Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Co to jest Nowe Prawo, czyli Prawo ewangeliczne?

Co to jest Nowe Prawo, czyli Prawo ewangeliczne? Drukuj Email
1. Kiedy jakaś wartość – na przykład wartość Ĺźycia lub zdrowia ludzkiego – jest zagroĹźona, społeczność ustala prawa, które pomagają jej bronić. W kontekście pojawiającej się współcześnie w rodzinach przemocy próbuje się więc ustalać nowe prawa, które będą broniły tych, którzy są tam krzywdzeni. Prawo moĹźe być tu niewątpliwie pomocne, ale nie da się nim na pewno ani do końca opisać, ani zastąpić tego, z czego powinny wynikać właściwe relacje w rodzinie: miłości. Trudno bowiem w kodeksie karnym zawrzeć tak szczegółowe i oczywiste wydawałoby się przepisy, jak te, Ĺźe matka powinna troszczyć się o swoje dziecko, karmić je, czy wstawać, gdy płacze w nocy, by je przewinąć. Matka byłaby nawet zdziwiona, gdyby ktoś próbował przedstawić jej grubą księgę, zawierająca takie jej obowiązki. Ona spełnia to wszystko – mało tego: gotowa jest nawet oddać Ĺźycie za dziecko – bo je kocha. W tym jednym słowie: „miłość” zawiera się dla niej całe prawo.
 
2. Ortodoksyjni Ĺťydzi wiążą właściwy stosunek człowieka do Boga z zachowywaniem szczegółowych przykazań, które Talmud określa jako 248 nakazów i 365 zakazów, obejmujących kaĹźdy aspekt Ĺźycia. Oparte są one na objawionym przez Boga MojĹźeszowi Dekalogu. Jezus w Kazaniu na Górze ukazuje się jako nowy MojĹźesz, przynoszący nowe Prawo. Jednak „Kazanie na Górze nie znosi przepisów moralnych Starego Prawa i nie pomniejsza ich znaczenia, ale 129 wydobywa jego ukryte moĹźliwości i odsłania nowe wymagania; objawia całą jego Boską i ludzką prawdę” (KKK 1968).
Poza przykazaniami Nowe Prawo zawiera takĹźe rady ewangeliczne, takie jak czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością Boga i bliĹşniego, celem zaś rad ewangelicznych jest oddalenie tego, co nawet nie sprzeciwiając się wprost miłości, moĹźe stanowić przeszkodę w jej rozwoju (por. KKK 1973). Nowe Prawo zawarte jest w całym Ĺźyciu i nauczaniu Jezusa, zwłaszcza w Kazaniu na Górze, poznajemy je takĹźe przez katechezę moralną pouczeń apostolskich, zawartych w ich listach.
 
3. Na czym polega nowość ewangelicznego Prawa, przyniesionego przez Jezusa? „Nie dodaje [ono] nowych zewnętrznych przepisów, ale przemienia samo Ĺşródło czynów, czyli serce, gdzie człowiek wybiera między tym, co czyste i nieczyste, gdzie kształtuje się wiara, nadzieja i miłość, a wraz z nimi inne cnoty. W ten sposób Ewangelia prowadzi Prawo do jego pełni przez naśladowanie doskonałości Ojca niebieskiego przebaczanie nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców” (KKK 1968). „Całe Prawo ewangeliczne sprowadza się do nowego przykazania Jezusa (J 13,34), byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował” (KKK 1970). Jest więc ono o tyle doskonalsze od starego Prawa, o ile doskonalsza jest miłość matki od szczegółowych przepisów, mających określać jej zachowanie wobec dziecka.
Jak czytamy w Katechizmie, „Nowe Prawo jest nazywane prawem miłości, poniewaĹź pobudza do działania bardziej z miłości, którą wlewa Duch Święty, niĹź z bojaĹşni. Jest nazywane prawem łaski, poniewaĹź udziela mocy łaski do działania za pośrednictwem wiary i sakramentów, oraz prawem wolności, poniewaĹź wyzwala nas od obrzędowych i prawnych przepisów Starego Prawa, skłania do spontanicznego działania pod wpływem miłości, a w końcu pozwala nam przejść ze stanu niewolnika, który «nie wie, co czyni Pan jego», do stanu przyjaciela Chrystusa, (…) lub teĹź do stanu syna – dziedzica” (KKK 1972).
 
4. Zapamiętajmy: Nowe Prawo czyli Prawo ewangeliczne „sprowadza się do przykazania miłości Boga i bliĹşniego, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak Chrystus nas umiłował; jest prawem łaski, poniewaĹź łaska Ducha Świętego uzdalnia nas do takiej miłości; i jest «prawem wolności» (por. Jk 1,25), poniewaĹź skłania do spontanicznego działania pod wpływem miłości”. (KomKKK 420). „Nowe Prawo znajduje się w całym Ĺźyciu i przepowiadaniu Chrystusa oraz w katechezie Apostołów: zostało ono wyraĹźone w sposób szczególny w Kazaniu na Górze” (KomKKK 421).

Ks. Tomasz Opaliński

Ĺšródło http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1230,l1.html