Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Trudno dzi nie dostrzec ogromnej fali emigracji zarobkowej z naszego kraju, która naraa wiele maestw na niebezpieczestwo rozpadu. Wikszo wyjedajcych to jednak ludzie modzi, którzy jeszcze nie zaoyli swoich rodzin. Czsto spotykajc si z osobami innego wyznania albo religii pytaj, jakie s moliwoci zawierania maestw pomidzy katolikami a osobami innego wyznania czy religii.

2. Mówic o maestwach mieszanych, naley doprecyzowa terminologi. W popularnym rozumieniu maestwa mieszane oznaczaj zwizki pomidzy dwojgiem ludzi – mczyzny i kobiety – rónych wyzna czy religii. Natomiast w prawodawstwie Kocioa pojcie to jest cise i oznacza „maestwo midzy dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna zostaa ochrzczona w Kociele katolickim lub po chrzcie zostaa do niego przyjta i formalnym aktem od niego si nie odczya, druga za naley do Kocioa lub wspólnoty kocielnej nie majcej penej cznoci z Kocioem katolickim” (por. KPK kan. 1124). Prawo kanoniczne podporzdkowuje przepisom o maestwach mieszanych take dwie inne sytuacje: maestwo z osob nieochrzczon (por. kan. 1086) oraz maestwo z osob, która porzucia wiar katolick (por. kan. 1071, par. 1, n. 4, par. 2). Wobec tego powstaj niekiedy wród wiernych pytania: jaki jest stosunek Kocioa katolickiego do takich maestw? Czy mona w ogóle zawrze kocielne maestwo z niekatolikiem?

3. Od samego pocztku Koció by niechtny zawieraniu maestw z osobami, które nie przyjy wiary w Chrystusa, lub które odstpiy od tej wiary. Motyw takiego zakazu by prosty: maestwo mieszane naraa maonków na niebezpieczestwo oziboci religijnej i podziau rodziny, stanowic zagroenie dla penej harmonii duchowej maonków oraz wspólnoty ycia maeskiego. Dowiadczenie wskazuje, e maestwa mieszane utrudniaj wykonywanie obowizków religijnych i potomstwo zrodzone z takich zwizków jest trudno wychowa w przywizaniu do Kocioa i religii katolickiej. Maonek katolicki nigdy nie moe bezporednio naraa si na niebezpieczestwo utraty wiary; nie moe te zaniedba religijnego wychowania swoich dzieci. Z drugiej jednak strony Koció jest wiadom tego, i kady czowiek ma naturalne prawo zawierania maestwa i wydawania na wiat potomstwa. Dlatego Koció w krelonych prawem warunkach, jeli istniej gwarancje, e niebezpieczestwo duchowe stronie katolickiej nie zagraa, zezwala na maestwa mieszane. „Wedug prawa obowizujcego w Kociele aciskim maestwo mieszane wymaga do swej dopuszczalnoci wyranego zezwolenia wadzy kocielnej. W przypadku rónicy religii do wanoci maestwa wymagana jest wyrana dyspensa od przeszkody. Zezwolenie lub dyspensa zakada, e obie strony znaj i akceptuj cele oraz istotne waciwoci maestwa oraz e strona katolicka potwierdza swoje zobowizania, znane równie stronie niekatolickiej, i zachowa swoj wiar i zapewni chrzest oraz wychowanie dzieci w Kociele katolickim” (KKK 1635).

4. Zapamitajmy: U podoa powcigliwego i ostronego stosunku Kocioa do zawierania maestw mieszanych, to znaczy zawieranych z osobami innego wyznania, innej religii, nieochrzczonymi czy ateistami, ley realne zagroenie utraty czystej wiary przez stron katolick. Jednak w duchu ekumenizmu, szczególnie rozwijanego po Soborze Watykaskim II, obecnie nie ma zakazu zawierania maestw mieszanych w Kociele, ale wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub dyspensy u waciwej wadzy kocielnej. Koció bowiem liczy na to, e w przypadku rónicy wyznania maonkowie bd si uczy jeden od drugiego sposobu przeywania swojej wiernoci wobec Chrystusa, a w przypadku rónicy religii strona katolicka ma szczególne zadanie, jak czytamy w pierwszym licie w. Pawa do Koryntian: „Uwica si bowiem m niewierzcy dziki swej onie, podobnie jak wito osignie niewierzca ona przez brata” (1 Kor 7, 14).

Ks. Jan Kozowski

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum