Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Gdyby zrobi jaki sonda i zapyta zwykych przechodniów, jakie s skutki maestwa, to sporód wielu odpowiedzi, w wikszoci pewnie artobliwych, znalazoby si z pewnoci stwierdzenie, e maestwo wyraa si dozgonnym trwaniem w zwizku ze wspómaonkiem jako jedynym partnerem. Potoczne rozumienie skutków maestwa jest w tym przypadku identyczne z nauczaniem Kocioa. Katechizm wskazuje, e gównym nastpstwem przyrzeczenia maeskiego jest wieczysty i wyczny wze w sposób szczególny zwizany z Bo ask.

2. Kady z przyjmowanych w Kociele sakramentów wywouje okrelone i trwae skutki. Nie inaczej jest w przypadku sakramentu maestwa. Wanie zawarte i dopenione maestwo rodzi wze maeski, który nie moe by rozwizany i musi by traktowany jako wyczny (por. KKK 1638). Nauczanie Kocioa wskazuje nawet, e sakrament maestwa niesie za sob wzmocnienie maonków i jest dla nich „jakby konsekrowaniem” (por. KKK 1638), czyli uwiceniem ich ycia, wspólnoty i zada jakie realizuj.

Katechizm Kocioa Katolickiego mówi, e „zgoda, przez któr maonkowie oddaj si sobie i przyjmuj wzajemnie, zostaje przypiecztowana przez samego Boga” (KKK 1639) i jest trwaa take wobec spoeczestwa. Sakrament maestwa jest z ustanowienia Boskiego i przez to jest nierozwizalny i wyczny, o ile zosta przyjty w sposób okrelony przez Koció i maonkowie podjli obowizki pynce ze wspólnoty ycia. „Waciwa aska sakramentu maestwa jest przeznaczona dla udoskonalenia mioci maonków i dla umocnienia ich w nierozerwalnej jednoci” (KKK 1641). atwo mona wskaza owoce tego przeznaczonego dla maonków daru.

3. Na wspólnot maesk spywaj konkretne aski, których ródem jest Jezus Chrystus. Jego aska udoskonala jedno maonków i przez mio maonkowie mog si wzajemnie podtrzymywa. Wanie przez t ask maonkowie mog w sposób peny umacnia si, bra odpowiedzialno za swojego wspómaonka, podtrzymywa w dwiganiu ciaru codziennoci, przebacza sobie wzajemnie winy. Maestwo jest obdarzone ask, która pomaga budowa wi opart na mioci delikatnej, wyrozumiaej, wiernej i podnej, przez co jest obrazem mioci Boga (por. Ga 6,2). Co wicej: owoce tej Boej aski domagaj si, aby przyjte w yciu chrzecijaskie wartoci wpaja swojemu potomstwu. Tertulian, jeden z najwybitniejszych teologów starochrzecijaskich, pisa o skutkach maestwa jako o zadaniu trudnym, ale niezmiernie owocnym. „Có za jarzmo dwojga wiernych zczonych w jednej nadziei, w jednym dochowaniu wiernoci, w jednej subie! Oboje s dziemi tego samego Ojca i oboje wspólnie su; nie ma pomidzy nimi podziau ani co do ciaa, ani co do ducha. Owszem, s prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciao, jeden jest te duch” (por. KKK 1642). Warto dzi zada sobie pytania: Czy sprzeciwiam si fali „maestw na prób”, rozwodów, konkubinatów i wolnych zwizków? Czy moje maestwo, które buduj lub bd budowa, bdzie trwae i wyczne, i czy bdzie mnie uwicao? Czy chc czerpa z Boej aski, dawanej maonkom, aby moje maestwo, czasem mimo przeywanych trudnoci, byo realizowane w duchu odpowiedzialnoci za nie? Czy chc, eby byo nierozerwalne i trwae z tym wspómaonkiem, któremu przyrzekam (przyrzekem) wierno i wyczno?

4. Zapamitajmy: „Sakrament maestwa rodzi midzy maonkami wze wieczysty i wyczny. Zgoda, przez któr maonkowie oddaj si sobie i przyjmuj wzajemnie, zostaje przypiecztowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopenione maestwo osób ochrzczonych nie moe by nigdy rozwizane. Ponadto sakrament ten udziela maonkom koniecznej aski do osignicia w yciu maeskim witoci oraz odpowiedzialnego przyjcia dzieci i ich wychowania.” (KomKK 346).

Ks. Radosaw Dbrowski

ródo Katechizm Pocki cz II - archiwum