Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Adwent

Drukuj Email

WIENIEC ADWENTOWY

Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów adwentowych jest wieniec adwentowy. Zwyczaj umieszczania w domu zielonego wieca z czterema wieczkami zrodzi si we wschodnich Niemczech. Wywodzi si on z symboli wiata, które wystpoway w folklorze przy kocu listopada i na pocztku grudnia. Chrzecijanie przechowali i utrzymali wiele z tych symboli wiata i nadali im ewangeliczn interpretacj. Dlatego wskazanym jest, aby w kadej rodzinie chrzecijaskiej zosta umieszczony i pobogosawiony wieniec adwentowy. Wykonuje si go z gazek szlachetnych drzew iglastych, takich jak: wierk srebrzysty, joda pospolita, daglezja zielona lub te sosna zwyczajna. Wieniec moe by równie wykonany z lici laurowych lub mahoniowych. Wiece adwentowe moemy ju naby w sklepach, lepiej jednak bdzie, gdy wykonamy je sami. Wykonanie jest bardzo proste. Na kole drucianym o rednicy 20-40 cm przymocowujemy zielone gazki lub licie, a nastpnie umieszczamy w tak wykonanym wiecu cztery wiece symbolizujce cztery niedziele adwentowe, które najczciej s koloru szat liturgicznych poszczególnych niedziel, tzn. trzy koloru fioletowego i jedna koloru róowego (III niedziela zwana jest „Gaudete" od pierwszych sów antyfony na wejcie w czasie liturgii Mszy w.; Flp 4,4.5 ). wiece mog by równie koloru czerwonego lub innego wyraajcego rado oczekiwania. Tak przygotowany wieniec moe by umieszczony na tacy i ustawiony na stole lub zawieszony na czterech wstkach u sufitu. wiece w wiecu mog pali si w czasie modlitwy rodziny, a take w czasie wspólnych spotka i posików.

BOGOSAWIESTWO WIECA ADWENTOWEGO

Jeli istnieje taki zwyczaj w parafii, moemy dokona bogosawiestwa wieca w kociele. Praktyczniej jest jednak dokona tego obrzdu w gronie rodziny, w sobotni wieczór przed I niedziel Adwentu. Bdzie to najlepszy sposób rozpoczcia przeywania Adwentu w rodzinie jako domowym Kociele.

PIE ADWENTOWY

Zwyczaj pnia adwentowego pojawi si pod koniec XIX wieku i najprawdopodobniej jest pochodzenia amerykaskiego. Dzisiaj szeroko praktykowany w Europie Zachodniej.

Pie adwentowy wykonany jest z surowego, nieokorowanego kawaka drewna. Czasami rzeczywicie ma on ksztat i wymiar pnia o rónej dugoci i gruboci. Jest nacity w ten sposób, aby by stabilny i aby na caej jego dugoci mona byo przygotowa otwory lub uchwyty na wiece. Czasami s to ucite z okrgego kawaka krki z piknymi sojami i artystycznym skosem. Na takim krku mona równie umieci tylko jedn wiec adwentow. Mog by na nich umieszczone cztery wiece symbolizujce niedziele adwentowe (trzy fioletowe i jedna róowa lub wszystkie czerwone) i w rodku najwysza wieca koloru biaego, symbolizujca Chrystusa. Czasami na tak przygotowanym pniu adwentowym umieszczonych jest tyle wiec, ile dni adwentowych w danym roku, a porodku najwysza wieca boonarodzeniowa. Tak wykonany pie ze wiecami ozdobiony jest szyszkami i gazkami ukazujcymi pikno natury. Mówi on o yciu w jego naturalnym stanie i o piknie i wspaniaoci dziea stworzenia. Ukazuje on cisy zwizek midzy stworzonym wiatem a Bogiem, który do niego przychodzi. Pie adwentowy umieszczony jest w centralnym miejscu w domu, na stole, na pianinie lub na otarzyku domowym. Coraz czciej, szczególnie na Zachodzie, pojawia si w sklepach jako dekoracja adwentowa wykonana z kawaka drewna i z picioma wieczkami elektrycznymi. Umieszczane s one w oknach domów na okres Adwentu. Najpikniej jednak Wyglda pie adwentowy wykonany z surowego kawaka drewna z umieszczonymi na nim wiecami na kady dzie Adwentu. wiece zapala si, kolejno kadego dnia: jednego dnia z prawej strony, drugiego z lewej, a w wigili Boego Narodzenia zapalamy wiec rodkow, najwysz. wiece tak przygotowane mona pobogosawi. wiece pal si w czasie modlitw, wspólnych posików i spotka rodzinnych. Raz przygotowany pie adwentowy moe by uywany kadego roku po uoeniu na nim nowych wiec i gazek.

