Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Znane jest nam zapewne zjawisko niewanoci aktów i czynnoci prawnych. Niekiedy syszymy, e taki czy inny akt prawny zosta uznany przez kompetentny organ za niewany. Niewany moe by np. wybór dokonany na dane stanowisko czy urzd, jaka umowa lub transakcja, albo te wystawienie przez urzdnika potrzebnego nam dokumentu, np. dowodu tosamoci. Tego rodzaju sytuacja moe mie miejsce zarówno na forum pastwowym, jak i kocielnym. Niewano aktów i czynnoci prawnych ma zawsze swoje ródo w niezachowaniu okrelonych w prawie przepisów, wymaganych do wanoci danego aktu prawnego.

2. Jakkolwiek maestwo dwojga ochrzczonych jest sakramentem, to jednak samo zawarcie takiego zwizku jest aktem prawnym. Aby sakrament maestwa móg zaistnie, akt zawarcia tego zwizku musi by wany, tzn. speniajcy wszystkie wymogi prawa kocielnego, inaczej kanonicznego.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wród wielu grup istniejcych w naszych parafiach znana jest wspólnota „Domowego Kocioa”. Powstaa ona w ramach Ruchu wiato-ycie, jako maesko-rodzinny ruch wieckich, który zwraca szczególn uwag na duchowo maesk, czyli denie do witoci w jednoci ze wspómaonkiem. Chce pomóc maonkom trwajcym w zwizku sakramentalnym w budowaniu midzy nimi prawdziwej jednoci maeskiej, która jednoczenie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrzecijaskim.

Czy jednak nazwa „Koció domowy” odnosi si tylko do okrelonego ruchu wieckich? A moe kada chrzecijaska rodzina powinna stawa si „Kocioem domowym”?

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wspóczenie wielu ludzi, take sporód uwaajcych si za chrzecijan, wyraa opinie, e zwizanie si na cae ycie z drugim czowiekiem jest zbyt trudne, a nawet wydaje si niemoliwe. Dlaczego wic Koció nieustannie gosi konieczno wiernoci w zwizku maeskim?

2. Katechizm Kocioa Katolickiego naucza, e „mio maeska ze swej natury wymaga od maonków nienaruszalnej wiernoci. Wypywa to z wzajemnego daru, jaki skadaj sobie maonkowie. Mio chce by trwaa; nie moe by «tymczasowa». To gbokie zjednoczenie, bdce wzajemnym oddaniem si sobie dwóch osób, jak równie dobro dzieci, wymaga penej wiernoci maonków i nieprzerwanej jednoci ich wspóycia” (KKK 1646). Wi maeska jest równie „obrazem i znakiem Przymierza czcego Boga z jego ludem.” (Familiaris Consortio, 12). Koció z ca moc naucza, e dziki asce, jak otrzymuj maonkowie w sakramencie maestwa, s oni „uzdolnieni do ycia t wiernoci i do wiadczenia o niej” (KKK 1647), poniewa „maj udzia w [Boej] mioci, która ich prowadzi i podtrzymuje”, oraz uzdalnia do bycia wiadkami wiernej mioci Boga (por. KKK 1648).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Jedn z „plag” wspóczesnego spoeczestwa s rozwody. Czsto syszy si, e przyczyn rozwodów jest niezgodno charakterów maonków albo zdrada maeska. Problemy maeskie, których kocowym efektem jest rozwód, swoimi negatywnymi skutkami odbijaj si na dzieciach, które trac w ten sposób ciepo domowego ogniska. Nie jest to zreszt jedyny negatywny skutek rozwodów: naley wymieni take zniszczenie mioci, jaka istniaa midzy maonkami, jak równie osabienie caego spoeczestwa.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Gdyby zrobi jaki sonda i zapyta zwykych przechodniów, jakie s skutki maestwa, to sporód wielu odpowiedzi, w wikszoci pewnie artobliwych, znalazoby si z pewnoci stwierdzenie, e maestwo wyraa si dozgonnym trwaniem w zwizku ze wspómaonkiem jako jedynym partnerem. Potoczne rozumienie skutków maestwa jest w tym przypadku identyczne z nauczaniem Kocioa. Katechizm wskazuje, e gównym nastpstwem przyrzeczenia maeskiego jest wieczysty i wyczny wze w sposób szczególny zwizany z Bo ask.

2. Kady z przyjmowanych w Kociele sakramentów wywouje okrelone i trwae skutki. Nie inaczej jest w przypadku sakramentu maestwa. Wanie zawarte i dopenione maestwo rodzi wze maeski, który nie moe by rozwizany i musi by traktowany jako wyczny (por. KKK 1638). Nauczanie Kocioa wskazuje nawet, e sakrament maestwa niesie za sob wzmocnienie maonków i jest dla nich „jakby konsekrowaniem” (por. KKK 1638), czyli uwiceniem ich ycia, wspólnoty i zada jakie realizuj.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Trudno dzi nie dostrzec ogromnej fali emigracji zarobkowej z naszego kraju, która naraa wiele maestw na niebezpieczestwo rozpadu. Wikszo wyjedajcych to jednak ludzie modzi, którzy jeszcze nie zaoyli swoich rodzin. Czsto spotykajc si z osobami innego wyznania albo religii pytaj, jakie s moliwoci zawierania maestw pomidzy katolikami a osobami innego wyznania czy religii.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 32