Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Trudno wyobrazi sobie polski krajobraz bez krzyy i kapliczek. W maju spotykaj si przy nich ludzie, by wspólnie piewa litani do Matki Boej. W padzierniku ludzie zbieraj si w kocioach i po domach, by odmawia róaniec. Suga Boy Jan Pawe II podczas wizyty w Pocku w czerwcu 1991 r. uczestniczy w naboestwie czerwcowym, sprawowanym w bazylice katedralnej, tak jak we wszystkich chyba polskich kocioach. W wielu parafiach istnieje zwyczaj powicenia pól. To tylko niektóre z przejawów religijnoci ludowej, która stanowi dopenienie celebracji liturgicznych i jest wiadectwem pobonoci chrzecijaskiej wiernych. Przez wieki obok oficjalnej liturgii Kocioa istniay i wci istniej inne formy kontaktu z Bogiem. Owa ludowa religijno bez wtpienia oywia i ubogaca liturgi oraz jest jej przedueniem w codziennym yciu.

2. Jak naucza Katechizm Kocioa Katolickiego, poza liturgi sakramentów i sakramentaliów w yciu religijnym obecne s take inne formy pobonoci wiernych i przejawy religijnoci ludowej: „zmys religijny ludu chrzecijaskiego zawsze znajdowa wyraz w rónorodnych formach pobonoci, które otaczay ycie sakramentalne Kocioa. S to: cze oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyowa, tace religijne, medaliki” (KKK 1674). Koció wyranie stwierdza, e chocia te formy pobonoci s kontynuacj ycia liturgicznego, to jednak go nie zastpuj, dlatego „naley je tak uporzdkowa, aby zgadzay si z liturgi, z niej poniekd wypyway i do niej wiernych prowadziy, poniewa ona ze swej natury znacznie je przewysza” (KKK 1675 ). Std te „konieczne jest rozeznawanie duszpasterskie, by podtrzymywa i wspiera religijno ludow, a w razie potrzeby oczyszcza i pogbia zmys religijny, z którego wyrastaj te formy pobonoci oraz kierowa je do gbszego poznawania misterium Chrystusa. Praktykowanie tych form pobonoci podlega trosce i osdowi biskupów oraz ogólnym normom Kocioa” (KKK 1676).

3. Papie Pawe VI w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntandi” jednoznacznie okreli pozytywne cechy religijnoci ludowej. „Religijno ludowa – napisa – nosi w sobie jaki gód Boga, jaki jedynie ludzie proci i ubodzy duchem mog odczuwa; udziela ludziom mocy do powicania si i do ofiarnoci a do heroizmu, gdy chodzi o wyznanie wiary. Daje wyostrzony zmys pojmowania niewyobraalnych przymiotów Boga (...). Rodzi w wewntrznym czowieku takie sprawnoci, jakie gdzie indziej rzadko w takim stopniu mona spotka: cierpliwo, wiadomo niesienia krzya w codziennym yciu, wyrzeczenie si, yczliwo dla innych oraz szacunek” (EN 47). Istotn cech tej religijnoci wskaza take Jan Pawe II w specjalnym Licie Apostolskim w 25. rocznic ogoszenia Konstytucji o Liturgii, mówic, e „nie mona pobonoci ludowej lekceway ani traktowa jej z obojtnoci czy pogard, jest ona bowiem bogata w rónorakie wartoci i ju sama w sobie wyraa religijne nastawienie wobec Boga. Jednak pobono ta stale potrzebuje ewangelizacji, aby wiara, któr wyraa, stawaa si wci bardziej dojrzaa i autentyczna. Zarówno rozmaite naboestwa ludu chrzecijaskiego, jak te inne formy pobonoci s podane i godne zalecenia, pod warunkiem, e nie bd zastpoway ani nie bd mieszane z naboestwami liturgicznymi. Autentyczne duszpasterstwo liturgiczne potrafi si oprze na bogactwie ludowej pobonoci, oczyszcza j i poprowadzi ku Liturgii, jako dar ofiarny rónych narodów” (Vicesimus quintus annus, 18). Religijno ludowa i liturgia wzajemnie si przenikaj. Sprzyja to oywieniu duchowemu wiernych i ubogaca celebracj roku liturgicznego oraz poszczególnych jego obchodów.

4. Zapamitajmy: Poza liturgi ycie chrzecijaskie jest podtrzymywane przez róne formy pobonoci ludowej, zakorzenione w rozmaitych kulturach. Koció popiera formy religijnoci ludowej, wyraajce zmys ewangeliczny i ludzk mdro, wzbogacajce ycie chrzecijaskie, ale równoczenie czuwa, by je rozwietla wiatem wiary” (KKK 1679).

s. Katarzyna Jaksa

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum