Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Sakrament pokuty i pojednania Drukuj Email

1. Trudno jest wyznawa swoje winy. Zapewne dlatego niektórzy syszc o sakramencie pojednania mówi: dlaczego mam wyznawa swoje grzechy przed ksidzem? Przecie tylko Bóg moe je odpuci!

2. Na te wtpliwoci odpowiada Katechizm Kocioa Katolickiego, w którym czytamy: „Tylko Bóg odpuszcza grzechy. Poniewa Jezus jest Synem Boym, mówi o sobie: «Syn Czowieczy ma na ziemi wadz odpuszczania grzechów» (Mk 2, 10), i wykonuje t Bosk wadz: «Odpuszczone s twoje grzechy» (Mk 2, 5). Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje t wadz ludziom, by j wykonywali w Jego imieniu” (KKK 1441). Sakrament pojednania zosta ustanowiony przez Jezusa zmartwychwstaego, „gdy wieczorem w dniu Paschy ukaza si swoim Apostoom i rzek do nich: «Wemijcie Ducha witego! Którym odpucicie grzechy s im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s im zatrzymane» (J 20,19)” (KomKKK 298). W sakramencie pojednania spowiadamy si Bogu, ale przed kapanem, który jest znakiem danym nam przez Chrystusa.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Nieraz syszymy o potrzebie nawrócenia. Termin ten kojarzy nam si jednak bardziej z ludmi, którzy jeszcze nie syszeli o Chrystusie, nie za z osobami, które przyjy chrzest i zobowizay si do ycia zgodnego z Ewangeli. Kto zatem powinien si nawraca?

2. Katechizm Kocioa Katolickiego uczy, e Jezusowe wezwanie do nawrócenia „skierowane jest najpierw do tych, którzy nie znaj jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest gównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia” (KKK 1427). Przez wiar w Dobr Nowin oraz przez sakrament chrztu czowiek wyrzeka si bowiem za i uzyskuje zbawienie, polegajce na odpuszczeniu wszystkich grzechów i obdarowaniu nowym yciem (por. KKK 1427).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Czsto syszymy z ust kapanów w czasie misji parafialnych, rekolekcji czy homilii niedzielnych wezwanie do nawrócenia i pokuty. By moe niejeden z nas zadaje sobie pytania: Dlaczego mam si nawraca i czyni pokut? Co to znaczy nawróci si i czyni pokut?

2. Wezwania do pokuty stanowi jeden z istotnych elementów przekazu biblijnego. Pojcie pokuty ksztatowao si równoczenie z pojciem grzechu. Pierwotnie grzech pojmowano zbiorowo, a wszelkie nieszczcia byy uwaane jako kara za niewierno ludu wybranego wobec Przymierza. Pokut traktowano jako rodek do zagodzenia i przejednania gniewu Boego i ograniczano j gównie do czynów zewntrznych: paczu, lamentu, przywdziewania szat pokutnych, posypywania gowy popioem, wyznawania grzechów.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wiemy, e sprawowanie Eucharystii stanowi dla Kocioa centrum ycia chrzecijaskiego. W czasie Mszy witej wyraamy nasz wiar w rzeczywist obecno Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jednoczenie Koció Katolicki okazuje kult uwielbienia naleny Eucharystii take poza Msz wit. Czyni to poprzez „przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach” (KKK 1378).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. By sytym i cierpie gód to doznania bliskie kademu czowiekowi. Wspóczenie wielu ludzi ma nadmiar dóbr materialnych, ale s tez inni, którzy posiadaj bardzo niewiele. Czowiek pozbawiony niezbdnych do godnego ycia dóbr bywa postrzegany jako nieszczliwy, obfito za jest symbolem sytoci, zaspokojenia, szczcia.

Więcej…
 
Eucharystia jako Uczta Paschalna; istota i owoce Komunii Eucharystycznej Drukuj Email

1. Sowo „pascha” na kartach Starego Testamentu oznacza – midzy innymi – przemian losu Izraelitów, którzy dziki mocy Boga zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej i poprowadzeni do ziemi, któr Bóg obieca im da w posiadanie. Na pamitk tego wydarzenia ydzi obchodzili i obchodz kadego roku wito Paschy. Spoywaj wtedy m.in. przany, czyli niekwaszony chleb i pij tzw. „kielich bogosawiestwa”. W Nowym Testamencie „pasch” nazywamy przejcie Chrystusa ze mierci do ycia, czyli zmartwychstanie. Now Pasch jest take Eucharystia – sakrament dajcy ycie wieczne.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 30