Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Boże Narodzenie

Drukuj Email

To wydarzenie wstrzsno caym wiatem izraelskim. Trzej wybitni poganie szukaj Nowonarodzonego, który bdzie naucza ludzko, e Bóg jest mioci i który kocha wszystkich ludzi, i chc Mu zoy hod uwielbienia! Przecie do tego zosta powoany naród ydowski!

Niestety, nauczyciele Izraela, tak faryzeusze, jak kapani, pobdzili. Z Boga uczynili boka na miar swoich narodowych ambicji. I nauczali, e Bóg kocha tylko Izraelitów. Zaciankowo grozi kadej religii.

Uroczysto Objawienia Paskiego bya znana w Kociele Wschodnim ju w III wieku, okoo stu lat póniej pojawia si take w liturgii na Zachodzie. W liturgii uroczysto ta wizaa si nierozerwalnie z Boym Narodzeniem, uzyskujc w niektórych okresach równie podniosy charakter.

Objawienie, nazywane z grecka „epifani”, oznacza zjawienie si, ukazanie si bóstwa w ludzkiej postaci. Ze witem tym, które nazywano równie „Chrystofani” albo po prostu „wiatem”, wizano róne wydarzenia ewangeliczne: chrzest w Jordanie, cud w Kanie Galilejskiej oraz pokon trzech magów. Nieraz dodawano do nich jeszcze cudowne rozmnoenie chleba. Z czasem, zwaszcza na Zachodzie, Objawienie zaczto utosamia niemal wycznie z pokonem trzech magów-astrologów, nazywanych te mdrcami, a w póniejszym czasie królami, którym prawdopodobnie w VI w. nadano imiona Kacper, Melchior i Baltazar.

Chrzest w Jordanie ukazuje bóstwo Jezusa w ten sposób, e gdy wychodzi z Jordanu, otwieraj si nad Nim niebiosa i daje si sysze gos Ojca: „To jest mój Syn umiowany” (Mt 3,13n). W Kanie Galilejskiej bóstwo Jezusa ukazuje si za porednictwem dokonanego cudu przemiany wody w wino, przez co — jak pisze w. Jan Aposto — „objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (por. J 2, 1—12).

Pokon magów-mdrców, których do Jezusa przywioda nowa gwiazda, wskazuje, e cay wszechwiat (gwiazda, a wic kosmos) zosta poruszony narodzeniem Chrystusa, a poganie oddaj mu cze. Dary, które zoyli — zoto, kadzido i mirra — symbolizuj godno królewsk, kapask i prorock Syna Maryi. Bogactwo tej uroczystoci w. Anzelm z Canterbury w XI wieku streci w penym zadumy pytaniu: „Dlaczego Bóg czowiekiem?” („Cur Deus homo?”). Z Epifani by równie zwizany zwyczaj uroczystego ogaszania daty Wielkanocy. Zwyczaj ten podkrela cise powizanie uroczystoci Boego Narodzenia, Objawienia i Zmartwychwstania.

ródo - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/V/VBN/trzej_krolowie.html