Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Jak naleĹźy świętować niedzielę?

Jak należy świętować niedzielę? Drukuj Email

1. NiektĂłrzy katolicy udział w niedzielnej Eucharystii traktują jedynie jako obowiązek i wypełnianie uciążliwego przykazania. Są i tacy, ktĂłrym - chociaĹź uwaĹźają się za ludzi wierzących - trudno ofiarować nawet jedną godzinę w ciągu tygodnia na spotkanie z Bogiem podczas Mszy świętej. Tłumaczą się brakiem czasu, przemęczeniem, obowiązkami. Czy są to prawdziwe powody? Czy chrześcijańskiej powinności świętowania dnia Pańskiego rzeczywiście nie da się pogodzić z prawem kaĹźdego z nas do bycia z najbliĹźszymi, odpoczynku i rozrywki?

 
2. Świętowanie niedzieli to przede wszystkim spotkanie z Tym, ktĂłremu dzień ten jest poświęcony. Zwyczaj gromadzenia się chrześcijan na niedzielnej Mszy świętej sięga dnia zmartwychwstania Chrystusa. W kaĹźdą niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, w ktĂłrym Pan powstał z martwych i zesłał Ducha Świętego, juĹź od czasĂłw apostolskich wyznawcy Jezusa zbierają się na wspĂłlnym słuchaniu słowa BoĹźego i Ĺ‚amaniu Eucharystycznego Chleba. Niedzielna Eucharystia jest bowiem najodpowiedniejszym sposobem upamiętniania owych wydarzeń zbawczych, ktĂłre dokonały się właśnie w niedzielę. Chrześcijanie pierwszych wiekĂłw doskonale rozumieli, Ĺźe nie ma niedzieli bez wspĂłlnej Eucharystii, choć udział w niej niejednokrotnie groził śmiercią (por. KKK 2178).
 
3. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, Ĺźe w niedzielę (jak i w inne uroczystości nakazane) wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac, ktĂłre mogłyby przeszkadzać święcić te dni (por. KKK 2042). Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział - gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim - bądĹş w sam dzień świąteczny, bądĹş teĹź wieczorem dnia poprzedniego (oczywiście, jeĹźeli wieczorna Eucharystia ma charakter Mszy niedzielnej lub świątecznej; por. KKK 2180). Kto dobrowolnie zaniedbuje tę powinność, popełnia grzech ciężki. Do powodĂłw usprawiedliwiających nieobecność na niedzielnej Eucharystii Katechizm zalicza, między innymi, chorobę i opiekę nad niemowlętami (por. KKK 2181). Uczestnictwo w niedzielę we wspĂłlnym zgromadzeniu jest świadectwem przynaleĹźności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi (por. KKK 2182). 
Katechizm naucza, Ĺźe w niedzielę i w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od zajęć, ktĂłre przeszkadzają oddawaniu czci naleĹźnej Bogu, przeĹźywaniu radości dnia Pańskiego oraz odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Niewypełnienie tego nakazu mogą usprawiedliwić obowiązki rodzinne lub waĹźne zadania społeczne, w tym konieczna praca na rzecz innych (por. KKK 2185). Zapewnienie obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci Bogu to rĂłwnieĹź obowiązek władz publicznych. Ten sam wymĂłg wobec pracownikĂłw ciąży na pracodawcach (por. KKK 2187). W dniu Pańskim winniśmy korzystać z czasu wolnego, aby go poświęcić Ĺźyciu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu (por. KKK 2184). „W poszanowaniu wolności religijnej i dobra wspĂłlnego wszystkich chrześcijanie powinni domagać się uznania niedziel i Ĺ›wiąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne. Powinni wszystkim dawać widoczny przykład modlitwy, szacunku i radości oraz bronić swoich tradycji jako cennego wkładu w Ĺźycie duchowe społeczności ludzkiej” (KKK 2188). 
 
4. Zapamiętajmy: â€žNiedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowią centrum Ĺźycia Kościoła” (KKK 2177). „Chrześcijanie świętują niedzielę i inne święta nakazane, uczestnicząc w Eucharystii Pana i powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, ktĂłre przeszkadzają oddawaniu czci naleĹźnej Bogu, przeĹźywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu i naleĹźytemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Są dozwolone czynności związane z wypełnieniem obowiązkĂłw rodzinnych lub inne usługi o duĹźej uĹźyteczności społecznej, pod warunkiem, Ĺźe nie doprowadzą one do nawykĂłw szkodliwych dla świętowania niedzieli, Ĺźycia rodzinnego i zdrowia” (KomKKK 453). 
 
Ks. Daniel Brzeziński