WIECE I LAMPIONY ADWENTOWE

Symbolika wiata

W okresie Adwentu bardzo wanym, wymownym i czsto stosowanym znakiem w domowej liturgii jest wieca. wiece i lampiony posiadaj bogat symbolik.

W ciemnoci czowiek czuje si le i niepewnie, nawet znajc drog, moe zbdzi. wiato jest darem Boym: „Wtedy to rzek Bóg: Niech si stanie wiato. I staa si wiato. Bóg widzc, e wiato jest dobra, oddzieli j od ciemnoci. I nazwa Bóg wiato dniem, a ciemno nazwa noc" (Rdz 1, 3-5).

Chrzecijanie od pocztku uywali wiata podczas zgromadze liturgicznych, które czsto byy celebrowane wieczorem lub noc. wiato rozpraszajce ciemnoci stosowane wic byo gównie z pobudek praktycznych.

Symbolika wiata w liturgii

Chocia o symbolice wiata, o wieczniku i lampach mówi Pismo wite tak w ksigach Starego, jak i Nowego Testamentu (Wj 25, 31-40; Mt 25, 1-12; k 12,35; Ap 1, 12.4, 5.22,16), to w liturgii Kocioa jako znak, symbol, wiato stosowane jest od IV wieku. w. Hieronim pisze: „We wszystkich kocioach Wschodu zapala si wiece, gdy Ewangelia ma by czytana, chocia ju soce wieci. Dzieje si to oczywicie nie dlatego, aby ciemno rozproszy, lecz aby da wyraz radoci" (Contra VigiLc 7). wiato jest wic symbolem radoci.

Gównie jednak wiato jest symbolem Chrystusa, gdy prorocy zapowiadali Go jako wiato (Iz 49,6), a take sam Chrystus mówi o sobie: „Ja jestem wiatoci wiata, kto idzie za Mn, nie bdzie chodzi w ciemnoci, lecz bdzie mia wiato ycia" (J 8,12). Jezus jest prawd, a wic ródem owiecenia. On sam, Jego ycie, goszona Ewangelia, kady Jego czyn s dla nas wiatoci.

Szczególne znaczenie ma zapalanie wiata przed nieszporami, na rozpoczcie Wigilii Paschalnej, podczas pogrzebu, w czasie modlitw przy grobie, a take wrczenie wiata nowo ochrzczonemu. Kapan po Chrzcie witym wrczajc wiec mówi: „Stae si wiatem w Chrystusie. Postpuj nieustannie jak dziecko wiatoci, trwaj w wierze, aby ze wszystkimi witymi móg wyj na spotkanie przychodzcego Pana w królestwie niebieskim".

wieca jest równie symbolem ycia chrzecijanina, zgodnego z przykazaniami Boymi, który jest wczony w Chrystusow wiato. Jest take znakiem gotowoci na spotkanie Jezusa na progu wiecznoci.

Staropolski zwyczaj nakazywa przy zapalaniu wiata mówi: „Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus" na znak, e wiato jest znakiem obecnoci „prawdziwej wiatoci" - Jezusa Chrystusa.

RODZAJE WIEC ADWENTOWYCH

WIECA RORATNIA

Zazwyczaj jest to wysoka wieca koloru biaego lub jasnoótego, przewizana bia wstk i udekorowana zieleni (najczciej mirtem). W kocioach umieszczana jest na otarzu i zapalana w czasie roratnich Mszy witych. W domach umieszcza si j na otarzyku domowym, w kciku religijnym, bardzo czsto obok figurki lub obrazu Matki Boej. Zapalana jest w czasie wieczornic i modlitw rodzinnych. Symbolizuje Maryj, która w mroczny czas adwentowy w swoim onie niesie wiatu Chrystusa - wiato Prawdziw.

WIECA KALENDARZOWA

Tego rodzaju wiece mona ju naby w sklepie z dewocjonaliami. Jest to bogato zdobiona wieca z motywami adwentowymi. Najczciej oznaczone s na niej daty czterech niedziel adwentowych lub te poszczególnych dni Adwentu. Zapalana jest w czasie modlitw rodzinnych i przy posikach. Przy jej pomyku mog równie zasypia dzieci. Kadego dnia pali si j do miejsca wyznaczonego na ten dzie. Dopala si cakowicie przy wieczerzy wigilijnej.

