Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Wielu z nas wspomina jakiego kapana, który w szczególny sposób zapisa si w naszym sercu. Ilu z nas powraca pamici do wielkiego papiea Jana Pawa II. Moe jednak to by ksidz, którego znalimy, który pomóg nam w cikich chwilach: spowiedzi w., kazaniami, modlitw czy wsparciem materialnym. Czasami jest to proboszcz lub wikariusz, czasami kapan spotkany przypadkowo. Wane jest to, e wracamy do tej postaci, do tego kim by, co mówi i czyni. Czsto jest on dla nas niejako drogowskazem na drogach ycia. Tych kapanów czy jedno: piknie przyjli moc sakramentu wice, czego skutkiem bya ich mio do Boga, Kocioa i kadego czowieka. Ich postawa wypywaa bezporednio z niezatartego charakteru wice i aski Ducha witego, które urzeczywistniay si w wiadectwie ich kapaskiego ycia.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Papie Jan Pawe II w ostatnich latach swego ycia chtnie wraca do dni, w których przyj wicenia prezbiteratu, a póniej wicenia biskupie. W ksice „Wstacie, chodmy” tak wspomina dzie otrzymania sakry biskupiej: „I tak nadszed dzie 28 wrzenia [1958 roku]. (…) Na ten dzie byy wyznaczone moje wicenia biskupie. Mam to wielkie wydarzenie wci przed oczyma. (…) Pamitam ten moment, kiedy leaem krzyem na posadzce, a zebrani piewali Litani do Wszystkich witych. (…) Po litanii konsekrowany wstaje i podchodzi do konsekratora, a ten wkada na niego rce. Jest to zasadniczy gest, który zgodnie z tradycj sigajc Apostoów oznacza przekazanie Ducha witego” (Jan Pawe II, Wstacie, chodmy, Kraków 2004, s. 25 - 28).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. W Dziejach Apostolskich w. ukasz opisa rozwój zaoonego przez Chrystusa Kocioa. W jednym z fragmentów czytamy, e uczniowie w sytuacji narastajcej liczby wyznawców zaczli mie kopoty z realizacj misji goszenia Ewangelii i dziaalnoci charytatywnej. Wtedy to po raz pierwszy wybrano siedmiu pomocników, którym zlecono „obsugiwanie stoów”, czyli dziaalno wspomagajc apostoów w celebrowaniu Eucharystii i penieniu dzie miosierdzia (por. Dz 6,1-6). Czynnoci ich okrelono mianem „diakonii”, czyli posugi, gdy mieli oni stawa si na wzór Chrystusa „sugami wszystkich” (por. KKK 1570).  

Wiadomo, e wybrani mczyni cieszyli si we wspólnocie szacunkiem i wyróniali si pobonoci i mdroci. Apostoowie wczyli ich w swoje posugiwanie poprzez naoenie rk, jednak nie po to, aby udzieli im sakramentu kapastwa, ale by uwici ich do posugi (por. Dz 6,1-6; KKK 1569).

Tak narodzi si diakonat – najniszy ze stopni kapastwa urzdowego. Swoj nazw zaczerpn z greckiego sowa diakonos, co oznacza sug.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Gdy mówimy o kapastwie, na ogó kojarzy nam si znajomy ksidz proboszcz czy wikariusz. Rzadko zastanawiamy si, czym róni si jego realizacja kapastwa od tej, któr realizuje biskup albo diakon. Cho bowiem mówimy „ksidz biskup” czy „ksidz diakon”, to na ogó uywajc sowa „ksidz” mamy na myli raczej duszpasterzy, z którymi spotykamy si na co dzie w parafiach. Aby unikn niejednoznacznoci w nazywaniu poszczególnych stopni kapastwa, Katechizm Kocioa Katolickiego dla tych wanie ksiy rezerwuje staroytn, wzit z Biblii nazw „prezbiter”.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Ze wzruszeniem wspominam dzie 6 stycznia 1997 r. Wtedy to w Bazylice witego Piotra Ojciec wity Jan Pawe II przez apostolski gest naoenia rk i wypowiedziane sowa modlitwy konsekracyjnej wczy mnie do Kolegium Biskupiego. Zwracajc si do mnie i konsekrowanych wraz ze mn kapanów powiedzia wówczas: „Dzisiaj dane mi jest udzieli peni kapastwa dwunastu braciom. Podczas konsekracji biskupiej odbdzie si obrzd naoenia na ich gowy ksigi Ewangelii, co ma oznacza, e goszenie Dobrej Nowiny jest ich podstawow misj - ródem radoci, ale take trudem dla tych, którzy postanawiaj peni j odpowiedzialnie i wiernie. Módlmy si wspólnie, aeby wiato, które owiecio Mdrców na drodze do Betlejem, towarzyszyo nowo wybranym biskupom”.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wród sakramentów s takie, które moe przyj kady: chrzest, Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania, bierzmowanie, namaszczenie chorych. Su one dobru tego, kto je przyjmuje. Istniej jednak dwa sakramenty, do których nie przystpuj wszyscy, a s nastawione na zbawienie innych ludzi, cho przez sub innym przyczyniaj si take do zbawienia osobistego: to kapastwo i maestwo (por. KKK 1534). Czym jest kapastwo, zwane take sakramentem wice?

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 30