Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Sakramentalia

Sakramentalia Drukuj Email

1. Zapewne kady z nas prosi kiedy o powicenie róaca, medalika czy ksieczki do naboestwa. Bywamy na uroczystociach powicenia nowego kocioa, czsto widzimy powicenie nowej figury Matki Boej, pomnika Jana Pawa II czy tablicy pamitkowej. Niektórzy, zwaszcza rodzice pary narzeczonych, przed wyruszeniem na ceremoni lubn bogosawi swe dzieci na now drog ycia. Kady chyba cho jeden raz egna si znakiem krzya przed posikiem lub wyruszeniem w drog. Moemy wic zapyta, czy te czynnoci i wydarzenia s znakiem zapewniajcym Bo pomoc i z czego wynika ich skuteczno.

2. Takie i im podobne pobone gesty to sakramentalia. Ustanowi je, w odrónieniu od sakramentów, nie Chrystus Pan, ale Koció, który naucza, e „s to znaki wite, które z pewnym podobiestwem do sakramentów oznaczaj skutki, przede wszystkim duchowe, a osigaj je przez modlitw Kocioa. Przygotowuj one ludzi do przyjcia gównego skutku sakramentów i uwicaj róne okolicznoci ycia” (KKK 1667). Oznacza to, e sakramentalia nie udzielaj aski Ducha witego tak, jak sakramenty, jednak przez modlitw Kocioa uzdalniaj nas do przyjcia tej aski i pomagaj z ni wspópracowa (por. KKK 1670).

3. Kady ochrzczony uczestniczy w powszechnym kapastwie Ludu Boego, dlatego kady jest powoany i w pewnym sensie uprawniony do tego, by by bogosawionym i bogosawi (KKK 1669). Jako dzieci Boe mamy prawo wzywa Boej pomocy przez sakramentalia, wród których Katechizm wymienia na pierwszym miejscu bogosawiestwa, i prosi Ojca w niebie, by uwici i wspiera swoj ask pewne posugi i zadania w Kociele, stany ycia – maestwo, czy stan zakonny, oraz by dopomóg w naleyty sposób uywa przedmiotów religijnych, a take wspiera nas w rónych okolicznociach ycia. Sakramentalia maj swój cel, którym jest uwicenie czowieka i uwielbienie Boga. Ilekro wic bogosawimy kogo np. na drog lub prosimy o bogosawiestwo przedmiotów kultu, uwiadamiamy sobie, e to Bóg jest dawc kadego dobra. On pomaga je osign, On chroni od napaci zego ducha, On wreszcie wzmacnia jedno i pokój pomidzy tymi, którzy zasiadaj do wspólnego posiku. Proszc Boga o dobro uwielbiamy Go i wyznajemy, e jest naszym najlepszym Ojcem. Bóg udzielajc nam swego bogosawiestwa, udziela nam aski wysuonej przez mk, mier i zmartwychwstanie swego Syna, Jezusa Chrystusa. To z Paschalnego Misterium Chrystusa czerpi moc wszystkie sakramenty i sakramentalia. Dlatego bogosawic lub powicajc osoby i przedmioty, zawsze czynimy znak krzya i uywamy pobogosawionej wody, przypominajcej chrzest wity. Niektóre sporód bogosawiestw maj charakter trway. Tak moc ma np. powicenie Bogu osób zakonnych oraz przeznaczenie rónych przedmiotów i miejsc dla uytku liturgicznego: powicenie kocioa, otarza, naczy i szat liturgicznych, dzwonu, róaca lub medalików witych. Te osoby lub przedmioty zostaj powicone Bogu i staj si Jego szczególn wasnoci. Dlatego naley im si szacunek, a ich zniewaanie obraa Boga (por. KKK 1672).

Szczególnym rodzajem sakramentaliów s egzorcyzmy. Ewangelie podaj wiele razy przykady modlitwy i bogosawiestwa, które Jezus Chrystus czyni nad optanymi przez szatana, uwalniajc te osoby od wpywu zego ducha (por. Mk 1, 25). Koció czynic nad kim egzorcyzmy moc Chrystusa prosi Boga, aby ta osoba bya uwolniona, chroniona i zachowana od mocy szataskiej. Egzorcyzm jest zarezerwowany tylko dla kapanów i udzielany za zgod biskupa (por. KKK 1673).

4. Zapamitajmy: Sakramentalia to „wite znaki ustanowione przez Koció dla uwicenia pewnych okolicznoci ycia chrzecijaskiego. Zawieraj one zawsze modlitw, której czsto towarzyszy znak krzya (…). Wród sakramentaliów wane miejsce zajmuj bogosawiestwa, które s uwielbieniem Boga i modlitw o Jego dary, powicenia pewnych osób Bogu oraz przedmiotów do uytku liturgicznego” (KomKKK 351).

Ks. Jarosaw Kulesza

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum