Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Co to jest sumienie moralne

Co to jest sumienie moralne Drukuj Email
1. Gdy patrzymy na ycie i postpowanie niejednego czowieka, to czasem cisn si na usta sowa: Czowieku gdzie jest twoje sumienie? Gdzie ono jest? Przecie je posiadasz, bo kady czowiek je ma. Kady si z nim rodzi; i cho na ogó nikt o nim specjalnie si nie uczy, to jednak wie, e naley unika za, a czyni dobro. Wie te, e ojca i matk naley szanowa, e trzeba by sprawiedliwym, e nie mona zabiera cudzej wasnoci, e czynienie krzywdy drugiemu czowiekowi jest zem. Skd my o tym wszystkim wiemy?
 
2. Wiedz t otrzymalimy od Boga w ludzkiej naturze. Katechizm Kocioa Katolickiego poucza, e kady czowiek zosta obdarzony przez Boga sumieniem. Jest ono „najskrytszym orodkiem i sanktuarium czowieka, w nim pozostaje on sam z Bogiem, którego gos rozbrzmiewa w jego wntrzu” (KKK 1776). Naley wic uwanie wsuchiwa si w ten wewntrzny gos, który w odpowiedniej chwili nakazuje czowiekowi peni dobro, a unika za. Osdza on równie konkretne wybory, aprobujc te, które s dobre, i potpiajc te, które s ze. Dziki wsuchiwaniu si w wewntrzny gos, który okrelany jest przez Katechizm sumieniem moralnym czowieka, mona usysze gos samego Boga, który do niego mówi (zob. KKK 1777). Sumienie moralne jest zatem sdem rozumu, przez który czowiek rozpoznaje jako moraln konkretnego czynu, który zamierza wykona, którego wanie dokonuje lub którego dokona. Czowiek we wszystkim tym, co mówi i co czyni, powinien wiernie i za tym, o czym wie, e jest suszne i prawe. Wanie przez sd swego sumienia czowiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa Boego (por. KKK 1778). Katechizm poucza te, e czowiek winien roztropnie osdza konkretne czyny zamierzone lub ju dokonane wedug obowizujcych zasad moralnych (zob. KKK 1780) oraz ponosi odpowiedzialno za dokonane czyny (zob. KKK 1781). Ponadto „czowiek ma prawo dziaa zgodnie z sumieniem i wolnoci, by osobicie podejmowa decyzje moralne. Nie wolno wic go zmusza, aby postpowa wbrew swojemu sumieniu. Ale nie wolno mu te przeszkadza w postpowaniu zgodnie z wasnym sumieniem, zwaszcza w dziedzinie religijnej” (KKK 1782).
 
3. Czowiek winien nieustannie wsuchiwa si w wewntrzny gos swego sumienia. To on powinien by najlepszym drogowskazem w postpowaniu osobistym, rodzinnym, zawodowym i spoecznym. Jest to tym bardziej konieczne, e ycie nasze niesie z sob niebezpieczestwo, i do czsto uchylamy si od wszelkiej refleksji i zastanawiania si nad sob. yjemy bowiem w epoce popiechu i oczekujemy natychmiastowych efektów naszego dziaania. Aby nie popeni bdów, tym bardziej musimy dokonywa wyborów roztropnych, zgodnych z naszym sumieniem. Wanie czowieka, który dokonuje wyborów zgodnych z osdem sumienia Katechizm Kocioa Katolickiego, nazywa czowiekiem roztropnym (zob. KKK 1780). w. Augustyn zachca kadego z nas sowami: „Wró do swego sumienia, jego pytaj!... Zejdcie wic - bracia - do waszego wntrza i we wszystkim, co czynicie, patrzcie na wiadka - Boga!” (KKK 1779).
 
4. Zapamitajmy: „Sumienie moralne, obecne w sercu osoby, jest sdem rozumu, który nakazuje jej w odpowiedniej chwili peni dobro, a unika za. Dziki sumieniu osoba ludzka rozpoznaje jako moraln czynu, który zamierza wykona, lub którego dokonaa, biorc za odpowiedzialno. Czowiek roztropny suchajc sumienia moralnego, moe usysze Boga, który [do niego] mówi” (KomKKK 372).

Ks. Ryszard Czekalski

ródo: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1292,l1.html