Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Piąte przykazanie zakazuje przerywania ciąży

Piąte przykazanie zakazuje przerywania ciąży Drukuj Email

1. W polskiej kulturze kobiety w stanie błogosławionym zawsze budziły szacunek wyraĹźający się między innymi przepuszczaniem ich poza kolejnością do autobusu, w przychodniach czy sklepach; mogą one liczyć na szeroko rozumianą pomoc, poniewaĹź noszą w sobie nowe Ĺźycie. Rozpoczęło się ono od chwili poczęcia i rozwija się pod sercem matki. Z wdzięcznością myślimy teĹź o swoich rodzicach, ktĂłrzy wdzięczni Bogu za dar rodzicielstwa, pokochali nas od pierwszych chwili istnienia – od poczęcia, chronili nas i uszanowali Ĺźycie, ktĂłre im BĂłg powierzył współdziałając w stworzeniu nowego człowieka „na obraz i podobieństwo StwĂłrcy”. To BĂłg i tylko BĂłg jest Panem Ĺźycia, a dzieci zawsze są Jego darem, dlatego StwĂłrca  nakazał w piątym przykazaniu, brzmiącym „nie zabijaj”, abyśmy nigdy nie waĹźyli się targnąć się na Ĺźycie człowieka, ktĂłre rozpoczyna się od chwili poczęcia, a kończy naturalną śmiercią.

2. Kościół Katolicki od początku swojego istnienia, pomny na piąte przykazanie BoĹźe, zawsze jednoznacznie opowiadał się za nietykalnością Ĺźycia ludzkiego, rĂłwnieĹź dzieci poczętych, wyraĹźając to w oficjalnych dokumentach. W soborowej Konstytucji Gaudium et Spes, odwołującej się do całego wcześniejszego nauczania, napiętnował wszelkie zamachy na niewinne Ĺźycie ludzkie, w tym Ĺźycie poczętych dzieci (por. KDK 51). Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, Ĺźe â€žĹźycie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposĂłb absolutny. JuĹź od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśrĂłd nich nienaruszalne prawo kaĹźdej niewinnej istoty do Ĺźycia” (KKK 2270).

3. Są jednak środowiska, ktĂłre występują w sposĂłb brutalny przeciwko Ĺźyciu poczętych istot ludzkich. NiektĂłrzy lekarze, nazywani lekarzami śmierci, na prośbę matek dokonują aborcji, to jest spędzenia płodu, często nazywając enigmatycznie ten akt najwyĹźszego cynizmu „zabiegiem”. A przecieĹź przerwanie ciąży - nienaleĹźnie od tego w jaki sposĂłb zostaje dokonane - jest świadomym i bezpośrednim zabĂłjstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej Ĺźycia. Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiegoprzypomina: â€žbezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym” (KKK 2271). Odebranie zatem Ĺźycia najmniejszej i najbardziej bezbronnej istocie ludzkiej jest zbrodnią i niegodziwością,dlatego pociąga za sobą powaĹźne konsekwencje, bowiem – jak czytamy w Katechizmie – â€žkto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa” (KKK 2272).

W obliczu wielu współczesnych zagroĹźeń Ĺźycia nienarodzonych bardzowymowna staje się wypowiedĹş sługi BoĹźego Jana Pawła II: „Bronić Ĺźycia umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, ktĂłre BĂłg powierza kaĹźdemu człowiekowi, powołując go – jako swĂłj Ĺźywy obraz – do udziału w Jego panowaniu nad światem” (EV 42). PapieĹź podkreślał, Ĺźe ,,narĂłd, ktĂłry zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. „Stąd teĹź potrzebne jest ciągłe podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz prawa do Ĺźycia dla kaĹźdego dziecka i nieustanna modlitwa w intencji Ĺźycia nienarodzonych” (tamĹźe). Katechizmprzypomina, Ĺźe â€žniezbywalne prawo do Ĺźycia kaĹźdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa”,bowiem „oweprawa człowieka nie zależą ani od poszczegĂłlnych jednostek, ani od rodzicĂłw, ani nie są przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej i są ściśle związane z osobą na mocy aktu stwĂłrczego, od ktĂłrego osoba bierze swĂłj początek” (KKK 2273).

4. Zapamiętajmy: Przez piąte przykazanie BoĹźe zabronione jest „bezpośrednie przerywanie ciąży, zamierzone jako cel lub środek, jak rĂłwnieĹź współdziałanie w przerywaniu ciąży; powoduje nałoĹźenie kary ekskomuniki, poniewaĹź Ĺźycie ludzkie od chwili swego poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposĂłb absolutny w całej swej integralności” (KomKKK 470).

Ks. Dariusz Rojek

ĹšrĂłdło http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1177