Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Na Wzgórzu Tumskim w Pocku wznosi si stara, pamitajca czasy witego redniowiecza katedra. Staje si ona bardzo tajemnicza w pochmurne dni, kiedy ciemniej witrae i mrok ogarnia kaplic królewsk z grobowcem Wadysawa Hermana i Bolesawa Krzywoustego. Katedra jest jednak najpikniejsza w penym wietle, gdy promienie soca rozwietlaj rónokolorowe witrae, a zwaszcza centralny wizerunek Matki Boej Wniebowzitej, patronki wityni... wiato wydobywajce tre i pikno witraa moe posuy nam jako symbol Objawienia: Pan Bóg, objawiajc si, daje nam udzia w wietle, które rozwietla tajemnic czowieka i caej ludzkoci. Owo wiato Koció ma obowizek udostpnia wszystkim ludziom, aby pocign ich do Serca Boego i zjednoczy z Nim.

2. To prawda, e za pomoc swego rozumu kady czowiek moe w sposób pewny pozna Boga na podstawie Jego dzie: pikna i harmonii przyrody, praw natury i gosu sumienia. Chrzecijanie jednak zgodnie wierz, e istnieje jeszcze inny porzdek poznania, do którego czowiek nie moe doj o wasnych siach – Objawienie Boe. (por. KKK 50). Bóg objawi si czowiekowi zaraz na pocztku dziejów, by uczyni go swym dzieckiem, przyjacielem i powoa do ycia wiecznego. Kiedy za czowiek popad w niewol grzechu i mierci, Bóg nie pozostawi go w tej niewoli, lecz objawi si, eby go zbawi. I tak da pozna si Abrahamowi oraz patriarchom wybranego przez siebie narodu izraelskiego, tworzc z niego lud przymierza. Wybawi go z niewoli egipskiej, objawiajc w noc paschaln i na rónych etapach wdrówki do Ziemi Obiecanej swoj zbawcz moc. Póniej przemawia do tego ludu przez proroków, nawoujc do wiary w Siebie oraz do przestrzegania swoich przykaza. Gdy nadesza zamierzona przez Boga penia czasu, posa On swego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Panny (por. Ga 4,4). Jezus Chrystus gosi Dobr Nowin o zbawieniu, kadym swoim sowem i czynem ukazuje Boga jako Abb - ukochanego Ojca, w kocu oddaje ycie na Krzyu i zmartwychwstaje, odsaniajc w ten sposób gbi mioci Boga do ludzi oraz Jego wol wyzwolenia nas z grzechu i mierci.

3. Dosownie Objawienie oznacza wic odsonicie: Bóg stopniowo, przez swoj szczególn „pedagogi Bo” (KKK 53), da si poznawa ludziom, przygotowujc ich do wydarzenia ostatecznego - przyjcia swojego jedynego Syna. Widziane w tej perspektywie Objawienie jest darowaniem si Boga czowiekowi w Jezusie Chrystusie. Nie tylko sowa i czyny Jezusa, lecz On sam, w swoim czowieczestwie, sta si objawieniem Ojca: jest jedno z Ojcem tak, e kto Go widzi, widzi i Ojca; kto spotyka si z Nim, spotyka si z Ojcem. Nazywamy to peni Objawienia. Dlatego Koció naucza, e Objawienie zakoczyo si wraz ze mierci ostatniego wiadka Zmartwychwstania i zarazem z zamkniciem procesu powstawania Pisma witego. Wszystko, co jest konieczne do zbawienia, wykonao si we Wcieleniu, Mce i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, On jest naszym jedynym Odkupicielem, nasz Drog, Prawd i yciem (por. J 14,6)! Koció jednak z wdzicznoci przyjmuje take objawienia prywatne, np. w. Magorzaty Marii Alacoque o Najwitszym Sercu Jezusa, w. Bernadetty z Lourdes o Niepokalanym Poczciu, w. Siostry Faustyny o Miosierdziu Boym. Ich rol nie jest „uzupenianie objawienia Chrystusa, lecz pomoc w jego peniejszym przeywaniu w danej epoce” (KKK 67). Koció ostrzega jednak przed objawieniami faszywymi - bd to zaczerpnitymi z religii niechrzecijaskich, bd propagowanymi przez sekty - a zmierzajcymi do przekroczenia czy poprawiania Objawienia Chrystusowego.

Czy potrafi teraz, odwoujc si do porównania z witraem, wyjani najgbszy sens sowa „Objawienie”? Czy wiem, dlaczego mówimy o pedagogii Boej? Czy rozumiem, w jakim sensie Wcielenie, ycie Jezusa Chrystusa poród nas, Jego mier i Zmartwychwstanie jest szczytem i peni Objawienia?

4. Zapamitajmy: „Objawienie” oznacza stopniowe odsanianie si i zbawcze darowanie si Boga ludziom. Dokonywao si ono w historii narodu wybranego, a swoj peni uzyskao w Jezusie Chrystusie.

Nazywamy je sowem Boym, gdy wszystko, co zostao objawione i jest konieczne dla naszego zbawienia, natchnieni autorzy spisali w Pimie witym.Stanowi ono niejako konstytucj Kocioa, ale take co wicej – ani Papie, ani Sobór, ani nikt inny, tym bardziej pojedynczy chrzecijanin, nie moe go zmienia, nie moe z niego wybiera pewnych prawd, a innych pomija, nie moe do niego nic dodawa. Moe jednak i powinien nim y, gbiej w nie wnika oraz przekazywa innym.

Ks. Henryk Seweryniak

ródo Katechizm Pocki cz I - archiwum