Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Nieraz syszymy o potrzebie nawrócenia. Termin ten kojarzy nam si jednak bardziej z ludmi, którzy jeszcze nie syszeli o Chrystusie, nie za z osobami, które przyjy chrzest i zobowizay si do ycia zgodnego z Ewangeli. Kto zatem powinien si nawraca?

2. Katechizm Kocioa Katolickiego uczy, e Jezusowe wezwanie do nawrócenia „skierowane jest najpierw do tych, którzy nie znaj jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest gównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia” (KKK 1427). Przez wiar w Dobr Nowin oraz przez sakrament chrztu czowiek wyrzeka si bowiem za i uzyskuje zbawienie, polegajce na odpuszczeniu wszystkich grzechów i obdarowaniu nowym yciem (por. KKK 1427).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Czsto syszymy z ust kapanów w czasie misji parafialnych, rekolekcji czy homilii niedzielnych wezwanie do nawrócenia i pokuty. By moe niejeden z nas zadaje sobie pytania: Dlaczego mam si nawraca i czyni pokut? Co to znaczy nawróci si i czyni pokut?

2. Wezwania do pokuty stanowi jeden z istotnych elementów przekazu biblijnego. Pojcie pokuty ksztatowao si równoczenie z pojciem grzechu. Pierwotnie grzech pojmowano zbiorowo, a wszelkie nieszczcia byy uwaane jako kara za niewierno ludu wybranego wobec Przymierza. Pokut traktowano jako rodek do zagodzenia i przejednania gniewu Boego i ograniczano j gównie do czynów zewntrznych: paczu, lamentu, przywdziewania szat pokutnych, posypywania gowy popioem, wyznawania grzechów.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wiemy, e sprawowanie Eucharystii stanowi dla Kocioa centrum ycia chrzecijaskiego. W czasie Mszy witej wyraamy nasz wiar w rzeczywist obecno Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jednoczenie Koció Katolicki okazuje kult uwielbienia naleny Eucharystii take poza Msz wit. Czyni to poprzez „przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach” (KKK 1378).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. By sytym i cierpie gód to doznania bliskie kademu czowiekowi. Wspóczenie wielu ludzi ma nadmiar dóbr materialnych, ale s tez inni, którzy posiadaj bardzo niewiele. Czowiek pozbawiony niezbdnych do godnego ycia dóbr bywa postrzegany jako nieszczliwy, obfito za jest symbolem sytoci, zaspokojenia, szczcia.

Więcej…
 
Eucharystia jako Uczta Paschalna; istota i owoce Komunii Eucharystycznej Drukuj Email

1. Sowo „pascha” na kartach Starego Testamentu oznacza – midzy innymi – przemian losu Izraelitów, którzy dziki mocy Boga zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej i poprowadzeni do ziemi, któr Bóg obieca im da w posiadanie. Na pamitk tego wydarzenia ydzi obchodzili i obchodz kadego roku wito Paschy. Spoywaj wtedy m.in. przany, czyli niekwaszony chleb i pij tzw. „kielich bogosawiestwa”. W Nowym Testamencie „pasch” nazywamy przejcie Chrystusa ze mierci do ycia, czyli zmartwychstanie. Now Pasch jest take Eucharystia – sakrament dajcy ycie wieczne.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. „Czy (...) naprawd zamieszka Bóg na ziemi? Przecie niebo i niebiosa najwysze nie mog Ci obj, a tym mniej ta witynia, któr zbudowaem” - (1 Krl 8,27) - tymi sowami pyta Boga mdry król Salomon, gdy dokonywa powicenia zbudowanej przez siebie wityni w Jerozolimie. Z nie mniejszym zdziwieniem pytamy i my: czy to moliwe, aby Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Czowiek, by obecny pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina?

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 29