Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Czym jest łaska

Czym jest łaska Drukuj Email
1. We wspomnieniach Stefana kardynała Wyszyńskiego czytamy: „Matka moja umierała prawie miesiąc. My - dzieci - siedząc w szkole, z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, Ĺźe matka juĹź nie Ĺźyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóĹźku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefan, ubieraj się. PoniewaĹź była jesień, koniec paĹşdziernika, zrozumiałem, Ĺźe mam gdzieś iść. WłoĹźyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała: Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. PóĹşniej zrozumiałem, Ĺźe matce nie o to szło, bym ubierał się w palto, tylko bym ubierał się w Ĺ‚askę”. Co to znaczy: ubierać się w Ĺ‚askę? Czym jest łaska?
 
2. Nie wszystko moĹźna kupić. To, co najwaĹźniejsze, otrzymaliśmy darmo, bez naszej zasługi. Darmo otrzymaliśmy Ĺźycie, wiarę, rodzinę, nasze predyspozycje czy zdolności. Darmo otrzymaliśmy to, co najwaĹźniejsze – łaskę Bożą. Łaska to dar Boga samego, Jego przychylność, darmowa pomoc, „abyśmy się stali dziećmi BoĹźymi, przybranymi synami, uczestnikami natury BoĹźej i Ĺźycia wiecznego” (KKK 1996). Łaska BoĹźa jest niewidoczna, wymyka się naszemu doświadczeniu i moĹźe być poznana jedynie przez wiarę (por. KKK 2005). Jest duchowym darem Boga dla człowieka, stałą i nadprzyrodzoną dyspozycją udoskonalającą samą duszę, by uzdolnić ją do Ĺźycia z Bogiem i do działania mocą Jego miłości (por. KKK 2000).
 
3. Co znaczy: ubierać się w Ĺ‚askę? Znamy opis Księgi Rodzaju, gdzie po grzechu pierworodnym pierwsi rodzice ukrywają się przed Bogiem, bo są ogołoceni ze wszystkiego, nadzy, w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy bez łaski. W sakramencie chrztu nowoochrzczony człowiek otrzymuje białą szatę, „bo stał się nowym stworzeniem i przyoblekł się w Chrystusa”. Odtąd moĹźe nazywać Boga „Ojcem”, w zjednoczeniu z Jedynym Synem. Otrzymuje Ĺźycie Ducha który tchnie w niego miłość i buduje Kościół (por. KKK 1997).
Łaska BoĹźa czyni człowieka nowym stworzeniem, wyrywa go z brzydoty i starości grzechu, wypełnia miłością Bożą i uświęca (por. KKK 1999), dlatego teĹź nazywana jest łaską uświęcającą lub przebóstwiającą. Jest ona darem stałym, który zamieszkuje w duszy człowieka, dlatego teologowie nazywają ją darem habitualnym, odróĹźniając od tej łaski habitualnej inne dary – łaski aktualne, dane człowiekowi „bądĹş na początku nawrócenia, bądĹş podczas dzieła uświęcania (KKK 2000).
Oprócz łaski uświęcającej, włączającej człowieka w Ĺźycie we wspólnocie z Bogiem, Duch Święty udziela człowiekowi równieĹź innych darów na róĹźnych etapach jego Ĺźycia. „Tymi darami są łaski sakramentalne, czyli dary właściwe róĹźnym sakramentom. Są ponadto łaski szczególne, nazywane równieĹź charyzmatami” (KKK 2003) które służą dobru wspólnemu Kościoła (niektóre nadzwyczajne, jak np. dar czynienia cudów czy dar języków). „Wśród łask szczególnych naleĹźy wymienić łaski stanu, które towarzyszą wykonywaniu odpowiedzialnych zadań Ĺźycia chrześcijańskiego i posług wewnątrz Kościoła” (KKK 2004). Bóg daje nam łaski całkowicie darmowo i obficie. Mówi św. Jan Maria Vainney: „ryba nie narzeka na nadmiar wody, podobnie chrześcijanin nie narzeka na nadmiar miłości i obecności Boga w jego Ĺźyciu”.
„CóĹź masz, czego byś nie otrzymał?” – pyta św. Paweł Apostoł. „A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7). Łaska BoĹźa zaleĹźy całkowicie od darmowej inicjatywy Boga. Jednocześnie ta sama łaska BoĹźa domaga się wolnej odpowiedzi człowieka, „gdyĹź Bóg stworzył człowieka na swój obraz, udzielając mu wraz z wolnością zdolności poznania Go i miłowania. Dusza tylko w sposób wolny moĹźe wejść w komunię miłości” (KKK 2002).
 
4. Zapamiętajmy: „Łaska jest darmowym darem Boga, który uzdalniana do uczestnictwa w Jego Ĺźyciu trynitarnym i do działania ze względu na Niego” (KomKKK 423). Obficie wypływa z miłosiernego serca Boga, „pozostaje w słuĹźbie miłości która buduje Kościół” (por. KKK 2003) i daje Ĺźycie. „Łaska wyprzedza, przygotowuje i pobudza wolną odpowiedĹş człowieka” (KomKKK 425), zaprasza ludzką wolność do współpracy i ją udoskonala.

Ks. Włodzimierz Piętka

Ĺšródło http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1228,l1.html