Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Adwent Adwent

Adwent Drukuj Email

Adwent (z ac. adventus - przyjcie, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna si od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykego, a koczy przed I Nieszporami uroczystoci Narodzenia Paskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w kadym nowym roku liturgicznym.

Adwent skada si z dwóch odrbnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjcia Jezusa w chwale na kocu czasów (okres od pocztku Adwentu do16 grudnia wcznie);
2. czasu bezporedniego przygotowania do uroczystoci Narodzenia Paskiego, w której wspominamy pierwsze przyjcie Chrystusa na ziemi.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu czci jest czytanie cige ksigi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tsknot za wyczekiwanym Mesjaszem.

Pierwsze lady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. midzy innymi w liturgii galijskiej i hiszpaskiej. Z pewnoci Adwent nie istnia zanim zaistniaa staa data wit Narodzenia Paskiego. Zostaa ona wyznaczona dopiero w II poowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Paskiego (cho nie jest ono okrelane mianem Adwentu) pochodz z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odby si w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili si w kociele,nie opuszczajc ani jednego dnia. Adwent mia tam charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina w. Hilary (+367). W V w. w Galii biskup Tours, Perpetuus, wprowadzi obowizek postu w poniedziaki, rody i pitki w cigu trzech tygodni od dnia w.Marcina (11 listopada) do Narodzenia Paskiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Paskiego zosta wprowadzony dopiero w drugiej poowie VI wieku. Adwent mia tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne wita Narodzenia Paskiego, ze piewem Alleluja, Te Deum laudamus,z odpowiednim doborem czyta i formularzy, bez praktyk pokutnych. W Sakramentarzu z Werony znajduje si 37 formu modlitw na dni postu dziesitego miesica.
Od czasów w. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmowa ju 4 tygodnie. By to czas bezporedniego, liturgicznego przygotowania na obchód pamitki historycznego przyjcia Chrystusa. Na pocztku IX w.Adwent nabiera take charakteru eschatologicznego - staje si czasem przygotowania na ostateczne przyjcie Chrystusa. W wyniku poczenia tradycji gallikaskiej i rzymskiej uksztatowa si Adwent, jaki przeywamy do dzi - liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikaski(kolor fioletowy, bez Gloria i Te Deum).Form t rozpowszechniay klasztory benedyktyskie i cysterskie. W XIII w. znana ona bya ju w caym Kociele, do czego przyczyniy si nowe zakony, zwaszcza franciszkanie.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazuj postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których ycie i dziaalno Bóg zapowiada i przygotowywa wiat na przyjcie Jego Syna, m.in. Maryj, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania si do niego przez pokut i oczyszczenie. Dlatego Koció zachca do udziau w rekolekcjach, przystpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W zatwierdzonej niedawno nowej wersji przykaza kocielnych nie ma ju zapisu o zakazie zabaw hucznych w czasach pokuty. Adwent nie jest w sensie cisym czasem pokuty, tak jak na przykad Wielki Post. Ma on bowiem charakter radosny.

Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza" z 1969r.: "Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystoci Narodzenia Paskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjcie Syna Boego do ludzi. Równoczenie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjcia Chrystusa kieruje si dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjcia na kocu czasów. Z obu tych wzgldów Adwent jest okresem pobonego i radosnego oczekiwania".
W czasie caego Adwentu, poza niedzielami i uroczystoci Niepokalanego Poczcia NMP (8 grudnia), odprawiane s Roraty. S to Msze wite ku czci Najwitszej Maryi Panny, odprawiane bardzo wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od aciskich sów pieni czsto piewanej na ich pocztku - Rorate caeli desuper (Spucie ros, niebiosa). Najstarsze lady Rorat w polskiej tradycji pochodz z XII w. W XVI w. byy powszechnie znane w caym kraju. W czasie Rorat przy otarzu znajduje si dodatkowa, ozdobna wieca -symbolizuje ona obecno Maryi. Eucharystia rozpoczyna si przy zgaszonych wiatach; zapalaj si one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwaa na wysokoci Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten piewa si kadego dnia (chocia wycznie podczas Rorat).
Od IX w. dla drugiej czci Adwentu charakterystyczne s tzw. antyfony"O", poniewa wszystkie rozpoczynaj si wanie od tej litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel.Tak uszeregowa je Amalariusz z Metzu (+ 850). Oparte s na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tumaczeniu polskim stanowi siedem kolejnych zwrotek dawno piewanej pieni "Mdroci, która z ust Boych wypywasz". Ich tre obrazuje tsknot Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane byy pierwotnie jako antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachoway swoje tradycyjne miejsce. Ponadto wczone zostay w Msz wit jako wersety aklamacji przed Ewangeli.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedziel Róow lub - z aciny - Niedziel GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od sów antyfony na wejcie: "Gaudete in Domino",radujcie si w Panu. Szaty liturgiczne mog by - wyjtkowo - koloru róowego, a nie, jak w pozostae niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepenione s radoci z zapowiadanego przyjcia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. Warto pamita, eoprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do uywania szat liturgicznych koloru róowego - jest ni Niedziela LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu.

ródo - http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/adwent.php3