Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email
1. W dzisiejsz niedziel rozpoczynamy seri katechez dotyczcych trzeciej czci Katechizmu Kocioa Katolickiego, powiconej „yciu w Chrystusie”. Otwiera j rozwaanie o godnoci ludzkiej. Czym jest ta godno, jakie s jej róda i do czego nas zobowizuje – na te pytania spróbujemy odpowiedzie w trakcie tej katechezy.
 
2. Godno osoby ludzkiej jest wewntrzn, wrodzon i naturaln cech czowieka, niezalen od kontekstu spoecznego i historycznego. Jest wartoci powszechn i niestopniowan – w takim samym stopniu posiada j kady czowiek, bez wzgldu na jego status spoeczny, pochodzenie, ras czy wyznanie, przynaleno pastwow czy kolor skóry. Posiadaj j w jednakowym stopniu kobiety i mczyni, dzieci, ludzie starzy i modzi, zdrowi i niepenosprawni, biedni i bogaci. Godno jest te niezbywalna, to znaczy e nikt nie moe nam jej odebra. Nawet sam czowiek nie moe si jej pozbawi – moe j co najwyej okaleczy.
 
3. Prawda o godnoci czowieka obecna jest stale w nauczaniu spoecznym Kocioa, które w jej uzasadnianiu wskazuje na dwa rodzaje argumentów: naturalne oraz nadprzyrodzone. Argumenty naturalne odwouj si przede wszystkim do pozycji czowieka w wiecie, ukazujc go jako osob, czyli byt rozumny i wolny. Cechy te powoduj, e czowiek w naturalny sposób przerasta cay stworzony wiat rzeczy i zwierzt. Argumenty naturalne uzupenia Koció argumentami nadprzyrodzonymi. W ich wietle szczególna godno osoby ludzkiej wynika z faktu stworzenia czowieka na obraz i podobiestwo Boe (Rdz 1, 27). Zatem to Bóg jest pierwsz przyczyn i ródem godnoci czowieka, która sprawia, e czowiek jest koron wszelkich stworze. Penia prawdy o godnoci czowieka wyjania si jednak dopiero w tajemnicy Sowa Wcielonego. Chrystus wyniós godno czowieka, gdy przez swe wcielenie zjednoczy si jako z kadym czowiekiem. Ten który by Bogiem, sta si prawdziwym czowiekiem. Tak jak my zna uczucie zmczenia, godu i pragnienia, odczuwa rado i smutek, gniew i zdumienie. Po ludzku kocha i cierpia. Dopenieniem wywyszenia godnoci czowieka jest dzieo Odkupienia, które wypenio si przez mk, mier i zmartwychwstanie Chrystusa. Wspaniale komentuje to Suga Boy Jan Pawe II w encyklice „Redemptor hominis”: „Chrystus-Odkupiciel «objawia w peni czowieka samemu czowiekowi». (…) Czowiek odnajduje w nim swoj waciw wielko, godno i warto swego czowieczestwa. (…) Jak warto musi mie w oczach Stwórcy czowiek, skoro zasuy na takiego i tak potnego Odkupiciela (por. hymn Exsultet z Wigilii Wielkanocnej), skoro Bóg «Syna swego Jednorodzonego da», aeby on, czowiek «nie zgin, ale mia ycie wieczne» (por. J 3, 16). Wanie owo gbokie zdumienie wobec wartoci i godnoci czowieka nazywa si Ewangeli, czyli Dobr Nowin. Nazywa si te chrzecijastwem. Stanowi o posannictwie Kocioa «w wiecie wspóczesnym»” (RH 10).
 
Tak rozumiana godno czowieka dostarcza dwóch podstawowych kryteriów oceny moralnej czynów ludzkich: pierwszym z nich jest uznanie i respektowanie godnoci czowieka przez wszelkie spoecznoci, drugie zawiera si w fakcie, e sam czowiek nie moe wyrzec si wasnej natury naznaczonej godnoci, poniewa nie tworzy jej sam, lecz otrzyma j od Stwórcy. Obowizek poruszania si w granicach etycznych, wyznaczonych przez godno, spoczywa zatem na samym czowieku. Ani on, ani adna spoeczno ludzka nie mog tych granic narusza. Poznajc w wierze swoj godno chrzecijask, jestemy wezwani, by od tej chwili y „w sposób godny Ewangelii Chrystusowej” (Flp 1, 27) (por. KKK, 1692).
 
Skoro Bóg obdarowa nas darem godnoci, to zapytajmy si, jak ja na ten dar godnoci odpowiadam Bogu swoim yciem? Czy szanuj swoj godno i godno innych?
 
4. Zapamitajmy: Godno jest wewntrzn, wrodzon i naturaln cech czowieka. Jest ona powszechna, niestopniowalna i niezbywalna. Ma podstaw w stworzeniu czowieka na obraz i podobiestwo Boe, a swój ostateczny sens znajduje w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia Chrystusa.

ks. Kazimierz Dziadak

ródo http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1297,l1.html