Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Wspóczenie wielu ludzi, take sporód uwaajcych si za chrzecijan, wyraa opinie, e zwizanie si na cae ycie z drugim czowiekiem jest zbyt trudne, a nawet wydaje si niemoliwe. Dlaczego wic Koció nieustannie gosi konieczno wiernoci w zwizku maeskim?

2. Katechizm Kocioa Katolickiego naucza, e „mio maeska ze swej natury wymaga od maonków nienaruszalnej wiernoci. Wypywa to z wzajemnego daru, jaki skadaj sobie maonkowie. Mio chce by trwaa; nie moe by «tymczasowa». To gbokie zjednoczenie, bdce wzajemnym oddaniem si sobie dwóch osób, jak równie dobro dzieci, wymaga penej wiernoci maonków i nieprzerwanej jednoci ich wspóycia” (KKK 1646). Wi maeska jest równie „obrazem i znakiem Przymierza czcego Boga z jego ludem.” (Familiaris Consortio, 12). Koció z ca moc naucza, e dziki asce, jak otrzymuj maonkowie w sakramencie maestwa, s oni „uzdolnieni do ycia t wiernoci i do wiadczenia o niej” (KKK 1647), poniewa „maj udzia w [Boej] mioci, która ich prowadzi i podtrzymuje”, oraz uzdalnia do bycia wiadkami wiernej mioci Boga (por. KKK 1648).

3. Nie zawsze jednak maonkowie w peni przyjmuj ask sakramentu maestwa. W rónych sytuacjach (takich jak na przykad skrajnie patologiczne zachowania jednego z maonków) zdarza si, e wspólne ycie maeskie, mimo zwizku sakramentalnego, staje si praktycznie niemoliwe. „W takich przypadkach Koció dopuszcza fizyczn separacj maonków i zaprzestanie wspólnego ycia” (KKK 1649). Maonkowie nie przestaj by jednak przed Bogiem mem i on. Separacja nie oznacza bowiem zerwania wza maeskiego ani te nie daje moliwoci zawarcia ponownego zwizku. Jak uczy Katechizm, „w tej trudnej sytuacji najlepszym rozwizaniem, jeli to moliwe, byoby pojednanie” (KKK 1649). Coraz czciej spotykamy niestety katolików, którzy na podstawie prawa cywilnego decyduj si na rozwód i zawieraj cywilnie nowy zwizek. Koció nie moe jednak sprzeniewierza si sowom Chrystusa: „Kto oddala on swoj, a bierze inn, popenia cudzoóstwo wzgldem niej. I jeli ona opuci swego ma, a wyjdzie za innego, popenia cudzoóstwo” (Mk 10, 11-12). Dlatego w Katechizmie czytamy, e Koció „nie moe uzna nowego zwizku za wany, jeli wane byo pierwsze maestwo. Jeli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi zwizek maeski, znajduj si w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Boemu. Dlatego nie mog oni przystpowa do Komunii eucharystycznej tak dugo, jak dugo trwa ta sytuacja” (KKK 1650). Z tego te powodu nie mog oni peni pewnych funkcji kocielnych (na przykad nie mog zosta rodzicami chrzestnymi). Droga do pojednania z Bogiem i Kocioem nie jest jednak dla nich zamknita: jeli szczerze auj, e zamali znak Przymierza i wiernoci Chrystusowi oraz zobowizuj si do ycia w cakowitej wstrzemiliwoci seksualnej, mog uzyska sakramentalne rozgrzeszenie (por. KKK 1650). Osoby te, nawet wtedy, gdy nie mog w sposób sakramentalny pojedna si z Bogiem i Kocioem, nie powinny czu si odczone od Kocioa, w którego yciu mog i powinny uczestniczy jako ochrzczeni poprzez suchanie Sowa Boego, uczszczanie na Msz w., wytrwa modlitw, wspomaganie dzie mioci i sprawiedliwoci, wychowanie dzieci w wierze chrzecijaskiej, pielgnowanie ducha i czynów pokutnych. W ten sposób ludzie ci wypraszaj sobie ask u Boga (por. Familiaris Consortio, 84).

4. Zapamitajmy: Mio maeska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wiernoci, koniecznej dla dobra maonków oraz ich potomstwa (por. KKK 1646). Dla chrzecijan jest ona take znakiem wiernoci Boga wobec swego przymierza i wiernoci Chrystusa wobec Kocioa. Dlatego chrzecijascy maonkowie, wspomagani Bo ask powinni stara si ze wszystkich si dochowa wzajemnej wiernoci.

Ks. Adam ach, ks. Tomasz Opaliski

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum