Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Skutki sakramentu namaszczenia chorych Drukuj Email

1. W Ewangeliach znajdujemy wiele opisów spotka Jezusa z chorymi. Zbawiciel uzdrawia nie tylko ich ciaa, ale i dusze. Dzisiaj nadal jest On obecny wród chorych, cierpicych i porzuconych przez widzialny znak swojej aski – sakrament namaszczenia udzielany przez Koció. W jaki sposób Bóg dziaa przez ten sakrament? Jakie s jego skutki?

Więcej…
 
Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych Drukuj Email

1. Choroba, cierpienie i staro s bardzo trudnym dowiadczeniem kadego czowieka. Zawsze przychodz za wczenie i bezlitonie ukazuj niemoc, ograniczono i skoczono ludzkiego ycia. Kady wierzcy oprócz ludzkiej pomocnej doni otrzymuje jeszcze dar z nieba – sakrament namaszczenia chorych, w którym to Bóg staje najbliej czowieka, towarzyszy mu w jego dowiadczeniu choroby, daje moc przeciw duchowym i cielesnym sabociom, podnosi i wyzwala. Ma nawet moc uzdrowienia. Wielu z nas przeywa jednak trudnoci w przyjciu tego sakramentu. Nie miemy o niego prosi, zwlekamy z jego przyjciem, nie mamy odwagi zaproponowa bliskim. Kiedy powinnimy poprosi o sakrament? Kto moe go przyj?

Więcej…
 
Ustanowienie i istota sakramentu namaszczenia chorych Drukuj Email

1. Zdrowie jest dla czowieka szczególnym darem. Czynimy wiele wysików, aby je zachowa i aby pokona choroby. Skadajc yczenia, czsto yczymy sobie zdrowia. Kiedy dowiadczy nas choroba, z utsknieniem wyczekujemy pomocy. Szukamy dobrych lekarzy, waciwych szpitali, cudownych leków. Czy wtedy, jak ów ewangeliczny niewidomy, zwracamy si take do Boga woajc: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj si nade mn!”? (por. Mk 10,46-52). Wydaje si, e nie zawsze jednak umocnienia i ulgi w chorobie szukamy przez spotkanie z Jezusem w sakramencie namaszczenia chorych.

Dlaczego tak si dzieje? Dlaczego nawet wierzcy nie zawsze prosz o ten sakrament? Powodem jest przede wszystkim niezrozumienie, czym jest namaszczenie chorych. Wiele osób uwaa je za sakrament tylko dla umierajcych, z powodu uywania dawnego okrelenia „ostatnie namaszczenie”, a nie poprawnej nazwy „namaszczenie chorych” (por. KL 73). Wielu chorych odkada przyjcie tego sakramentu na ostatni chwil swego ycia.

Więcej…
 
Sprawowanie sakramentu pokuty Drukuj Email

1. Kolejki ludzi przy konfesjonaach, widoczne szczególnie w pierwsze pitki miesica czy podczas rekolekcji, wpisuj si w obraz naszej religijnoci. Taki stan rzeczy moe z jednej strony wielu zadawala, z drugiej strony nieco niepokoi i rodzi pewne pytania. Czy taka forma sprawowania sakramentu pokuty i pojednania jest wystarczajca? Czy nie naley wzbogaci sposobu sprawowania tego sakramentu, aby sta si on bardziej owocny? Inne pytanie, idce w cakowicie odmiennym kierunku, brzmi: czy nie wystarczyaby spowied ogólna, czyli powszechna, z ogólnym rozgrzeszeniem? Te pytania nie s bynajmniej znakiem obojtnoci. S raczej wyrazem pewnego osobistego niepokoju wielu osób, ale te zatroskania o owocne sprawowanie i przeywanie znaku Boego miosierdzia.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Pierwsze skojarzenie, jakie u wikszoci przypadkowo pytanych ludzi rodzi sowo „odpust”, dotyczy zewntrznych uroczystoci zwizanych z patronalnym witem konkretnego kocioa parafialnego. Dlatego niektórzy utosamiaj odpust ze straganami rozstawionymi wokó wityni. Tymczasem nazwa uroczystego obchodu ku czci patrona parafii wywodzi si z faktu, e tego dnia, podczas nawiedzenia powiconego mu kocioa, mona uzyska odpust, czyli – najogólniej mówic – darowanie kary doczesnej za popenione grzechy. Dlatego te kapani przy okazji parafialnych odpustów czsto zachcaj do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nie mona bowiem uzyska odpustu, nie bdc wolnym od grzechu cikiego.

Więcej…
 
Skutki sakramentu pokuty i pojednania Drukuj Email

1. Kady z nas dobrze pamita z dziecicych lat, jak wielki pokój i rado spyway do serca, gdy po jakiej psocie czy nieposuszestwie mama daa si przeprosi i przytulia nas mocno do siebie. Moe blisze czasowo niektórym z nas jest poczucie satysfakcji, gdy po przezwycieniu wasnego uporu przeprosilimy koleg czy koleank za nasz nielojalno i wrócia midzy nami dawna serdeczno.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 29