Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Gdy mówimy o kapastwie, na ogó kojarzy nam si znajomy ksidz proboszcz czy wikariusz. Rzadko zastanawiamy si, czym róni si jego realizacja kapastwa od tej, któr realizuje biskup albo diakon. Cho bowiem mówimy „ksidz biskup” czy „ksidz diakon”, to na ogó uywajc sowa „ksidz” mamy na myli raczej duszpasterzy, z którymi spotykamy si na co dzie w parafiach. Aby unikn niejednoznacznoci w nazywaniu poszczególnych stopni kapastwa, Katechizm Kocioa Katolickiego dla tych wanie ksiy rezerwuje staroytn, wzit z Biblii nazw „prezbiter”.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Ze wzruszeniem wspominam dzie 6 stycznia 1997 r. Wtedy to w Bazylice witego Piotra Ojciec wity Jan Pawe II przez apostolski gest naoenia rk i wypowiedziane sowa modlitwy konsekracyjnej wczy mnie do Kolegium Biskupiego. Zwracajc si do mnie i konsekrowanych wraz ze mn kapanów powiedzia wówczas: „Dzisiaj dane mi jest udzieli peni kapastwa dwunastu braciom. Podczas konsekracji biskupiej odbdzie si obrzd naoenia na ich gowy ksigi Ewangelii, co ma oznacza, e goszenie Dobrej Nowiny jest ich podstawow misj - ródem radoci, ale take trudem dla tych, którzy postanawiaj peni j odpowiedzialnie i wiernie. Módlmy si wspólnie, aeby wiato, które owiecio Mdrców na drodze do Betlejem, towarzyszyo nowo wybranym biskupom”.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wród sakramentów s takie, które moe przyj kady: chrzest, Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania, bierzmowanie, namaszczenie chorych. Su one dobru tego, kto je przyjmuje. Istniej jednak dwa sakramenty, do których nie przystpuj wszyscy, a s nastawione na zbawienie innych ludzi, cho przez sub innym przyczyniaj si take do zbawienia osobistego: to kapastwo i maestwo (por. KKK 1534). Czym jest kapastwo, zwane take sakramentem wice?

Więcej…
 
Wiatyk Drukuj Email

1. Kiedy konajcy Suga Boy Jan Pawe II przechodzi „do domu Ojca”, milionowe rzesze ludzi: katolików, wyznawców innych religii i niewierzcych wpatrzone byy w okna Paacu Apostolskiego. W kocu media poday, e papie przyj wiatyk – Komuni wit na drog ku Stwórcy. Czym jest wiatyk? Jakie znaczenie ma dla tych, którzy umieraj?

2. Okrelenie „wiatyk” pochodzi od aciskiego sowa „via” – „droga”, i oznacza „zaopatrzenie na drog”. Katechizm Kocioa Katolickiego wyjania, e „tym, którzy kocz swoje ziemskie ycie, Koció poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharysti jako wiatyk” (KKK 1524). „Sakrament ten – jak pisze w. Tomasz z Akwinu – nie wprowadza nas od razu do chway, ale daje nam si, by wej do chway i dlatego nazywany jest wiatykiem” (Summa Theol., III, 79, 2, ad. 1). Jan Pawe II za w czasie jednej z audiencji generalnych okreli wiatyk jako zadatek przyszej chway (zob. Audiencja generalna, 25 padziernika 2001 r.). Wiatyk wic, chocia w swej istocie nie róni si od zwykej Komunii witej udzielanej wszystkim wiernym, posiada szczególne znaczenie i wymow. Decyduje o tym moment udzielania oraz wyjtkowa sytuacja osoby przyjmujcej. Std modlitwy po udzieleniu tej ostatniej Komunii witej mówi, e jest ona gwarancj bezpiecznego i penego pokoju przejcia do wiecznoci. Nawizuj tym samym do sów Chrystusa: „Kto spoywa moje Ciao i pije moj Krew, ma ycie wieczne, a Ja go wskrzesz w dniu ostatecznym” (J 6, 54).

Więcej…
 
Skutki sakramentu namaszczenia chorych Drukuj Email

1. W Ewangeliach znajdujemy wiele opisów spotka Jezusa z chorymi. Zbawiciel uzdrawia nie tylko ich ciaa, ale i dusze. Dzisiaj nadal jest On obecny wród chorych, cierpicych i porzuconych przez widzialny znak swojej aski – sakrament namaszczenia udzielany przez Koció. W jaki sposób Bóg dziaa przez ten sakrament? Jakie s jego skutki?

Więcej…
 
Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych Drukuj Email

1. Choroba, cierpienie i staro s bardzo trudnym dowiadczeniem kadego czowieka. Zawsze przychodz za wczenie i bezlitonie ukazuj niemoc, ograniczono i skoczono ludzkiego ycia. Kady wierzcy oprócz ludzkiej pomocnej doni otrzymuje jeszcze dar z nieba – sakrament namaszczenia chorych, w którym to Bóg staje najbliej czowieka, towarzyszy mu w jego dowiadczeniu choroby, daje moc przeciw duchowym i cielesnym sabociom, podnosi i wyzwala. Ma nawet moc uzdrowienia. Wielu z nas przeywa jednak trudnoci w przyjciu tego sakramentu. Nie miemy o niego prosi, zwlekamy z jego przyjciem, nie mamy odwagi zaproponowa bliskim. Kiedy powinnimy poprosi o sakrament? Kto moe go przyj?

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 32