Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Co to jest prawo moralne

Co to jest prawo moralne Drukuj Email
1. Życie we wspólnocie ludzkiej, ze względu na dobro wspólne, wymaga uporządkowania. To uporządkowanie urzeczywistnia się przez tworzenie praw, nakazów i zakazów, które mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym życiu. Dobrym przykładem takiego uporządkowania są przepisy ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach i szosach byłoby praktycznie niemożliwe. Kodeks drogowy zawiera przepisy, tworzone przez ludzi i dla ludzi. Istnieje jednak prawo, którego człowiek tworzyć ani zmieniać nie może, powinien je natomiast poznawać i wprowadzać w życie.
 
2. Pan Bóg jako Stwórca wie doskonale, co jest dla człowieka dobre, a co złe i tą wiedzą podzielił się z człowiekiem, dając mu prawo moralne. Jest ono „dziełem Mądrości Bożej. Można je określić, w sensie biblijnym, jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia” (KKK 1950). Jednocześnie prawo moralne zakazuje dróg, które prowadzą do zła, odwracają od Boga i Jego miłości (por. KKK 1950), a przez to prowadzą do utraty szczęścia, do którego człowiek jest przeznaczony.
 
3. „Prawo jest normą postępowania ogłoszoną przez kompetentną władzę ze względu na dobro wspólne” (KKK 1951). Prawa stanowione przez człowieka muszą jednak podlegać prawu moralnemu. Istoty nierozumne obdarzył Pan Bóg prawami instynktu, który pozwala im istnieć i spełniać przewidziane przez Boga plany. Człowiek jest jedyną istotą żywą, która może szczycić się tym, iż otrzymała od Pana Boga prawo moralne, a obdarzona rozumem, może je rozeznawać i korzystając z niego, kierować się nim w sposób wolny w swoim postępowaniu (por. KKK 1951).
Prawo moralne jest dostępne poznaniu człowieka w różnych formach. Znajdujemy je w prawie wiecznym, będącym w Bogu źródłem wszelkich praw. Badając naturę człowieka odkrywamy je w tak zwanym prawie naturalnym, które głosi chociażby podstawową zasadę moralną, że dobro należy czynić, a zło odrzucać. Wyraźnie sformułowane prawo moralne znajdujemy w Prawie objawionym w Starym Testamencie, na przykład w Dziesięciu Przykazaniach Boskich (Dekalogu). Przede wszystkim prawo moralne otrzymujemy w Nowym Prawie, Prawie ewangelicznym (por. KKK 1952), które przez Jezusa Chrystusa i Apostołów wyjaśnia, poucza i nakazuje jak żyć, by osiągnąć wytyczony przez Boga cel. Prawo moralne znajduje swą pełnię i jedność w Chrystusie. To osoba Jezusa Chrystusa jest drogą do doskonałości: On przecież powiedział o sobie „Ja jestem Drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Jego nauka, szczególnie przykazanie miłości Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, jest dla człowieka największym zobowiązaniem i prawem moralnym (por. KKK 1953). Prawo moralne znajdujemy wreszcie w prawach kościelnych i cywilnych (por. KKK 1952).
Prawo moralne, jako prawo Boże, nie może podlegać głosowaniom czy decyzjom jakichkolwiek parlamentów. Sprawiedliwe prawo ludzkie można zbudować tylko na fundamencie Bożego prawa moralnego. Ludzkie ustawy, jeśli byłyby sprzeczne z moralnym prawem Bożym, są co najwyżej zalegalizowanym bezprawiem i nie mogą obowiązywać. Życie człowieka według takich ustaw stałoby się pasmem nieszczęść.
Czy staram się poznawać prawo moralne, szczególnie to zawarte w Piśmie Świętym i nauce Kościoła? Czy czytam Pismo Święte? Czy staram się korzystać z tych wskazań, a przez to osiągać przewidziane przez Pana Boga szczęście?
 
4. Zapamiętajmy: „Prawo moralne jest dziełem Mądrości Bożej. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia i zakazują dróg zła, oddalających od Boga” (KomKKK 415). Znajdujemy to prawo przede wszystkim w prawie naturalnym oraz w prawie objawionym w Starym i Nowym Testamencie, a także w nauce Kościoła. Drogą do doskonałości jest dla nas Chrystus i jego nauka.

Ks. Bronisław Sałkowski

Źródło http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1233,l1.html