Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email
1. Z okazji Nowego Roku, wit Boego Narodzenia, Wielkiej Nocy, dnia imienin, zawarcia maestwa i innych okolicznoci yczymy sobie szczcia. Najczciej rozumiemy przez nie sprzyjajcy los, powodzenie, uczucie zadowolenia, dodatni bilans ycia, dostatek dóbr materialnych. Pragnienie szczcia jest czym naturalnym. Bóg je wszczepi w serce czowieka, by przycign je do siebie. Tylko On moe to pragnienie zaspokoi.
 
2. Katechizm Kocioa Katolickiego naucza: „Bóg bowiem stworzy nas, bymy go poznawali, suyli Mu, miowali Go i w ten sposób doszli do raju. Szczcie czyni nas „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4) i ycia wiecznego (J 17,3). Wraz z nim czowiek wchodzi do chway Chrystusa i do radoci ycia we wspólnocie z Bogiem w Trójcy Jedynym (por. KKK 1721).
 
3. W Nowym Testamencie znajdujemy liczne wyraenia, które charakteryzuj to szczcie. Okrelane jest ono jako przyjcie Królestwa Boego, o którym mówi Chrystus: „nawracajcie si, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). W Ewangelii szczcie rozumiane jest take jako ogldanie Boga, w myl sów Zbawiciela: „bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda bd” (Mt 5,8). Szczcie wieczne okrelane jest te mianem wejcia do radoci Boga, o czym wiadcz sowa Jezusa „dobrze, sugo dobry i wierny! Bye wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci postawi: wejd do radoci twego pana!” (Mt 25,21). Biblijnym synonimem szczcia jest równie wejcie do odpoczynku Boga. Autor Listu do Hebrajczyków przestrzega tych, którzy nie poznali dróg Boych i bdz w swym sercu, e nie wejd do Boego odpoczynku (por. Hbr 3, 10-11).
 
Szczcie, do którego powouje nas Bóg, przekracza zrozumienie i siy tylko ludzkie. Pochodzi ono z darmowego daru Boego. Dlatego wanie nazywa si nadprzyrodzonym, tak jak aska, która uzdalnia czowieka do wejcia do radoci Boej. wity Augustyn tak je sobie wyobraa: „Wtedy bdziemy odpoczywali i ogldali, bdziemy ogldali i kochali, bdziemy kochali i wychwalali. Oto co bdzie na kocu, ale bez koca. Bo i jaki inny jest nasz cel, jeli nie dojcie do Królestwa, które nie bdzie miao koca.”
 
Droga do osignicia wiecznego szczcia wytyczona jest przez Bogosawiestwa Jezusa, które s „wielk kart” Królestwa Boego, sercem Ewangelii i programem dla uczniów Chrystusa. Bogosawionymi – szczliwymi wedug Jezusa s ubodzy w duchu, smutni, cisi, pragncy sprawiedliwoci, miosierni, czystego serca, wprowadzajcy pokój, cierpicy przeladowanie dla sprawiedliwoci. Dla nich przygotowana jest nagroda w niebie (por. Mt 5,1-12).
Bogosawiestwa Jezusa ucz nowego spojrzenia na Boga, na siebie i na porzdek tego wiata. Oparte na nich ycie nabiera nowego wymiaru: ukazuje wypenienie si obietnic Boga, które Jezus zwiza z zapowiedzi nastania Królestwa Boego. Prawdziwe szczcie nie polega ani na bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sawie czy wadzy, ani na adnym ludzkim dziele, choby byo bardzo uyteczne, jak nauka, technika czy sztuka, ani nie tkwi w adnym stworzeniu; prawdziwe szczcie znajduje si w samym Bogu, który jest ródem wszelkiego dobra i wszelkiej mioci (por. KKK 1723). W yciu wiecznym zobaczymy Boga takim, jakim jest (1 J 3,2) i twarz w twarz (1 Kor 13,12).
Jakie wartoci wybieram i realizuj w codziennym yciu? Co przynosi mi szczcie i rado? Jaki to ma zwizek z bogosawiestwami?
 
4. Zapamitajmy: Czowiek zosta powoany przez Boga do szczliwoci wiecznej. W niej bdziemy w peni „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4), chway Chrystusa i radoci ycia w Bogu w Trójcy jedynym. Obiecane szczcie stawia nas wobec decydujcych wyborów moralnych dotyczcych dóbr ziemskich, pobudzajc do kochania Boga ponad wszystko (por. komKKK 362).
 
Bp Roman Marcinkowski