Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Sprawowanie sakramentu pokuty

Sprawowanie sakramentu pokuty Drukuj Email

1. Kolejki ludzi przy konfesjonaach, widoczne szczególnie w pierwsze pitki miesica czy podczas rekolekcji, wpisuj si w obraz naszej religijnoci. Taki stan rzeczy moe z jednej strony wielu zadawala, z drugiej strony nieco niepokoi i rodzi pewne pytania. Czy taka forma sprawowania sakramentu pokuty i pojednania jest wystarczajca? Czy nie naley wzbogaci sposobu sprawowania tego sakramentu, aby sta si on bardziej owocny? Inne pytanie, idce w cakowicie odmiennym kierunku, brzmi: czy nie wystarczyaby spowied ogólna, czyli powszechna, z ogólnym rozgrzeszeniem? Te pytania nie s bynajmniej znakiem obojtnoci. S raczej wyrazem pewnego osobistego niepokoju wielu osób, ale te zatroskania o owocne sprawowanie i przeywanie znaku Boego miosierdzia.

2. Co Koció mówi na temat form sprawowania sakramentu pokuty i pojednania? Czy wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom, jeli te s wyrazem autentycznego zatroskania o nasze ycie duchowe, o nasze zbawienie? Katechizm Kocioa Katolickiego wymienia trzy formy sprawowania sakramentu pojednania: obrzd pojednania jednego penitenta, pojednanie wielu penitentów z indywidualn spowiedzi i rozgrzeszeniem indywidualnym, oraz wspólnotow celebracj pojednania z ogóln spowiedzi i ogólnym rozgrzeszeniem (por. KKK 1482 – 1484).

3. Pierwsz i podstawow form celebracji sakramentu pokuty i pojednania jest spowied indywidualna. Pozwala ona na gbokie i osobiste przeycie spotkania z miosiernym Bogiem. Katechizm Kocioa Katolickiego wyranie stwierdza, e „indywidualna spowied i rozgrzeszenie stanowi jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostpuj pojednania z Bogiem i Kocioem” (KKK 1484). Przygotowanie do takiej spowiedzi odbywa si przez osobist modlitw i rachunek sumienia. Moe w tym bardzo pomóc czytanie bd suchanie sowa Boego, w wietle którego czowiek dokonuje rewizji wasnego ycia. To sowo owieca wiernego, aby pozna swoje grzechy, wzywa go do nawrócenia i do ufnoci w miosierdzie Boe (por. KKK 1480). W tym miejscu warto zapyta, jak wyglda moje osobiste przygotowanie do spowiedzi? Drug form sprawowania sakramentu pokuty jest celebracja wspólnotowa. Wówczas uczestnicy naboestwa pokutnego przez suchanie sowa Boego i rachunek sumienia wspólnie przygotowuj si do spowiedzi. Jednocz si przy modlitwie „Ojcze nasz” i wspólnym dzikczynieniu. Sama spowied i rozgrzeszenie dokonuje si indywidualnie (por. KKK 1482). Taka forma sakramentu pokuty z pewnoci jest o wiele bogatsza w przeywaniu tajemnicy pojednania i lepiej wyraa wspólnotowy charakter pokuty. Zalecana jest ona szczególnie podczas rekolekcji bd misji parafialnych. Trzecia forma sprawowania sakramentu pokuty to wspólnotowa celebracja pojednania z ogóln spowiedzi i ogólnym rozgrzeszeniem. T form mona zastosowa w szczególnych okolicznociach. Taka konieczno moe zaistnie, gdy zachodzi niebezpieczestwo mierci, a kapan lub kapani nie mieliby wystarczajcego czasu, by wysucha spowiedzi kadego penitenta. Moe ona zaistnie równie, gdy jest duo penitentów, a bardzo mao spowiedników, tak, e nie mieliby oni moliwoci naleytego wyspowiadania wszystkich. W takim przypadku wierni dla wanoci rozgrzeszenia musz postanowi wyspowiada si indywidualnie ze swoich cikich grzechów, gdy tylko bd mieli do tego okazj (por. KKK 1483).

4. Zapamitajmy: Sporód trzech form sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, Katechizm na pierwszym miejscu mówi o spowiedzi i rozgrzeszeniu indywidualnym. „Stanowi one jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostpuj pojednania z Bogiem i Kocioem” (KKK 1484). Zaleca te celebracj wspólnotow, która lepiej wyraa kocielny charakter pokuty. Spowied ogólna z ogólnym rozgrzeszeniem dopuszczalna jest tyko w sytuacjach wyjtkowych.

Ks. Zbigniew Zacki

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum