z naszymi ranami. Powierzamy si wraz z naszymi ranami tej mioci, która janieje w Boym Dziecitku. Wtedy mimo wszystkich zewntrznych i wewntrznych zagroe jestemy w Raju.

Wyszukaj takie dary, które odpowiadaj Tobie i Twojej chwilowej sytuacji i przynie je Boemu Dziecitku. Pozwól prowadzi si wizji, która najbardziej Ci odpowiada. Ona pragnie zaprowadzi Ci do Dziecitka. To sprawi, e upadniesz przed Tym, przy którym moesz czu si u siebie; zapomnisz o sobie samym, gdy uwolnisz si od krenia wokó siebie. Kiedy zapomnisz o sobie, wtedy cakowicie bdziesz sob, wtedy bdziesz naprawd wolny.

Anselm Grün „Boe Narodzenie — witowa Nowy Pocztek”

ródo - http://www.opoka.org.pl/varia/bn/3krolowie/847.1,Zloto_kadzidlo_mirra.html