Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Syszc na zawodach sportowych hymn Polski jestemy dumni, e nasz rodak zwyciy. Widzc biao-czerwone flagi na Placu w. Piotra, wiemy, e s tam rodacy. W krzyu przydronym widzimy znak naszej wiary, serce kojarzy nam si z mioci, a w kotwicy rozpoznajemy znak nadziei. Posugujemy si literami i liczbami, potrzebujemy znaków i symboli, by kontaktowa si z innymi. Podobnie jest take w naszych relacjach z Bogiem.

2. Symbol jest znakiem gbiej ukrytej treci. Znaczenie znaków i symboli ma swe korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej (por. KKK 1145). Niepojty Bóg wkracza w nasz wiat czsto za pomoc symboli, które nie tylko Go wskazuj, ale i uobecniaj.

3. Wemy np. wod i ogie. Kiedy w. Pawe mówi, e „wszyscymy w jednym Duchu zostali ochrzczeni” lub „napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13) nawizuje do wody, która jest obrazem Ducha witego, symbolem aski i zbawienia oraz skutecznym znakiem dziaajcym w sakramencie chrztu. Oczyszczajce i uszlachetniajce dziaanie mocy Ducha witego równie dobrze wyraa symbolika ognia. Jan Chrzciciel zapowiada Chrystusa jako tego, który „chrzci bdzie Duchem witym i ogniem” (k 3, 16). O Duchu jako o ogniu powie Jezus: „Przyszedem rzuci ogie na ziemi i jake bardzo pragn, eby on ju zapon” (k 12, 49). W postaci jzyków „jakby z ognia” Duch wity zstpi na Maryj i uczniów zgromadzonych w wieczerniku (Dz 2, 3-4), a w. Pawe zachci nas: „Ducha nie gacie” (1 Tes 5,19). (Por. KKK 694).

Namaszczenie i piecz to kolejne symbole Ducha witego. Sowo Chrystus oznacza „namaszczony”, namaszczony Duchem Boym i moc. Dla nas namaszczenie stao si znakiem sakramentu bierzmowania i przyjcia darów Ducha witego. Jest ono niejako pieczci, któr Bóg nas naznaczy (por. J 6,27). Piecz wskazuje na niezatarte znami w tych sakramentach, które nie mog by powtórzone. S nimi: chrzest, bierzmowanie i kapastwo (por. KKK 695, 698). Symbole oboku i wiata pojawiaj si w Starym Testamencie zawsze wówczas, gdy objawia si Pan Bóg. Byy obecne i wówczas, gdy „Duch wity zstpuje na Maryj Dziewic i osania J «swoim cieniem», by pocza i urodzia Jezusa” (KKK 697), a w yciu Jezusa objawiy si na Górze Przemienienia i w dniu Wniebowstpienia (por. KKK 697, 2 Kor 3,3).

Moc Ducha witego wyraa si w symbolu palca Boego, którym Jezus wyrzuca ze duchy. Palcem zostay spisane zarówno przykazania na kamiennych tablicach danych Mojeszowi, jak i na ywych tablicach naszych serc (por. KKK 700). Dziaanie Ducha witego przejawia si równie w symbolu leczcej i bogosawicej rki Chrystusa. Wycignite donie – znak wylania Ducha witego – widoczny jest podczas udzielania sakramentów i w czasie kadej Mszy witej (por. KKK 699). Jednak najczciej spotykanym symbolem Ducha witego jest gob. Na kocu potopu, (...) wypuszczona przez Noego gobica powraca, niosc w dziobie wiey listek z drzewa oliwnego na znak, e ziemia znowu nadaje si do zamieszkania (por. Rdz 8,8-12). Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstpuje na Niego Duch wity w postaci gobicy i spoczywa na Nim (por. Mt 3,16, KKK 701).

Czsto w kocioach na chrzcielnicy czy ambonie przedstawiony Duch wity pod postaci gobicy. Przypomnijmy symbole Ducha witego, przedstawione w obrazach lub rzebach i zapytajmy: czy potrafi odkry ukryty sens w dzieach sztuki religijnej, w pieni religijnych, wezwaniach z litanii? Czy zastanawiam si, co znacz sowa, gesty i znaki w liturgii? Duch wity jest uosobion mioci. Czy nie zapomniaem, co znaczy kocha bliniego? Czy dostrzegam moc Boga w dziele stworzenia – w piknie przyrody?

4. Zapamitajmy: Bóg wkracza w nasz wiat czsto za pomoc symboli, które nie tylko Go wskazuj, ale i uobecniaj. Duch wity uobecnia si w bogactwie symboli: wody i ognia, namaszczenia i pieczci, oboku i wiata, palca i rki oraz gobicy. Znaki, symbole oraz „czynnoci upamitniajce dziaanie Boe (...) staj si nonikami zbawczego i uwicajcego dziaania Chrystusa” (KKK 1189).

Ks. Stefan Cegowski

ródo Katechizm Pocki cz I - archiwum