Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Jedn z „plag” wspóczesnego spoeczestwa s rozwody. Czsto syszy si, e przyczyn rozwodów jest niezgodno charakterów maonków albo zdrada maeska. Problemy maeskie, których kocowym efektem jest rozwód, swoimi negatywnymi skutkami odbijaj si na dzieciach, które trac w ten sposób ciepo domowego ogniska. Nie jest to zreszt jedyny negatywny skutek rozwodów: naley wymieni take zniszczenie mioci, jaka istniaa midzy maonkami, jak równie osabienie caego spoeczestwa.

2. Staroytny pisarz chrzecijaski Tertulian pisa, i „mio maeska zawiera jak cakowito, w któr wchodz wszystkie elementy osoby – impulsy ciaa i instynktu, siy zmysów i uczu, denie ducha i woli. Mio zmierza do jednoci jak najbardziej osobowej, która nie tylko czy w jedno ciao, ale prowadzi do tego, by byo jedno serce i jedna dusza. Wymaga ona nierozerwalnoci i wiernoci w cakowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera si ku podnoci”. Dlatego te Katechizm Kocioa Katolickiego naucza, e maestwo katolickie posiada dwie istotne cechy: jedno i nierozerwalno (KKK 1643) oraz jest otwarte na dar podnoci (KKK 1652).

Jedno sakramentu maestwa oznacza, e zwizek ten moe by zawarty tylko midzy jednym mczyzn i jedn kobiet (wyklucza wic poligami, czyli posiadanie kilku on i poliandri, czyli posiadanie kilku mów) (por. KKK 1645). Mówi o tym Ksiga Rodzaju: „dlatego to mczyzna opuszcza ojca swego i matk swoj i czy si ze sw on tak cile, e staj si jednym ciaem” (Rdz 2,24).

Nierozerwalno maestwa polega na tym, e wspólnota maeska nie ustaje inaczej, jak tylko przez mier jednego z maonków. Prawda ta opiera si na sowach Chrystusa: „co Bóg zczy, czowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6).

Podwójny cel maestwa – dobro duchowe samych maonków oraz przekazywanie ycia – urzeczywistnia si przez zjednoczenie maonków. Nie mona rozdziela tych dwóch znacze, czyli wartoci maestwa, bez naruszenia ycia duchowego maonków i naraenia dobra maestwa oraz przyszoci rodziny (por. KKK1652).

3. Nierozerwalno maestwa sakramentalnego wynika std, e przez ten sakrament nowoecy zostali wczeni w trwa jedno, jaka istnieje midzy Chrystusem i Kocioem, bdcym Jego Mistycznym Ciaem. Jak Chrystus-Gowa i Koció tworz jeden nierozerwalny organizm, tak i maonkowie, uwiceni przez ask Chrystusa, stanowi a do mierci jedno, nierozerwalne ciao (por. Ef 5, 21–23.29). Maestwo sakramentalne jest zatem czym wicej ni czysto ludzk umow i przyrzeczeniem wzajemnej mioci. Raz dane sowo zobowizuje do wiernoci zoonej obietnicy.

Trwaoci maestwa wymaga sama natura mioci. Niepowanie brzmiayby sowa przysigi tylko czasowej mioci i wiernoci, np.: „lubuj ci mio a do momentu, gdy mi si znudzisz”, albo: „lubuj ci mio a do chwili, kiedy poznam kogo milszego od ciebie”. Bóg wymaga od czowieka mioci trwaej, biorcej odpowiedzialno za drugiego czowieka. Bezsensem byyby maestwa czasowe, „na prób”, by si przekona, czy druga osoba mi odpowiada. Trwaoci i nierozerwalnoci maestwa wymaga take dobro dzieci. Potrzebuj one rodziców i rodziny, w której panuje atmosfera jednoci, opartej na mioci i wzajemnym poszanowaniu godnoci czowieka.

4. Zapamitajmy: Zwizek maeski mczyzny i kobiety jest nierozerwalny; czy ich bowiem sam Bóg. Zawarte i dopenione maestwo osób ochrzczonych nie moe by nigdy rozwizane adn ludzk wadz, rozrywa je jedynie mier. Przez zjednoczenie maonków urzeczywistnia si podwójny cel maestwa: dobro samych maonków i przekazywanie ycia.

Ks. Sawomir Winiewski

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum