Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Dziesięć przykazań BoĹźych

Dziesięć przykazań Bożych Drukuj Email
1. Niemal na kaĹźdym kroku spotykamy się z nakazami i zakazami. Pochodzą one od rodziców, nauczycieli, przełoĹźonych. Zapisane są w róĹźnych kodeksach, np. drogowym, karnym i innych. Formułuje je równieĹź medycyna i higiena. Do róĹźnego rodzaju urządzeń technicznych załączone są instrukcje, zawierające polecenia i wskazania, jak je właściwie i bezpiecznie wykorzystać. Bóg w swojej miłości dał człowiekowi kodeks postępowania – Dekalog, dziesięć przykazań. Jest on drogą do osiągnięcia Ĺźycia wiecznego.
 
2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: „Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych obowiązków człowieka względem Boga i względem bliĹşniego, objawia w swojej istotnej treści powaĹźne zobowiązania. Są one zasadniczo niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie moĹźe od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka” (KKK 2072).
 
3. Klemens Aleksandryjski (150-215) jako pierwszy z ojców Kościoła na określenie dziesięciu przykazań uĹźył słowa „dekalog”. Dekalog (z języka greckiego: deka = dziesięć, logos = słowo) to dziesięć słów; nazwa dziesięciu przykazań przekazanych przez Boga MojĹźeszowi na górze Synaj (por. Wj 20,1-17; Pwt 5,3-21). Biblia uĹźywa jeszcze takich nazw jak: „świadectwo” (Wj 16,34), „tablice świadectwa” (Wj 31,18); „tablice przymierza” (Pwt 9,9). W Księdze Wyjścia czytamy, Ĺźe te przykazania zostały spisane „palcem BoĹźym” (Wj 31,18) na dwóch kamiennych tablicach. Na pierwszej tablicy są przykazania dotyczące obowiązków wobec Boga, uznania Jego prawdziwości i jedyności. Druga tablica zawiera siedem następnych przykazań, określających normy współżycia społecznego, a więc cześć dla rodziców i relacje do innych ludzi.
W Nowym Testamencie Chrystus potwierdził obowiązującą moc Dekalogu. Ukazał jednak głębszy jego sens, mieszcząc niejako wszystkie dziesięć przykazań w jednym ogólnym przykazaniu miłości. Młodzieńcowi, który Go pytał, co dobrego ma czynić, by otrzymać Ĺźycie wieczne, powiedział: „Jeśli chcesz osiągnąć Ĺźycie, zachowuj przykazania” – nie zabijaj, nie cudzołóĹź, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę. W końcu Jezus streszcza te przykazania w sposób pozytywny: „miłuj swego bliĹşniego jak siebie samego” (Mt 19,16-19). W myśl nauki Chrystusa zachowywanie przykazań jest wynikiem miłości do Boga i do człowieka, jej wyrazem. Dlatego teĹź zachowywanie przykazań wobec Boga przy równoczesnym zaniedbywaniu obowiązków względem bliĹşniego jest zaprzeczeniem miłości do Boga, który ukochał człowieka i nakazał go miłować.
Dekalog jako objawione przez Boga prawo, które zarazem Bóg wyrył w sercu kaĹźdego człowieka w formie zasad prawa naturalnego i które człowiek moĹźe poznać za pomocą swojego rozumu, mówi o podstawowych, niezmiennych oraz obowiązujących zawsze i wszystkich ludzi powinnościach człowieka wobec Boga i bliĹşniego.
„Od tych dziesięciu prostych słów – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w Koszalinie 1 czerwca 1991 r. – zaleĹźy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Proszę was, rodacy, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i BoĹźe prawo! Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli pękło”.
Czy jestem świadom, Ĺźe przykazania są wyrazem ojcowskiej troski Boga o mnie, o bliĹşnich? Jak wyraĹźam Bogu wdzięczność za ten dar?
 
4. Zapamiętajmy: „Słowo Dekalog znaczy dosłownie dziesięć słów (Wj 34,28). Te słowa streszczają całe Prawo ofiarowane narodowi izraelskiemu przez MojĹźesza w kontekście Przymierza” (KomKKK 436). Jezus swoim postępowaniem i przepowiadaniem zaświadczył o wiecznej waĹźności Dekalogu (por. KKK 2076). Ma on zobowiązujący charakter, poniewaĹź wyraĹźa podstawowe obowiązki człowieka względem Boga i bliĹşniego (por. KomKKK 440).
 
Bp Roman Marcinkowski