Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Wród wielu grup istniejcych w naszych parafiach znana jest wspólnota „Domowego Kocioa”. Powstaa ona w ramach Ruchu wiato-ycie, jako maesko-rodzinny ruch wieckich, który zwraca szczególn uwag na duchowo maesk, czyli denie do witoci w jednoci ze wspómaonkiem. Chce pomóc maonkom trwajcym w zwizku sakramentalnym w budowaniu midzy nimi prawdziwej jednoci maeskiej, która jednoczenie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrzecijaskim.

Czy jednak nazwa „Koció domowy” odnosi si tylko do okrelonego ruchu wieckich? A moe kada chrzecijaska rodzina powinna stawa si „Kocioem domowym”?

2. Nazwa „Koció domowy” wywodzi si z Biblii. Jak naucza Katechizm Kocioa Katolickiego, od pocztku istnienia Kocioa jego zalkiem czsto byli ci, którzy „z caym swoim domem” stawali si ludmi wierzcymi. Rodziny te, przyjmujc wiar, byy oazami ycia chrzecijaskiego w niewierzcym wiecie (por. KKK 1655). I tak w zakoczeniu Pierwszego Listu do Koryntian w. Pawe przekazywa pozdrowienia od rónych wspólnot i ludzi, wród których wymienia Pryscyll i Akwil, „razem z Kocioem w ich domu” (1 Kor 16,19).

Po raz pierwszy okrelenie „Koció domowy” zostao uyte jeszcze w staroytnoci przez w. Jana Chryzostoma. Sobór Watykaski II nawizujc do tej tradycji, nazywa rodzin „Kocioem domowym”. Rodzina chrzecijaska jest Kocioem, poniewa jest ustanowiona przez Chrystusa, zbudowana na Chrystusie i stanowi wspólnot osób. Take sam Chrystus Pan chcia przyj na wiat i wzrasta w onie witej Rodziny Józefa i Maryi (por. KKK 1655).

3. Koció yje i urzeczywistnia si w rodzinie. Rodzina jest pocztkiem ludzkiej wspólnoty, a rodzina chrzecijaska - pocztkiem wspólnoty czowieka z Bogiem. Rodzina buduje i uwica Koció przez tworzenie komunii osób, wzbudzanie powoa do poszczególnych stanów i przysparzanie Kocioowi witych dla chway Boej. „Rodzice przy pomocy sowa i przykadu winni by dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary”, pielgnujc „waciwe kademu z nich powoanie, ze szczególn za troskliwoci powoanie duchowne” (KKK 1656). W szczególny sposób tu wanie jest praktykowane kapastwo chrzcielne ojca rodziny, matki, dzieci i wszystkich czonków wspólnoty rodzinnej przez przyjmowanie sakramentów, modlitw i dzikczynienie, wiadectwo ycia, zaparcie si siebie i czynn mio. Dom rodzinny jest wic pierwsz szko ycia chrzecijaskiego i „szko bogatszego czowieczestwa”. „W nim wszyscy ucz si wytrwaoci i radoci pracy, mioci braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwaszcza oddawania czci Bogu przez modlitw i ofiar ze swego ycia” (KKK 1657).

Naley jeszcze wspomnie o osobach yjcych samotnie, które ze wzgldu na warunki, w których musz y, s szczególnie bliskie sercu Jezusa, a zatem zasuguj na specjaln mio i trosk Kocioa. S wród nich tacy, którzy przeywaj swoj sytuacj w duchu ewangelicznych bogosawiestw, wzorowo suc Bogu i bliniemu. Trzeba przed nimi wszystkimi otworzy drzwi domów rodzinnych – „Kocioów domowych” i wielkiej rodziny, jak jest Koció, poniewa „nikt nie jest pozbawiony rodziny na tym wiecie: Koció jest domem i rodzin dla wszystkich, a szczególnie dla »utrudzonych i obcionych« (Mt 11, 28)” (KKK 1658).

Czy rodzin, w której yj, mog nazwa „domowym Kocioem”? Jakie miejsce zajmuje w niej Chrystus?

4. Zapamitajmy: W dzisiejszym wiecie, który czsto jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrzecijaskie maj ogromne znaczenie jako ogniska ywej i promieniujcej wiary. Chrzecijaski dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymuj pierwsze goszenie wiary. Dlatego dom rodzinny susznie jest nazywany „Kocioem domowym”, wspólnot aski i modlitwy, szko cnót ludzkich i mioci chrzecijaskiej.

Ks. Andrzej Piedyk

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum