Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Drukuj Email

1. Przy okazji przeywania rónych wanych rocznic stajemy nad grobami rodzinnymi, miejscami pochówku bohaterów wiary: witych i mczenników; nad grobami bohaterów walki o niepodlego narodu; uczonych i twórców kultury. Swoiste „rekolekcje” mona przey nawiedzajc cmentarze na warszawskich Powzkach, w Laskach czy Palmirach. Nagrobne kamienie, krzye, wypisane sentencje, wymownym milczeniem napominaj i napeniaj dusz przechodnia gbok zadum.

2. Jest na wiecie jeden grób, pusty grób Jezusa z Nazaretu, pooony na jerozolimskiej Golgocie, który przez wieki spenia przepowiedni Chrystusa: „Jeeli ci umilkn, kamienie woa bd” (k 19,40). Pusty grób Jezusa jest pierwszym ogniwem goszenia ordzia paschalnego, fundamentalnej prawdy chrzecijastwa o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po mierci na krzyu, udokumentowanej przez rzymskiego setnika przebiciem boku, Jezus zosta pochowany w Wielki Pitek nieopodal miejsca kani i mierci, w grobowcu Józefa z Arymatei. W Wielk Niedziel o wicie trzy niewiasty nawiedziy grób i nie znalazy w nim ciaa Jezusa, a „dwaj mczyni w lnicych szatach” (k 24,4) oznajmili, e „nie ma Go tutaj; zmartwychwsta” (k 24,6). Powiadomieni o tym apostoowie Piotr i Jan przybiegli i ujrzeli pusty grób z lecymi w nim pogrzebowymi pótnami i chust. Na ten widok aposto Jan „ujrza i uwierzy” (J 20,8) w zmartwychwstanie Pana. Pusty grób sam w sobie nie jest bezporednim dowodem na zmartwychwstanie Jezusa; nieobecno ciaa mona by wyjani inaczej (por. KKK 640), na przykad: przeoeniem w inne miejsce, jak sdzia przez chwil Maria Magdalena (J 20,13) lub celow kradzie ciaa przez uczniów Jezusa, jak to z kolei rozgaszali zakopotani czonkowie Sanhedrynu (Mt 28,11-15). Na przestrzeni wieków powstao jeszcze wiele innych hipotez, usiujcych pozbawi fakt pustego grobu mocy dowodowej na zmartwychwstanie Jezusa, jak hipoteza letargu lub zapadnicia si ciaa w szczelin pknitej skay podczas trzsienia ziemi. Tej ostatniej hipotezie przeczy obecno pócien w grobie, które przylegay szczelnie do ciaa pogrzebanego Jezusa, a urzdowe stwierdzenie mierci przez stra rzymsk, czuwajc przy skazacu a do przebicia boku wóczni, wyklucza moliwo pozostawania Jezusa w stanie letargu.

3. Pusty grób Jezusa sta si bulwersujc zagadk dla apostoów, niewiast, szczególnie za dla tych, którzy dooyli wszelkich stara, by umierci Nazarejczyka i w ten sposób wyciszy i wygasi jego mesjaskie ordzie, ogaszajce nadejcie zbawienia. Pusty grób Jezusa jest faktem historycznym, ale wyjanienie tego faktu i jego interpretacja mog by wielorakie. Nie wskazywaby on jednoznacznie na cud zmartwychwstania, gdyby zabrako okrelanych mianem chrystofanii spotka Zmartwychwstaego z wybranymi ludmi. Ich wiadectwa w powizaniu z faktem pustego grobu stay si argumentem za historycznoci faktu zmartwychwstania Jezusa (por. KKK 643). „Dla ludzi dobrej woli odkrycie [pustego grobu] stao si pierwszym krokiem ku uznaniu «faktu» Zmartwychwstania jako prawdy, której nie mona odrzuci” (Jan Pawe II, Katecheza o pustym grobie z 1 lutego 1989 r.).

Przeywajc corocznie wite Triduum Paschalne, a nawet kad Msz wit, która jest uobecnieniem mierci i zmartwychwstania Chrystusa, powinnimy ustawicznie oywia nasz wiar w zmartwychwstanie Pana i by zawsze gotowi do obrony wobec kadego, kto domaga si od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest (por. 1 P 3,15).

4. Zapamitajmy: „Pusty grób i lece pótna oznaczaj, e ciao Chrystusa dziki mocy Boej unikno wizów mierci i zniszczenia; przygotowuj one uczniów na spotkanie Zmartwychwstaego” (KKK 657). Ów grób jest „niemym wiadkiem centralnego wydarzenia ludzkiej historii: Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niemal dwa tysice lat ten pusty grób wiadczy o zwycistwie ycia nad mierci” (Jan Pawe II, Homilia w bazylice Grobu Paskiego z 26 marca 2000 r.).

Ks. Ireneusz Wrzesiski

ródo Katechizm Pocki cz I - archiwum