WIECA MARYJNA

Koloru jasnego z postaci Niepokalanej lub symbolami maryjnymi. Ustawia si j w dniu 8 grudnia (najlepiej w przeddzie wieczorem), w Uroczysto Niepokalanego Poczcia. Dekorowana jest zieleni i kwiatami. Po jej powiceniu i zapaleniu caa rodzina piewa „Magnificat", odmawiatajemnic róaca w.: Zwiastowanie i piewa pieni maryjne. Dobrze byoby odmówi lub odpiewa we wspólnocie rodzinnej nieszpory z Uroczystoci Niepokalanego Poczcia.

LAMPIONY ADWENTOWE

Innym przejawem adwentowej liturgii wiata jest lampion. Przygotowuje si go najczciej z brystolu lub kartonu. Stanowi on form czworoboku zamknitego, którego cianki, podklejone od wewntrz kolorow bibuk, przypominaj gotyckie witrae z symbolami chrzecijaskimi lub scenami biblijnymi.

Wewntrz umieszcza si wiec, która zapalana jest w czasie modlitw lub wieczornic adwentowych. Lampiony umieszcza si w domu na widocznym miejscu. Idc na roraty, dzieci zabieraj je ze sob do kocioa. „W niektórych parafiach zachowa si pikny zwyczaj, e ludzie gromadnie i ze wiatami piesz na roraty" - wspomina w swoim przemówieniu papie Jan Pawe II. Lampion adwentowy umieszczony w domowym sanktuarium jest dobr ilustracj do przypowieci Jezusa o roztropnych pannach, które zabray oliw do naczy i z poncymi lampami oczekiway na przyjcie Oblubieca (Mt 25,1-13).

KALENDARZ ADWENTOWY

Zblianie si wit Boego Narodzenia w wielu rodzinach oznaczane jest poprzez kalendarz adwentowy. Zwyczaj ten znany jest i pielgnowany w wielu krajach na caym wiecie, nie tylko w rodzinach katolickich, lecz take innych wyzna chrzecijaskich. Rónego rodzaju gotowe kalendarze adwentowe moemy kupi w sklepach z dewocjonaliami. Lepiej jest jednak aby kade dziecko wykonao samo tego rodzaju kalendarz. Czasami wykonuj je uczniowie na lekcji religii wraz z katechet w szkole. Kady nowy dzie w kalendarzu wskazuje na zblianie si przyjcia Jezusa i budzi w sercach uczucie radoci.

Kady dzie Adwentu zawiera kartk z reprodukcj sceny biblijnej, drzwiczki lub okienko, które otwiera si kadego dnia ukazujc ten obraz, cytat na dany dzie z czyta biblijnych lub gbok myl. Mog to by równie czyste okienka, w których wpisywane bd adwentowe myli i zobowizania np. udzia w roratach, rekolekcjach, katechezach adwentowych, pomoc chorym, sabszym, potrzebujcym, yczenia i upominki witeczne.

Dzieci z niecierpliwoci oczekuj na otwarcie drzwiczek kalendarza adwentowego, który kadego dnia wzywa do penienia uczynków mioci i do coraz wikszej radoci. Kalendarze adwentowe, a take wiece kalendarzowe, dopomagaj w realizacji sów w. Pawa Apostoa: „Radujcie si zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie si! Pan jest blisko " (Flp 4,4-5).

Kalendarz adwentowy wskazuje nie tylko na zbliajce si wita lecz na czas zbawienia dany nam dzisiaj. Przypomina wypenianie si czasu przed powtórnym przyjciem Zbawiciela i wypenianie proroctw z nim zwizanych.

RÓA ADWENTOWA

Ozdobny krzew o nazwie „róa adwentowa" lub czasami „róa Chrystusa" jest symbolem nadziei mesjaskiej wypeniajcej czas adwentowego oczekiwania. Jako symbolu adwentowego zaczto uywa jej w Palestynie ju w XIII wieku. Dzisiaj zwyczaj ten znany jest w wielu krajach europejskich i w Ameryce. Róa adwentowa rozkwita w grudniu. Jej kwiat opisywany jest w literaturze jako nonik symboliki królewsko-mesjaskiej. Patki w kolorze gbokiego ócienia tworz zot koron królewsk; biae koce patków symbolizuj niewinno Mesjasza: „On grzechu nie popeni..." (1P 2,22); purpurowe prciki mówi o Krwi przelanej w ofierze, której skutkiem jest pokój mesjaski: „Zechcia bowiem Bóg, ...aby przez Niego znów pojedna wszystko z sob: ...wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzya" (Kol 1,19-20), a zielone wypustki pomidzy patkami przypominaj o adwentowej nadziei radosnego spotkania z Panem.

Róa Chrystusa staje si coraz bardziej popularna na Zachodzie Europy. Czsto umieszczana jest na stole lub otarzyku liturgicznym w poczeniu ze zotym wiecznikiem podtrzymujcym bia wiec. Ta kombinacja wskazuje na wypenienie starotestamentowych proroctw i obietnic Boych w Chrystusie, który jest dla nas „wiatoci wiata" (J 8,12).

RÓDKA JESSEGO

Adwentowy zwyczaj tzw. „drzewka Jessego" nie jest znany w Polsce. Opisywany jest gównie w literaturze pastoralnej rodzin w USA. Jest to bardzo ciekawa ilustracja mesjaskiego proroctwa Izajasza zawartego w r.11,1-9. Tych kilka wersetów ksigi Izajasza zawiera synny poemat mesjaski wskazujcy na istotne rysy sylwetki oczekiwanego Mesjasza. Otó bdzie On królem z rodu Dawidowego, napenionym peni darów Ducha witego, darami mdroci i rozumu, rady i mstwa, wiedzy i bojani Paskiej tak bardzo koniecznymi w wypenianiu misji prorockiej czyli nauczycielskiej. Zapowiedziany Mesjasz zaprowadzi wród ludu tak bardzo upragnion sprawiedliwo i powszechny pokój. Mesjasz przynoszc ludziom odpuszczenie grzechów, przywróci pierwotn, utracon przez grzech pierworodny harmoni i pokój. „Pie Jessego" w proroctwie Izajasza oznacza ród królewski Dawida. Natomiast ródka, odrol tego pnia wskazuje na Chrystusa, który pochodzi z pokolenia Judy i rodu Dawida.

Podobnie jak dzieci pragn pozna swoje drzewo genealogiczne, czyli swoich rodziców, dziadków, pradziadków i dalszych przodków oraz krewnych, tak równie chrzecijanie powinni pozna drzewo genealogiczne swego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Celowi temu suy adwentowy zwyczaj umieszczania w domu „Ródki Jessego". Jest to rednich rozmiarów gazka jaboni, wini, liwy, gruszy, forsycji lub innego drzewa kwitncego, któr w sobot przed I niedziel Adwentu wkada si do wazonu z wod, a nastpnie w czasie adwentowych wieczorów czyta si w gronie rodziny odpowiednie teksty Pisma witego mówice o przodkach Chrystusa Pana, wykonuje si symbole ich wyraajce i zawiesza si na gazkach poczwszy od najniszych. Na samym szczycie rozkwitajcej gazi zostanie w wigili umieszczony znak Chrystusa (Hi-ro: Pax). Symbole te moemy wykona z brystolu, cienkiego kartonu lub kolorowego dekoracyjnego papieru. Ten obrzd adwentowynajbardziej nadaje si do przeprowadzenia z dziemi starszych klas szkoy podstawowej.

SIANO DOBRYCH UCZYNKÓW

Adwent jest okresem przemiany i przygotowania serc na przyjcie Pana, który zjednoczy cae stworzenie w swej chwale.

Najlepszym sposobem przemiany jest penienie dobra w swoim rodowisku, penienie czynów wynikajcych z mioci, zgodnie ze sowami Chrystusa: „Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich, mniecie uczynili" (Mt 25,40). Temu celowi suy francuski zwyczaj zbierania siana dobrych uczynków. W pierwsz niedziel Adwentu kade dziecko otrzymuje od rodziców pusty óbek. Odtd kadego dnia, wieczorem przy modlitwie, dziecko robi rachunek sumienia i za kady dobry uczynek wkada jedn somk siana do óbka. Jest to dar dziecka dla Boego Dziecitka na pamitk Jego urodzin.

Widok óbka z sianem dobrych uczynków napenia dziecko tsknot za Zbawicielem przy pójciu na spoczynek, jak i przy przebudzeniu si rankiem. W dzie Boego Narodzenia kade dziecko budzc si ze snu znajduje w swoim óbku figurk Dziecitka Jezus.

UDZIA W RORATACH

W Polsce od wielu wieków we wszystkich Kocioach odprawia si codziennie lub w niektóre dni tygodnia jedn Msz w. wotywn o NMP tzw. roratni, z wyjtkiem niedziel i uroczystoci. Od 17 do 24 grudnia, zachowujc tradycyjny charakter tej Mszy w., a wic kolor biay, piewajc hymn „Chwaa na wysokoci Bogu" bez „Wierz", uywa si formularzy przewidzianych na te dni w „Mszale", poniewa maj one charakter wyranie maryjny.

Zwyczajowo Msza w. roratnia rozpoczyna si o brzasku dnia. Na otarzu oprócz wiec mszalnych pali si wiec roratni, przewyszajc pozostae wiece i przewizan bia wstk. Dawniej palio si sze wiec, a roratnia bya siódm, i wyobraay one siedem stanów przygotowujcych si na spotkanie Chrystusa.

Wiele osób bierze udzia codziennie we Mszy w. roratniej. Kada rodzina winna zatroszczy si o to, by przynajmniej raz w tygodniu wzi udzia w roratach. Dzieci bardzo lubi w tym czasie wstawa wczenie rano i bardzo chtnie piesz na roraty.

W bardzo wielu parafiach zachowa si zwyczaj, e wierni gromadnie id na roraty ze wiatami (lampionami). W wielu parafiach ten pikny i wymowny zwyczaj jest wieo wprowadzony.

Msza wita roratnia wzia swoj nazw od pierwszych sów antyfony na wejcie: „Rorate coeli, desuper et nubes pluant justum". Jest to modlitwa proroka Izajasza, bagajca Boga o ryche przyjcie Zbawiciela.

Sowa tej modlitwy niech nam towarzysz i stan si adwentowym baganiem tak w czasie drogi do kocioa jak te i w czasie celebrowanej radosnej Eucharystii roratniej.

WDRUJCA FIGURA MATKI BOEJ

Zwyczaj ten praktykowany jest w wielu polskich parafiach. Znany jest take w Niemczech pod nazw „Frauentragen". Polega na przyjmowaniu figury Matki Boej z kocioa po roratach do tej rodziny, której dziecko wycigno szczliwy los. Najczciej rodzina ta wraz z dziemi przyjmuje figur Matki Boej na jeden dzie. Przyjmujc posg Matki Boej celebruj wszyscy rodzinn liturgi, piewajc pieni adwentowe i maryjne, czytajc i rozwaajc Pismo wite oraz odmawiajc róaniec i inne modlitwy. Ta forma adwentowego przeycia daje bardzo duo moliwoci wprowadzenia do rodziny ducha modlitwy i adwentowego nastroju. Rodzina w znaku figury zaprasza Maryj do swego domu. W ten sposób ponawia si scena sprzed 2000 lat, kiedy to Maryja udaa si do domu Elbiety i Zachariasza by przed przyjciem na wiat w. Jana Chrzciciela usuy swojej krewnej Elbiecie.

LISTY DO DZIECITKA JEZUS

Pisanie listów do Dziecitka Jezus przez dzieci jest zwyczajem katolickim. Dzieci w Adwencie pisz same lub dyktuj rodzicom, a mae dzieci, które jeszcze nie umiej pisa, mog list narysowa. W listach tych dzieci wyraaj swoje proby i yczenia odnonie prezentów gwiazdkowych. Mog one zawiera róne ich intencje modlitewne i obietnice szczerych wysików, aby podoba si Bogu w okresie przygotowania wit Narodzenia Paskiego. Dzieci idc spa po wieczornej modlitwie kad listy na parapecie okna, skd wedug ich przekonania anioowie zabieraj w nocy i zanosz do Dziecitka Jezus. Ten czarujcy zwyczaj jest niedawny. Pomaga rodzicom i katechetom umocni w duszach dzieci wag szczerego przygotowania si na wita Boego Narodzenia. Pomaga równie rodzicom pozna yczenia dzieci, które mog zrealizowa na Boe Narodzenie.

Dzieci piszc intencje i proby, ucz si równoczenie formuowa wasnymi sowami modlitwy bagalne, które s ich dobrym przygotowaniem do czynnego udziau w liturgii Kocioa.

UDRAMATYZOWANY ADWENT

Zwyczaj ten siga korzeniami redniowiecznych misteriów, poprzez które starano si przybliy wiernym treci biblijne. Misteria oparte na Biblii pomagay ludziom przeywa niemale ca histori zbawienia. „Udramatyzowany Adwent" polega na odczytywaniu w gronie rodziny wybranych fragmentów Biblii, po czym dzieci dziel si odpowiednimi rolami i odtwarzaj dane opowiadanie biblijne w formie scenicznej. Naley pamita o tym, e dziecko poprzez zabaw poznaje wiat, a take lubi gra role postaci przez siebie ulubionych, z którymi czsto si utosamia. Dopomaga w tym równie bardzo rozbudzona wyobrania dziecka.

W Adwencie dzieci zazwyczaj odtwarzaj takie wydarzenia biblijne, jak: grzech Adama i Ewy, wypdzenie z raju, potop, wie Babel, powoanie Abrahama, w. Jan Chrzciciel nad Jordanem, zwiastowanie Zachariaszowi w wityni, zwiastowanie Najwitszej Maryi Pannie, nawiedzenie w. Elbiety i wdrówka Maryi i Józefa do Betlejem.

W modlitwie wieczornej rodzice winni zawsze nawiza do treci, które dzieci przeyway, przedstawiajc dane wydarzenia biblijne.

OZDOBY CHOINKOWE

Stanowi one jeden z wanych elementów religijnego przeywania uroczystoci Boego Narodzenia, a przygotowywanie ich stanowi element skadowy obrzdowoci rodzinnej w Adwencie. Zofia Kossak, piszc o zwyczaju ustawiania choinki na Boe Narodzenie, pisze równie o ozdobach, jakimi dekorowano „staropolsk jodek". Niegdy w polskich chatach, w czasie godów zawieszano w puapie wietlicy city czubek jody lub wierku, ustrojony tradycyjnie w wydmuszki jaj, piernikowe figurki, jabka znamionujce zdrowie i „wiaty" z opatków. Wedug autorki typ choinki zwany jodek „widywa jeszcze Oskar Kolberg i j opisa". Oto jego sowa: „Niektórzy, osobliwie po dworach i miastach, ubieraj sad, wieszajc u sufitu wierzchoki osiny zdobne w jabka, orzechy, gruszki, pierniki, ju to dla czeladzi (w piekarni), ju to dla dzieci (w komorze). Wisi to u poway i dopiero w dzie w. Szczepana przysmaki te obrywaj".

W dawnej Polsce ozdoby choinkowe stanowiy gównie wyroby rczne rodziców i dzieci. Wykazywaa w tym czsto caa rodzina uzdolnienia artystyczne i je doskonalia. Choinka ma charakter chrzecijaski i dlatego ozdoby na niej winny jej sakralno jeszcze bardziej podkrela. Mog to by symbole chrzecijaskie lub te postacie biblijne. Po wieczornicy adwentowej dzieci mog wykona postacie Adama i Ewy, których grzech pierworodny odkupi Chrystus na drzewie krzya. Do tej myli nawizuje modlitwa bogosawiestwa choinki.

PRZYGOTOWANIE UPOMINKÓW GWIAZDKOWYCH

Zwyczaj ten ma swoje gbokie uzasadnienie teologiczne. Upominki s symbolem najwikszego daru, jaki zosta nam dany: Syna Boego, a wraz z Nim ogromne bogactwo darów duchowych, nadprzyrodzonych. Poniewa Pan Bóg nas tak hojnie obdarowa, winnimy równie obdarowywa si wzajemnie. Szczególnie dzieci maj prawo do tego, aby przey w wieczór wigilijny rado pync z przyjcia Boga do ludzi. Tej prawdy teologicznej upominki nie powinny przesania, alej uwydatnia. Przeywajc Adwent i przygotowujc si na pamitk przyjcia Boga do ludzi staje si nam znowu jasne, e Bóg nas kocha, dlatego da nam Swego Syna. W tej wielkiej radoci okazujemy sobie nawzajem szczególne wyrazy yczliwoci i obdarowujemy si upominkami. Sprawiamy rado przede wszystkim tym, o których nikt nie pamita, o ubogich i samotnych oraz cierpicych i smutnych.


Te i wiele innych obrzdów i rytuaów moemy znale w znakomitej ksice ``Rytua rodzinny". Znajdziemy tam równie przykadowe modlitwy, litanie i cae schematy naboestw, które mona odprawia w domu w czasie wszystkich okresów liturgicznych. Gorco polecamy szczególnie rodzicom, chccym przekaza swoim dzieciom pikn tradycj witowania!

Przygotowali: Kasia i Pawe Kaniuk


Zaczerpnito z „Rytua rodzinny" Bp Józef Wysocki, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Wocawek 1999

ródo - http://www.oaza.lublin.pl/html/adwent_obrzedy.html